Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023.

Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kolejna kadencja  ławników sądowych wybranych w 2015 roku.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm) nakłada obowiązek przeprowadzenia przez rady gmin wyboru ławników  na kolejną kadencję  w terminie do końca  października 2019 roku.

Prezes  Sądu Okręgowego w Kielcach, pismem z dnia 30 maja 2019 roku, wystąpił do Rady Gminy w Lipniku o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 w liczbie :


- 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Opatowie,
- 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Sandomierzu ogółem w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych - ławnikiem może być ten, kto:


1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach  z zakresu  prawa pracy  ławnikiem  powinna być  wybrana osoba  wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Lipnik.

Termin zgłaszania  kandydatów na ławników  upływa  30 czerwca 2019 roku.

W związku z tym iż dzień 30 czerwca  2019 r. przypada na dzień  ustawowo wolny od pracy tj. niedzielę , ostatnim dniem dla dokonania zgłoszenia w Urzędzie Gminy  kandydatów na ławnika  jest dzień 28 czerwca 2019 r (tj. piątek).
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy (pok. Nr 6)  i u sołtysa  wsi.


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:


1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2. Oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest, lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani zawieszona,

4. Zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 października 2017 r o podstawowej opiece  zdrowotnej  (tj .Dz.U  z 2019r. poz. 357)  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. Dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone  datą  nie wcześniejszą  niż trzydzieści dni przed  dniem zgłoszenia.

6.  Do zgłoszenia kandydata  na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów  na ławników  oraz wzoru kart  zgłoszenia  (Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz. 693)

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika  przez obywateli jest osoba której  nazwisko zostało umieszczone  jako pierwsze na  liście.

7.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub  zawodową  zarejestrowaną na podstawie  przepisów  prawa dołącza się aktualny odpis z  Krajowego Rejestru  Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji  dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za badanie lekarskie  i za wydanie zaświadczenia  lekarskiego oraz koszt zdjęć ponosi  kandydat na ławnika.  

Pozostałe koszty związane  z wydaniem  informacji  z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnego  odpisu z Krajowego  Rejestru Sądowego  albo odpisu zaświadczenia  z innego  właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  o których mowa  w niniejszej Informacji przyjmowane są w godzinach  pracy Urzędu Gminy w Lipniku w każdy roboczy dzień tygodnia  w godz. od 715 – 1515 ,  pokój nr 6 – parter  budynku, / gdzie  są również  dostępne  nieodpłatnie wzory dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów  które wpłyną do Rady Gminy  po dniu 30 czerwca  br , a także zgłoszenia  które nie spełniają wymagań formalnych  pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do  zgłoszenia list kandydatów  jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu  rada gminy  stwierdza w drodze uchwały, (w myśl  art.162 §10 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,  (tj. Dz.U z 2019r  poz.52)

Informacje związane  z wyborami ławników można uzyskać w Referacie Organizacyjnym Urzędu  pod numerem telefonu (15)8691-419 w.35Informację wytworzył:
Opublikował: Mariusz Olech 2019-06-18 08:38:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-06-21 08:52:38
Rejestr zmian dla: Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.