Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015

Włostów: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015


Numer ogłoszenia: 330360 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół we Włostowie , Włostów 1, 27-545 Włostów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 869 11 04, faks 15 869 11 04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 2 września 2013 r. do 26 czerwca 2015 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Wykonawca musi dysponować co najmniej trzema pełnosprawnymi pojazdami o liczbie 19 lub więcej miejsc siedzących w każdym, tak by umożliwić przewóz (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci i opiekuna) na określoną godzinę zgodnie z wyznaczonymi trasami, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu drogowego, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2003 roku. Poza tym Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem zastępczym. Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieodpłatnie miejsca opiekunom wyznaczonym przez dyrektora szkoły tj. Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz i odwóz na trasach w godzinach wyznaczonych w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół we Włostowie dla dzieci dowożonych do Zespołu Szkół we Włostowie w zależności od rozkładów zajęć szkolnych ustalonych przez Dyrektora na początku miesiąca września. Trasy dowozu: 1) Włostów - Jagnin - Gojców - Włostów (długość trasy ok.9 km) 2) Włostów -Ublinek - Grocholice - Włostów (długość trasy ok.11 km) 3) Włostów - Goźlice - Słoptów - Malżyn - Swojków - Włostów (długość trasy ok.14 km) Opiekun podczas dowozów zabierany będzie z parkingu Zespołu Szkół we Włostowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie ilości przewożonych uczniów w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, w nieznacznej zmianie przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków. Dowóz uczniów powinien być zapewniony: Kurs poranny - dowóz dzieci do Zespołu Szkół we Włostowie w godz. 7.15 - 7.45, Kurs popołudniowy - odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych w godz. 14.15 - 15.00. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do szczegółowego uzgodnienia organizacji tras i godzin odjazdów z poszczególnych miejscowości z zamawiającym Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW, aktualne przeglądy techniczne i odpowiednio oznakowane zgodnie z przepisami prawa. Pojazdy wykonujące usługę na wyznaczonych powyżej trasach muszą być zarejestrowane, na: a) trasa nr 1: co najmniej 19 miejsc siedzących łącznie z kierowcą, b) trasa nr 2: co najmniej 19 miejsc siedzących łącznie z kierowcą, c) trasa nr 3: co najmniej 19 miejsc siedzących łącznie z kierowcą, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i młodzieży szkolnej oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania dodatkowych miejsc przystankowych. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 12 do SIWZ. Na cenę netto całego zadania składa się miesięczny koszt usługi netto (załącznik Nr 2) pomnożony przez ilość miesięcy realizacji usługi tj. 20 m - cy. Na cenę brutto całego zadania składa się cena netto całego zadania plus obowiązująca stawka podatku VAT.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda przedstawienia kopii aktualnej - ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie dowozu uczniów do szkół w systemie zamkniętym lub otwartym, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda wykazana przez Wykonawcę , że posiada taką liczbę samochodów odpowiadającą ilości tras + samochód dodatkowy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, takie jak: prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia kierowcy do przewozu osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość składanej oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, Zestawienie ceny ofertowej dla dowozu dzieci w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 - załącznik nr 2 do SIWZ, Wykaz cen biletów miesięcznych - załącznik nr 3 do SIWZ, Dokument lub dokumenty, pełnomocnictwa z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału art.22, ust.1 - załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór umowy parafowany przez wykonawcę - załącznik Nr 11 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z trasą przejazdu - załącznik nr 12 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie ilości przewożonych uczniów w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, w nieznacznej zmianie przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół we Włostowie, Włostów 1, 27-545 Włostów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół we Włostowie, Włostów 1, 27-545 Włostów, Sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformację wytworzył: Małgorzata Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół we Włostowie 2013-08-14
Opublikował: Mariusz Olech 2013-08-14 14:41:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-08-14 14:50:34
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.