Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów

                                                        Lipnik, dnia 09.03.2017 r.

Znak: RG-IV.6220.5.2016/2017


POSTANOWIENIE


 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze. zm.) oraz art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


 

Postanawiam


stwierdzić, iż dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów zlokalizowanej na działkach o nr nr ewidencyjnych: 40/8; 40/22; 40/31; 40/38; 40/39; 40/55; 40/74; 40/109; 40/116; 40/124; 40/125; 40/126; 40/159;  66; 127; 142; 165; 167/1; 167/4; 167/6; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174/2; 174/5; 174/6; 174/7; 174/8; 174/9; 174/10; 174/11; 174/12; 174/13;  174/14; 174/15; 174/16; 174/17; 174/18; 174/19; 174/20; 174/21; 174/22; 174/23; 174/24; 174/25; 174/26; 174/27; 174/28; 174/29; 174/30; 174/31; 174/32; 174/43;  174/44; 174/45; 174/46; 174/47; 174/48; 174/49; 174/50; 174/51; 174/52; 174/53; 174/54; 174/55; 174/56; 174/57; 174/58; 188; 189; 192; 193/2; 194/2; 195; 204; 210; 211; 212;  213/2; 213/3; 213/4; 1102/1; 1102/2; 1103/1; 1103/2; 1103/3; 1104; 1105/1; 1105/2; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112/1; 1112/2; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117/1; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122/2; 1123; 1124; 1126; 1128; 1129; 1132; 1134; 1135; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142;  1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151/5; 1151/6; 1151/8; 1151/9; 1151/10; 1151/12; 1151/13; 1152/2; 1153; 1154; 1155/1; 1155/2; 1156; 1157/1; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1236; 1237; 1263; 1289/1; 1289/3; 1290/1; 1290/2; 1290/3;1290/4;  1290/11”, realizowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


 

Uzasadnienie


Wójt Gminy Lipnik pismem nr RG-IV.6220.5.2016 z dnia 22.12.2016 r. wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów zlokalizowanej na działkach o nr nr ewidencyjnych: 40/8; 40/22; 40/31; 40/38; 40/39; 40/55; 40/74; 40/109; 40/116; 40/124; 40/125; 40/126; 40/159;  66; 127; 142; 165; 167/1; 167/4; 167/6; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174/2; 174/5; 174/6; 174/7; 174/8; 174/9; 174/10; 174/11; 174/12; 174/13;  174/14; 174/15; 174/16; 174/17; 174/18; 174/19; 174/20; 174/21; 174/22; 174/23; 174/24; 174/25; 174/26; 174/27; 174/28; 174/29; 174/30; 174/31; 174/32; 174/43;  174/44; 174/45; 174/46; 174/47; 174/48; 174/49; 174/50; 174/51; 174/52; 174/53; 174/54; 174/55; 174/56; 174/57; 174/58; 188; 189; 192; 193/2; 194/2; 195; 204; 210; 211; 212;  213/2; 213/3; 213/4; 1102/1; 1102/2; 1103/1; 1103/2; 1103/3; 1104; 1105/1; 1105/2; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112/1; 1112/2; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117/1; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122/2; 1123; 1124; 1126; 1128; 1129; 1132; 1134; 1135; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142;  1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151/5; 1151/6; 1151/8; 1151/9; 1151/10; 1151/12; 1151/13; 1152/2; 1153; 1154; 1155/1; 1155/2; 1156; 1157/1; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1236; 1237; 1263; 1289/1; 1289/3; 1290/1; 1290/2; 1290/3;1290/4;  1290/11” realizowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr. SE.V.4470/2/17 z dnia 09.01.2017 r. uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem nr WOO-II.4240.356.2016.KSz.1 z dnia 25.01.2017 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o całkowitej długości ok 7,5 km w miejscowości Włostów. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej w rur PCV o średnicy do DN 200 mm  o długości ok. 1,5 km z możliwością wykonania przyłączy kanalizacyjnych i uzbrojenia sieci, budowę rurociągu tłocznego z rur PE o średnicy do DN 90 mm o długości ok. 6 km wraz z uzbrojeniem. Ponadto przewiduje się budowę przepompowni ścieków i studzienek rozprężnych. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej. Projektowana sieć kanalizacyjna umożliwi odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych z terenów dotychczas nie objętych kanalizacją zbiorczą w miejscowości Włostów. Inwestycja ma na celu wyłączenie z eksploatacji dotychczas użytkowanej oczyszczalni ścieków we Włostowie i przekierowanie całego strumienia ścieków do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków. Ponadto planowana inwestycja umożliwi w przyszłości budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach nie objętych kanalizacją zbiorczą. Planowana sieć  usytuowana będzie na działkach prywatnych, działkach gminnych oraz  w pasie drogi będącej własnością Gminy Lipnik, a także w pasie drogi krajowej nr 9. Roboty budowlane przebiegały będą etapowo. Ścieki odbierane z omawianego terenu w ilości Qmax.d= 220 m3/d, będą odprowadzane do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Lipniku o średniej przepustowości  650 m3/d. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania terenu w związku z planowaną inwestycją. Wystąpią jedynie ograniczenia użytkowe takie jak: zakaz posadowienia obiektów budowlanych, zakaz trwałych nasadzeń drzew.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegać będzie w terenie zabudowanym wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, w granicy pasa drogowego oraz przez tereny zielone i rolnicze.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, dlatego zajęcie powierzchni ww. działek wystąpi w przeważającej części tylko w okresie trwania budowy.

Budowa kanalizacji wiąże się z wykorzystaniem wody do celów socjalno – bytowych oraz technologicznych związanych z płukaniem sieci i wykonaniem prób szczenności. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia przyjęto zużycie energii w ilości ok 40 kW. Inwestycja zlokalizowana jest w przeważającej części w terenie zabudowanym. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi: tj.: emisja spalin do powietrza, emisja hałasu do środowiska, powstawaniem odpadów oraz ingerencją w środowisko gruntowo – wodne.

            Prace związane z realizacją inwestycji wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego (koparki, spycharki, ubijaki itp.) i środków transportu oraz uciążliwością wibroakustyczną  (drgania spowodowane pracą maszyn budowlanych).

Tereny, na których zlokalizowana będzie inwestycja nie zmienią swojego dotychczasowego charakteru użytkowania. Stanowią je tereny zabudowy zagrodowej, a także grunty orne. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy i zastosowaną technologię wykonania która nie wiąże się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji ani technologii, nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

            Na etapie eksploatacji sieć kanalizacyjna nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń. Rurociągi są zaprojektowane jako szczelne, eliminujące możliwość niekontrolowanego wycieku nieoczyszczonych ścieków do środowiska. Ponadto przedsięwzięcia związane z budową kanałów sanitarnych są działaniem proekologicznym, które ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej  w rejonie objętym inwestycją, a tym samym służy poprawie stanu sanitarnego terenów zurbanizowanych. Wykonanie projektowanych kanałów, przyłączeń do budynków umożliwi zlikwidowanie istniejących (osadników, szamb) oraz praktyk odprowadzania ścieków wprost do środowiska.

            Przedsięwzięcie z uwagi na swoje usytuowanie oraz charakter nie spowoduje wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.)jednocześnie analizując lokalizację, zakres, parametry techniczne jak i planowany sposób inwestycji Wójt Gminy Lipnik uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wójt Gminy Lipnik

                                                                                                                Józef Bulira 

   

Pouczenie


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 


Otrzymują:

1. Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik,

2.Strony wg wykazu poprzez obwieszczenie,

3. a/a.

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

 

 

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2017-03-09
Opublikował: Mariusz Olech 2017-03-09 13:28:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2017-03-09 13:28:41
Rejestr zmian dla: Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.