Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy

Informujemy, że przebieg obrad

sesji Rady Gminy w Lipniku

jest  utrwalany i transmitowany za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY GMINY


Na podstawie  art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) publ. Dz.Urz. UE L Nr 119 /1 informujemy iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Lipniku reprezentowany przez Wójta z siedzibą Lipnik 20, 27 -540 Lipnik, kontakt 15 8691-410,  419.


2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lipnik.pl


3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie  publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu z uwzględnieniem  okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych w tym archiwalnych.


5. Podstawa  prawną do  przetwarzania danych  jest art. 6.ust.1.lit.c) i, e) wyżej wymienionego Rozporządzenia  oraz art.20 ust.1b Ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018r poz.994 z późn,zm) stanowiący, iż Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie  internetowej gminy.


6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa ,podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację  publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U z 2018 r .poz.1330) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.


7.Osoba której dane dotyczą ma prawo do:


- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia ,sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania Państwa danych.


- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa  Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2,00-193 Warszawa.


Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz o tym iż Pana /Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.Informację wytworzył:
Opublikował: Mariusz Olech 2019-03-29 14:04:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-03-29 14:04:30
Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.