Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów.

Lipnik: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów.
Numer ogłoszenia: 359626 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252536 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC o średnicy nom. Fi 200 mm o długości 493 mb Rurociąg PE ciśnieniowy łączony metodą zgrzewania o śr. Zewn. 110 mm rurociąg tłoczny o długości 1108 mb Pompownia ścieków w ilości 1 szt. Studzienki kanalizacyjne systemowe w o śr. 315 - 425 mm zamknięte rura teleskopową w ilości 10 szt Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr nom 160 mm w ilości 127 mb Studzienki kanalizacyjne systemowe w o śr. 425 mm zamknięte rura teleskopową u ilości 7 szt. Uwaga ! Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysie ślepym wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo lub równoważne, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy zakres i wielkość prac określają przedmiary robót, dokumentacja techniczna projektu oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Materiał na wykonanie zamówienia zapewnia Wykonawca robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.25.56.00-5, 45.23.32.28-8, 45.31.70.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt może być współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych ADMAR Adam Orzech, Alina Orzech spółka jawna, ul. Zbożowa 8, 36-100 Kolbuszowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 844601,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 343976,56

  • Oferta z najniższą ceną: 343976,56 / Oferta z najwyższą ceną: 983939,85

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-09-05
Opublikował: Mariusz Olech 2013-09-06 13:19:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-09-06 13:21:03
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.