Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM


 

WÓJT GMINY LIPNIK


ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 25/1 i 25/2 o łącznej powierzchni 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik położonych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik, objętych księgą wieczystą KW nr 29089 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Opatowie.


Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Lipnik w Sali nr 35 (piętro I).


Dla potrzeb przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 25/1 o pow. 2,55 ha i 25/2 o pow. 1,34 ha łącznie o powierzchni 3,8900 ha ustala się następujące warunki:

-        Cena wywoławcza – 38 900,00 zł,

-        Wadium 10% ceny wywoławczej – 3 890,00 zł,

-        Minimalne postąpienie nie może być niższe niż – 390,00 zł.

Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt. 9 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zmianami).


Wadium należy wpłacać wyłącznie w pieniądzu PLN w terminie do dnia 23 stycznia 2017 roku na konto Urzędu Gminy w Lipniku nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie Filia w Lipniku z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. Dokument wpłaty wadium powinien zawierać dane uczestnika przetargu. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 23 stycznia 2017 roku wadium znalazło się na rachunku bankowym organizatora przetargu.


Uzasadnienie wyboru przetargu ustnego ograniczonego:

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 25/1 i 25/2 stanowi grunty rolne. W związku ze zmiana ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 roku poz. 803 z późn. zm.) nabywcą nieruchomości rolnej w rozumieniu ww. ustawy może być rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zwana dalej u.k.u.r. Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczona liczbę osób. 


Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z dwóch działek nr 25/1 i 25/2 położone w miejscowości Włostów. Na działce nr 25/1 o pow. 2,5500 ha nie jest zagospodarowana rolniczo , rosną na niej samosiejki drzew i krzewów. Na części tej działki prowadzono działalność wydobywczą kamienia, a więc znajdują się na niej wykopy, teren pagórkowaty.

Działka nr 25/2 nie jest zagospodarowana rolniczo, rosną na niej samosiejki drzew i krzewów. Kształt działki nieregularny, teren ze znacznymi spadkami. Wyżej wymienione działki nie posiadają sieci uzbrojenia terenu, poza drogą gruntową o średniej dostępności komunikacyjnej. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 25/1 oznaczona jest jako pastwiska klasa IV oznaczone symbolem Ps IV, a działka nr 25/2 oznaczona jest jako grunty orne, klasa użytków III a i III b oznaczone symbolem R III a i R III b. W otoczeniu działek znajdują się grunty użytkowane rolniczo.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania tego terenu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnik (uchwała  nr XXVIII/225/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku) nieruchomość ta leży w terenie zieleni niskiej i terenie rolniczym.

Gmina nie podjęła uchwały dotyczących obszarów rewitalizacji o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji.

Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz decyzji o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2015 roku poz. 2100 ze zmianami).


Warunki udziału w przetargu:

1.    W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z  2012 roku poz. 803 ze zmianami.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej tj. :

-      oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego złożone przez prowadzącego to gospodarstwo poświadczone przez Wójta/Burmistrza lub Prezydenta Miasta,

-      zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

-      oświadczenie o zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych (art. 5 ust. 1 pkt. 1 u. k. u. r.)

-      oświadczenie, że powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha poświadczone przez Wójta/Burmistrza lub Prezydenta Miasta z każdej gminy położenia gruntów (art. 5 ust. 1 pkt. 1 u. k. u. r.)

-      dowody potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych w zakresie wykształcenia oraz w zakresie posiadanego stażu pracy w rolnictwie (rozporządzenie MRiRW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – Dz. U. z 2012 roku poz. 109) – kserokopie potwierdzone przez oferenta.

Jeżeli nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem jest jeden z małżonków.

2.    Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37  § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu: zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub poświadczonym przez wójta i określić rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy. Wzory zgody małżonka stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważnionego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę.

3.    Termin zgłoszenia uczestnika w przetargu upływa w dniu 23 stycznia 2017 roku zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy w Lipniku pokój nr 20 (sekretariat) w formie pisemnej załączając dokumenty wymienione w art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

4.    Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda do publicznej wiadomości w dniu 25 stycznia 2017 roku listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku.

5.    Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości oraz oryginałem dowodu wpłaty wadium, które okazuje komisji przetargowej.

 

6.    Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu.

7.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8.    Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada.

9.  Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

10.   Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Okazanie granic geodezyjnych lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca  dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

11.   Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na rachunku Urzędu Gminy na dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

12.   Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności o której mowa w pkt. 11 może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

13.   Szczegółowych informacji o przetargu udziela w Urzędzie Gminy p. Anna Wójcik pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 715 do godz. 1515 telefonicznie pod nr (015) 869 14 19 wew. 35.

14.   Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lipniku - www.lipnik.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.lipnik.pl, oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także wyciąg w ogłoszenia podlega zamieszczeniu w prasie.

15.   Zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadkach określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz unieważnienia przetargu lub jego odwołania z uzasadnionych przyczyn.

 

Wójt    

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-12-16
Opublikował: Mariusz Olech 2016-12-20 15:00:36
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-12-20 15:14:48
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.