Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023

Lipnik, dnia 26.07.2018 r.

Znak: RG-VI.6220.3.2018

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Lipnik, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuje


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023


Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023

            Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do tych dokumentów.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 25.07.2018 r. znak: WPN-II.410.105.2018.DZ uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu, co jest równoznaczne m.in. z brakiem obowiązku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla tego opracowania.

            Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 18.07.2018 r. znak: NZ.9022.5.81.2018 uznał, iż w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na to, iż realizacja przewidywanych działań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.

            Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy.

            W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

 

Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów kryzysowych na terenie Gminy Lipnik w płaszczyznach: gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. Kompleksowość działań przewidziana w rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia.

 

            Przedmiotowa aktualizacja zmienia Program Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023, przyjęty uchwałą Rady Gminy w Lipniku Nr XXXVI/284/2018 z dnia 26 marca 2018 r. Dokument ten obejmował swym zasięgiem sołectwo Lipnik i Leszczków. W ramach aktualizacji Programu dodano nowy podobszar rewitalizacyjny obejmujący część sołectwa Włostów, gdzie wyznaczono nowe zadania inwestycyjne tj. demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest, przebudowa dróg lokalnych, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz jej doposażenie. Poszerzono także zakres działań inwestycyjnych w sołectwie Lipnik m.in. o prace remontowo-modernizacyjne Zespołu Szkól w Lipniku. Zmiany dokumentu dotyczą również zadań nie inwestycyjnych tj. edukacja ekologiczna, aktywizacja i integracja społeczna, organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Nowe zadania wpisują się w pierwotne cele Programu, dotyczą wyprowadzenia wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

            Część powyższych planowanych zadań może negatywnie oddziaływać na środowisko, jednak odziaływania te będą miały charakter przejściowy, ograniczony terytorialnie i ustaną wraz z zakończeniem robót budowlanych. Ponadto, planowane są na obszarach zabudowanych, już przekształconych antropogenicznie i będą dotyczyć istniejących obiektów.

 

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na 2018-2023.

 

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Wyznaczony do pełnienia 

funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel   

 

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-07-26
Opublikował: Mariusz Olech 2018-07-26 14:01:28
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-07-26 14:01:28
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.