Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268

Lipnik, dnia 16.06.2016 r.

 Znak: RG-VI.6220.2.2016

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.), art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipnik oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie

 

 

stwierdzam

 

            brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb.
od km 1+818 do km 3+268”.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Wnioskiem z dnia 01.03.2016 r. (data wpływu 03.03.2016 r.) Gmina Lipnik wystąpiła  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”.

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dołączył do wniosku:

- kartę informacyjna przedsięwzięcia,

- poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy w przypadku omawianego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipnik.

            Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w myśl ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

Po dokonaniu analizy wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz mapy ewidencyjnej ustalono strony postępowania administracyjnego.

 

            Wójt Gminy Lipnik w dniu 22.03.2016 r zawiadomieniem nr RG-VI.6220.2.2016 wszczął postępowanie administracyjne oraz pismem z dnia 22.03.2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia. Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w formie obwieszczenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Malżyn i Łownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach opinią nr WOO-II.4240.78.2016.AS.1 z dnia 04.04.2016 r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V-4470/8/16 z dnia 11.04.2016 r. uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Wójt Gminy Lipnik postanowieniem nr RG-VI.6220.2.2016 z dnia 09.05.2016 r. uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”.

 

Informacja o wydanym postanowieniu w formie obwieszczenia podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, w miejscowości Malżyn i Łownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W toku prowadzonego postępowania nie wniesiono uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

            Po uzyskaniu opinii i przeprowadzonej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji publicznej o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ:

 

 

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

 

            Planowana inwestycja obejmuje wykonanie twardej nawierzchni na drodze gminnej na odcinku 1450 mb. w ciągu drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0725 T relacji Włostów – Goźlice w miejscowości Malżyn do drogi powiatowej nr 0725 T w m. Słoptów. Odcinek przedmiotowej drogi przebiega przez m. Malżyn. Przedsięwzięcie jest inwestycją drogową polegającą na przebudowie istniejącej nawierzchni tłuczniowo – żwirowej na bitumiczną. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terenach istniejącego pasa drogowego, na działce o nr ewidencyjnym 354 - obręb geodezyjny Malżyn, będącej własnością Inwestora - Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. Przebudowywana droga ma charakter lokalny, jest bezpośrednim połączeniem komunikacyjnym dla miejscowości Malżyn, a także umożliwia dojazd do gruntów rolnych położonych przy drodze.
Przedmiotowa droga przebiega głównie przez tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zabudowy o charakterze zagrodowym, dla których droga ta stanowi jedynie drogę dojazdową. Wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzane będą przez system spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzaniem wód na tereny zielone w obrębie istniejącego pasa drogowego z zachowaniem dotychczasowego sposobu odwodnienia.

            Planowane przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego, prace prowadzone będą na odcinku drogi przebiegającym po istniejącym śladzie. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Powierzchnia pasa drogowego objętego wnioskiem wynosi ok. 0,72 ha natomiast powierzchnia zajęta pod roboty budowlane wynosi 0,52 ha.

Zakłada się następujące parametry drogi:

- Kategoria drogi – gminna publiczna,

- Klasa techniczna drogi – „L”,

- Długość przebudowywanego odcinka: 1,450 km,

- Szerokość jezdni: 3,00 m,

- Szerokość poboczy: 2 x 0,30 m.

 

Przewidziana do przebudowy droga gminna posiada obecnie nawierzchnię tłuczniowo- żwirową w złym stanie technicznym, dlatego też w ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej. Roboty budowlane polegać będą na:

- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0 – 63 mm o grubości 15-20 cm,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 8 cm, wyniesienie podbudowy
do wysokości warstwy ścieralnej,

- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Przedmiotowy odcinek drogi obsługuje ruch lokalny, stanowiąc dojazd do posesji prywatnych oraz pól uprawnych. Przyjęta wielkość natężenia ruchu w porze dnia wynosi maksymalnie dla horyzontu czasowego 2016 roku około 13 pojazdów i 2 pojazdy w porze nocy, w tym 1 pojazd w porze dnia emitujący najwięcej hałasu (pojazd ciężki).

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów oraz rozbiórki budynków. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje również przebudowy elementów istniejącej infrastruktury technicznej. Dla terenu inwestycji nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren wokół inwestycji stanowią pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa – stanowiąca działki siedliskowe gospodarstw rolnych.

 

 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań:

 

            Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji zamknie się w granicach działek, na których prowadzona będzie inwestycja, pod każdym względem opisanym powyżej. Nie przewiduje się występowania efektu akumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami Natomiast zasięg oddziaływania na etapie budowy będzie związany z emisją hałasu i zapylenia przez pracujące
i hałasujące maszyny.

             Realizacja przedsięwzięcia powinna być prowadzona w koordynacji z innymi przedsięwzięciami w taki sposób, aby wyeliminować i zminimalizować maksymalnie uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in właściwą organizację robót oraz rozłożenia w czasie prowadzonej inwestycji.

 

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców i materiałów:

 

            W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wykorzystanie normatywnych wielkości zużycia surowców, materiałów, paliw i energii. Przewiduje się wykorzystanie w dużej mierze materiałów takich jak: kruszywa, mieszanki mineralno-bitumiczne, które zostaną zakupione jako wyroby gotowe w wytwórniach i przewiezione do wbudowania na drogę. Woda wykorzystana będzie głównie do celów technologicznych przy realizacji zadania jak również do celów bytowo-sanitarnych. Paliwa płynne wykorzystywane będą do maszyn i pojazdów pracujących przy realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji będzie występowało zapotrzebowanie na środki do utrzymania dróg tj. sól, piasek.

 


d) emisji i występowania innych uciążliwości:

 

            Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi tj. emisja spalin do powietrza, emisja hałasu do środowiska, powstawaniem odpadów oraz ingerencją
w środowisko gruntowo-wodne.

            W ramach działań minimalizujących wpływ fazy realizacji na środowisko teren zajęty pod planowaną inwestycję oraz jego zaplecze zlokalizowany winien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany.

            Prace związane z realizacją inwestycji wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego i środków transportu oraz uciążliwością wibroakustyczną (drgania spowodowane pracą walców, maszyn ziemnych). Dlatego też prace budowlane, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 600 do 2200)
i na tych terenach unikać w miarę możliwości jednoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu. Ponadto wskazane jest, aby ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, utrzymywać pojazdy i maszyny w wysokiej sprawności eksploatacyjnej, stosować sprzęt wysokiej jakości o niskich parametrach emisji i hałasu – posiadający odpowiednie atesty.

Prace budowlane w rejonie zabudowań powinny być tak zorganizowane, aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji.

            W czasie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją do powietrza substancji z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych oraz zanieczyszczeń pyłowych. W przypadku prowadzenia prac w okresie suchej i wietrznej pogody – teren robót należy zabezpieczyć przed pyleniem poprzez zraszanie wodą.

             Przedsięwzięcie należy realizować wyłącznie przy użyciu w pełni sprawnego parku maszynowego, bez nieszczelności w układach olejowych lub hamulcowych. Miejsce składowania materiałów budowlanych oraz przechowywania sprzętu budowlanego mogącego zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne należy zlokalizować na powierzchni szczelnej oraz wyposażonej w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków węglowodorów ropopochodnych. Na zapleczu budowy należy zlokalizować przenośne, szczelne sanitariaty dla potrzeb brygad budowlanych, których zawartość winna być usuwana przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków.

            Na etapie prac budowlanych wytworzone zostaną odpady związane z budową infrastruktury drogowej. Odpady te należy zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn., segregować wg właściwości, w warunkach umożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, powinny być następnie odbierane przez uprawnione podmioty, posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady niebezpieczne tj.: zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, powstające podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń gromadzić i przechowywać w wydzielonym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport tych odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Ewentualne masy ziemne, powstające podczas prac budowlanych należy w maksymalny sposób  zagospodarować na terenie planowanej inwestycji, nie powodując zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie, uwzględniając wymogi ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenie możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom.

 

Na terenie inwestycyjnym i obszarze oddziaływania nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Ponadto nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
W przypadku występowania w sąsiedztwie przedsięwzięcia drzew  i krzewów, wskazane jest, aby na czas prac budowlanych je zabezpieczyć np. poprzez odeskowanie pni drzew, owinięcie pni matami słomianymi i przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, a także w razie potrzeby  podwiązanie gałęzi narażonych na uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzew.

            Przedmiotowa droga usytuowana jest ok. 170 m od rzeki Kozinka. W związku z powyższym na terenie prowadzonych prac można spodziewać się występowania zwierząt, w tym w szczególności płazów. Biorąc pod uwagę nieznaczne natężenie ruchu migracja zwierząt odbywać się będzie po powierzchni jezdni. Jak wynika z wytycznych w tym zakresie takie rozwiązania mogą być stosowane w przypadku małych zwierząt pry drogach o natężeniu ruchu poniżej 500 pojazdów/dobę. W przypadku występowania płazów na terenie prowadzonej inwestycji należy przenieść je w bezpieczne miejsce
na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją.

Ponadto jeżeli realizacja inwestycji będzie skutkować naruszeniem zakazów wprowadzonych ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniami w sprawie ochrony gatunkowej; na odstępstwa od zakazów konieczne będzie uzyskanie stosownej decyzji – zezwolenia w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r poz. 1651 z późn. zm.).

 

W trakcie eksploatacji drogi głównym źródłem emisji hałasu będzie odbywający się na niej ruch samochodowy. Częściowo wzdłuż drogi znajdują się tereny podlegające ochronie akustycznej (tereny zabudowy zagrodowej), dla których poziomy dopuszczalne określone Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) wynoszą 65dB dla pory dnia i 56dB dla nocy. Jednakże biorąc pod uwagę klasę drogi (L) oraz nieznaczne natężenie ruchu pojazdów (ok. 15 pojazdów/ dobę) eksploatacja drogi nie powinna przekroczyć na terenach chronionych akustycznie w/w wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.

            Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu pojazdów, eksploatacja drogi nie będzie powodować ponadnormatywnej emisji substancji zanieczyszczających do powietrza. Ocenia się że wielkości emisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie powinny przekroczyć standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

 

            W „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” przyjętego Uchwałą Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Święt., poz. 3890) w celu poprawy jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego dla redukcji emisji zanieczyszczeń z transportu wyznaczone zostały działania naprawcze w ramach nadrzędnego celu długoterminowego Programu m.in. poprzez przebudowę i modernizację dróg. W związku z powyższym planowana inwestycja dot. poprawy stanu technicznego dróg wpisuje się w/w Program.

 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

 

            Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z zagrożeniem wystąpienia wypadku lub awarii pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy i technologię wykonania nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

 

 


2. Usytuowanie przedsięwzięcia ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na :

- obszarach wybrzeży i jezior,

- obszarach górskich,

- obszarach leśnych,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej – najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie województwa świętokrzyskiego zlokalizowany został ponad 55 km od planowanego przedsięwzięcia,

- obszarach wodno-błotnych i obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych – przedmiotowa inwestycja usytuowana jest ok. 170 m od rzeki Kozinka - wykonywane prace nie mogą spowodować zmiany stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie.

- obszarach stref ochronnych ujęć wód podziemnych,

- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,

- obszarze o znacznej gęstości zaludnienia,

- obszarze chronionego krajobrazu,

- terenie parku narodowego i krajobrazowego,

- terenie rezerwatu przyrody,

- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 – najbliżej w odległości ok. 1,4 km w kierunku południowym od planowanej inwestycji przebiega granica obszaru Natura  2000 Ostoja Żyznów PLH PLH260036, zaś w odległości ok. 4,8 km w kierunku południowo-zachodnim od analizowanej drogi znajduje się Jeleniowsko–Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja znajduje się poza granicami Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego.

Zamierzone przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/) i terenami zagrożonymi podtopieniami (http://mapy.isok.gov.pl/imap/). 

            Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia oraz fakt, że obszary chronione znajdują się poza zasięgiem oddziaływania, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność oraz na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność
i powiązania z innymi obszarami.

 

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

- w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem PLRW20006219449 nazwanym Kozinka, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, scalona część wód GW0503. Status – naturalna część wód, ocena stanu - zły , ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

- w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem PLGW2200123, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, ocena stanu ilościowego - dobry, chemicznego - dobry ocena ryzyka – niezagrożony.

Planowana inwestycja częściowo usytuowana jest w granicach Głównego Zbiornika Wód podziemnych Nr 421 „Zbiornik Włostów”.

 

 

            Mając na uwadze uwarunkowania lokalizacyjne, charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania przetoczone w pkt. 1d, w tym przewidywaną technologię, stosowanie sprawnego sprzętu i maszyn, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz osiągnięcie celów środowiskowych  dla jednolitych części wód.

 

 


3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

 

            Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia. Uciążliwości takie jak emisja zanieczyszczeń do powietrza, hałas, powstawanie odpadów występować będą z największą intensywnością w trakcie prac budowlanych i związane będą z pracą maszyn i urządzeń. Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Droga zostanie zrealizowana w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa jazdy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, poprawi komfort i płynność jazdy, a tym samym zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu. Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.

 

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

 

Biorąc pod uwagę opinię organów opiniujących i uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz analizując lokalizację, zakres, parametry techniczne oraz planowany sposób inwestycji stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.

            Wobec powyższego po analizie materiału dowodowego, stwierdzono, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi jak również na stan siedlisk przyrodniczych, dla których został utworzony obszar Natura 2000.

            W związku z powyższym inwestor realizując przedmiotową inwestycję powinien przyjąć takie rozwiązania i założenia, aby spełniały one wymogi obowiązujące w zakresie ochrony środowiska i nie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, przez co nie stworzy zagrożenia dla środowiska, warunków życia i zdrowia ludzi oraz nie będzie powodować konfliktów społecznych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.

 

 

P o u c z e n i e

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnik w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Informację o niniejszym postępowaniu zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz w miejscowości Malżyn i Łownica,

2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku

 

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 

WÓJT    

Józef Bulira

 

 

Otrzymują:

1.  Gmina Lipnik, Lipnik 20,  27-540 Lipnik,

2. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,

3.  Mieszkańcy miejscowości Malżyn i Łownica – poprzez obwieszczenie,

4.  a/a.

 

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji

Nr RG-VI.6220.2.2016

z dnia 16.06.2016 r.

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

 

            Planowana inwestycja obejmuje wykonanie twardej nawierzchni na drodze gminnej na odcinku 1450 mb. w ciągu drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0725 T relacji Włostów – Goźlice w miejscowości Malżyn do drogi powiatowej nr 0725 T w m. Słoptów. Odcinek przedmiotowej drogi przebiega przez m. Malżyn. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terenach istniejącego pasa drogowego, na działce o nr ewidencyjnym 354 - obręb geodezyjny Malżyn, będącej własnością Inwestora - Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

Przebudowywana droga ma charakter lokalny, jest bezpośrednim połączeniem komunikacyjnym dla miejscowości Malżyn, a także umożliwia dojazd do gruntów rolnych położonych przy drodze. Przedmiotowa droga przebiega głównie przez tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zabudowy o charakterze zagrodowym, dla których droga ta stanowi jedynie drogę dojazdową.

 Zakłada się następujące parametry drogi:

- Kategoria drogi – gminna publiczna,

- Klasa techniczna drogi – „L”,

- Długość przebudowywanego odcinka: 1,450 km,

- Szerokość jezdni: 3,00 m,

- Szerokość poboczy: 2 x 0,30 m.

Przewidziana do przebudowy droga gminna posiada obecnie nawierzchnię tłuczniowo- żwirową w złym stanie technicznym, dlatego też w ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej. Roboty budowlane polegać będą m.in. na: profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wyniesienie podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej, wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej.

Wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzane będą przez system spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzaniem wód na tereny zielone w obrębie istniejącego pasa drogowego z zachowaniem dotychczasowego sposobu odwodnienia.

            Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia. Emisja hałasu oraz substancji zanieczyszczających do powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i odwracalny, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

            Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa jazdy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, poprawi komfort i płynność jazdy, a tym samym zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu. Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.

            Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

            Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

 

WÓJT

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-06-16
Opublikował: Mariusz Olech 2016-06-16 14:35:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-06-16 14:35:20
Rejestr zmian dla: Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.