Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 7/2018

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 2 lutego  2018r.

 

 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 art.15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 1817, z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 1875  późn. zm.) oraz w związku z uchwałą  Nr XXXI/250/2017  Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadania publicznego gminy w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

2. Zadanie o którym mowa w ust.1, szczegółowe informacje dotyczące warunków jego realizacji oraz tryb i kryteria wyboru oferty zawiera „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej”  stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, podmioty i jednostki, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 3ust. 4 tej ustawy) zwane dalej „Organizacjami”

 

§ 2

 

  1. Wyboru oferty dokona komisja konkursowa w składzie ustalonym odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Lipnik.
  2. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert wg kryteriów ustalonych w karcie oceny oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Lipniku.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wyznaczony do pełnienia

funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-02-02
Opublikował: Mariusz Olech 2018-02-02 13:15:32
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-02-02 13:21:26
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.