Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik

RG-III.6230.3.2018

Lipnik, 02.08.2018

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Gmina Lipnik zaprasza  do złożenia oferty cenowej

na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa  świętokrzyskiego
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej

 

Nazwa  i adres  Zamawiającego:

Gmina Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik

tel. 15 869 14 10 fax. 15 869 17 54

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii we Włostowie — zadanie realizowane w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej. Przedmiot zamówienia przedstawia  załącznik  nr 1 do Zaproszenia.

 

Sposób, miejsce i termin dostawy:

1) Zamawiający zastrzega, iż w cenie należy uwzględnić koszty związane z dostawą elementów wyposażenia  pracowni w szkole, dla którego Gmina Lipnik jest organem  prowadzący, tj. Szkoła Podstawowa we Włostowie im. Romana Koseły,  Włostów 1, 27-545 Włostów  

2) Dostawa obejmuje transport, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń budynku elementów  wyposażenia pracowni.

3) Całość zamówienia zostanie dostarczona do szkoły jednego dnia, w godz.  8:00— 14:00.

4) Odbiór przedmiotu  zamówienia  zostanie potwierdzony  w formie protokołu odbioru

5) Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

6) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone elementy wyposażenia pracowni są niezgodne z zamówieniem, są  niekompletne lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając  protokół zawierający  przyczyny  odmowy odbioru.

 

Kryteria  oceny ofert oraz Wynagrodzenie:

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100% cena). Cenę w ofercie należy podać w złotych polskich. Ceny jednostkowe w ofercie należy ująć w kwocie brutto natomiast  wartość oferty należy ująć w kwocie brutto  i netto. Ceny w ofercie należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmieniać jej treści w okresie trwania umowy.

- Ceny jednostkowe z oferty stanowić będą podstawę do ustalenia wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w granicach do 15 % wartości oferowanej ceny brutto.

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania całości towaru bez uszkodzeń i defektów oraz faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, stwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Fakturę wraz z protokołem odbioru należy złożyć na dziennik podawczy Zamawiającego.

 

Gwarancja:

Wykonawca udziela na dostarczone elementy wyposażenia pracowni gwarancji na okres 36 miesięcy niezależnie od długości  gwarancji  udzielonej  przez producenta.

 

Termin oraz sposób składania ofert:

1)  Ofertę cenową  należy złożyć do dnia 16 sierpnia  2018  r. do godz. 12:00

2) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 i nr. 4 do Zaproszenia.

3)  Oferent może złożyć ofertę częściową na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 lub nr 4 do Zaproszenia

4) Ofertę cenową należy złożyć na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik w zamkniętym,  nieprzezroczystym opakowaniu  zawierającym oznaczenie:

 

OFERTA CENOWA

 

na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej  na  potrzeby  realizacji  zadania pn.: Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa  świętokrzyskiego
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej
 

NIE OTWIERAĆ przed 16.08.2018 godz. 12:00

 

1.     Zamawiający dopuszcza aby oferty cenowe (uzupełnione, wydrukowane i podpisane przez osobę upoważnioną, stanowiący (załącznik nr 3 i nr 4 do Zaproszenia) została przesłana w formie skanu na adres e-mail:  ug@lipnik.pl  lub  nadana  faxem:  15 869 17 54.

  1. Ter min realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

 

Kontakt  z Zamawiającym:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Artur Śmigała, Arkadiusz Kowalczyk (budynek Urzędu Gminy, pok. 24, tel. (015) 869 14 10, w godz.: poniedziałek - piątek— 9.00-14.00.

 

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych.

2.  Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

Wyznaczony do pełnienia 

funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel   

 

Załączniki:

1.   Załącznik nr 1 — Szczegółowy opis elementów wyposażenia pracowni.

2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis wyposażenia pracowni - meble.

3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty cenowej.

4. Załącznik nr 4 – Formularz oferty cenowej

5. Załącznik nr 5 – Umowa

 

 Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.