Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz

 

Lipnik: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz


Numer ogłoszenia: 469054 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lipnik.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz Zakres rzeczowy ujecia wody w Łownicy Ujęcie zasilane będzie z projektowanego zbiornika retencyjnego o głębokości 2,2 m długości od strony zachodniej 25 m, od strony wschodniej 20m oraz szerokości od strony północnej 13.5 m, od strony południowej 10m. Nachylenie skarp 1:1,5. Na środku zbiornika zostanie umieszczony kosz ssący z kratą. Zbiornik zostanie ogrodzony w odległości 1m od obwodu. Ogrodzenie należy wykonać z siatki oraz słupków podtrzymujących siatkę. Pod siatką należy ułożyć płyty parkingowe o wymiarach 60x40x8cm. Odległość między słupkami wynosi 2.4 m (6 płyt). W ogrodzeniu należy wykonać bramę wjazdową o długości 2,4, skrzydła bramy 1,2m. Wysokość ogrodzenia będzie wynosiła 1.5m Zbiornik będzie wspomagany z wód deszczowych płynących rowem, który znajduję się na działce. Rowem tym w okresie całego roku przepływa woda jest to sztuczny ciek wodny odprowadzający wody deszczowe, roztopowe oraz z lokalnego źródła. Dno rowu należy wyłożyć płytami pełnymi o wymiarach 60x40x8 cm skarpy rowu płytami MEBA oraz wykonać zagłębienie na około 30 cm na długości 7m powodujące zebranie wody tak aby ciągle występowała wymiana wody oraz była możliwość zasilania zbiornika wodami z rowu. Zasilanie zbiornika oraz odpływ wody do rowu wykonane będzie z rury karbowanej PP 400 SN 8. ze spadkami 1% w kierunku zbiornika dla napływu i kierunku rowu dla odpływu. Woda transportowana będzie grawitacyjnie z kosza ssącego do pompowni rurąPVC 200 o długości 19 m. Przed wlotem do pompowni umieszczona zostanie zasuwa z kluczem do powierzchni terenu tak aby możliwe było zatrzymanie transportowanej wody. Woda będzie wpadała do pompowni w której na dnie umieszczony zostanie żwir płukany 13-16mm w celu oczyszczenia wody. Na warstwie żwiru trzeba umieścić siatkę filtracyjną oraz betonową płytkę na której umiejscowiona zostanie pompa. Pompownia o średnicy 1000mm jest zagłębiona na odległość 3,2 od powierzchni terenu. Pompa trójfazowa z pływakiem (pływak pełni role zabezpieczenia przed brakiem wody) Ebara DW 300 będzie transportowała wodę rurą PE 100 SDR 17 63X3.8 na której umieszczony zostanie zawór zwrotny. Przepompowana woda będzie trafiać do studni o średnicy 1200mm w której zlokalizowany jest zawór spustowy oraz urządzenie pomiarowe wodomierz APATOR wodomierz śrubowy MWN50. W studni pomiarowej zostanie umieszczona podpórka podtrzymująca rurociąg oraz ww. urządzenia. Wejście do pompowni oraz studni będzie możliwe przez właz wejściowy. Do pokrywy nastudziennej zostanie przytwierdzony kołnierz stalowy 250mm do którego przyspawana będzie rura stalowa ocynkowana 3 cale, spełniająca rolę wspornika dla rurociągu podającego wodę tj. elastyczna rura flex do punktu czerpalnego. Podjazd do studni ( punkt czerpalny) zostanie wyrównany z powierzchnią drogi przy użyciu ziemi z wykopu zbiornika retencyjnego oraz zostanie utwardzony kruszywem dolomitowym. Podjazd dodatkowo będzie umożliwiał dotarcie do ogrodzenia zbiornika retencyjnego. Zakres rzeczowy ujęcia wody w Międzygórzu Ujęcie zasilane będzie z projektowanego zbiornika retencyjnego o głębokości 2 m długości 10,5 m oraz szerokości 5m.Nachylenie skarp 11,5. Na środku zbiornika zostanie umieszczony kosz ssący z kratą. Po wschodniej stronie zbiornika należy dokonać przegłębienia na głębokość 3 m pod poziomem terenu o powierzchni około 2 m2. Zbiornik zostanie ogrodzony w odległości 1m od obwodu. Ogrodzenie należy wykonać z siatki oraz słupków podtrzymujących siatkę. Pod siatką należy ułożyć płyty parkingowe o wymiarach 60x40x8cm. Odległość między słupkami wynosi 2.4 m (6 płyt). W ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową o długości 2,4, skrzydła bramy 1,2m. Wysokość ogrodzenia będzie wynosiła 1.5m Woda transportowana będzie grawitacyjnie z kosza ssącego do pompowni rurą PVC 200 o długości 7 m. Przed wlotem do pompowni umieszczona zostanie zasuwa z kluczem do powierzchni terenu, tak aby możliwe było zatrzymanie transportowanej wody. Woda będzie wpadała do pompowni w której na dnie umieszczony zostanie żwir płukany 13-16mm w celu oczyszczenia wody. Na warstwie żwiru trzeba umieścić siatkę filtracyjną oraz betonową płytkę na której umiejscowiona zostanie pompa. Pompownia o średnicy 1000mm jest zagłębiona na odległość 2.3 od powierzchni terenu. Pompa trój fazowa z pływakiem (pływak pełni role zabezpieczenia przed brakiem wody) Ebara DW 300 będzie transportowała wodę rurą PE 100 SDR 17 63X3.8 na której umieszczony zostanie zawór zwrotny. Przepompowana woda będzie trafiać do studni o średnicy 1200mm w której zlokalizowany jest zawór spustowy oraz urządzenie pomiarowe wodomierz APATOR wodomierz śrubowy MWN50. W studni pomiarowej zostanie umieszczona podpórka podtrzymująca rurociąg oraz ww. urządzenia. Wejście do pompowni oraz studni będzie możliwe przez właz wejściowy. Do pokrywy na studziennej zostanie przytwierdzony kołnierz stalowy 250mm do którego przyspawana będzie rura stalowa ocynkowana 3 cale, spełniająca rolę wspornika dla rurociągu podającego wodę tj. elastyczna rura flex do punktu czerpalnego. Podjazd do studni ( punkt czerpalny) zostanie wyrównany z powierzchnią drogi przy użyciu ziemi z wykopu zbiornika retencyjnego oraz zostanie utwardzony kruszywem dolomitowym. Podjazd dodatkowo będzie umożliwiał dotarcie do ogrodzenia zbiornika retencyjnego Szczegółowy zakres prac zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.20.00-5, 45.24.72.70-3, 45.23.21.50-8, 45.24.72.70-3, 45.23.32.28-3, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w/w warunki zawarte są we wzorze umowy który stanowi załącznik do niniejszego postępowania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 19 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2013-11-18
Opublikował: Mariusz Olech 2013-11-18 12:30:03
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-11-18 12:38:49
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.