Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania”

 Lipnik, dnia 12.11.2019 r.

Znak: RG-VI.6220.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lipnik

o wszczęciu postepowania

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam


że na wniosek z dnia 22.10.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23.10.2019 r.), zostało wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 213/3 w miejscowości Włostów z wniosku ALGO POLAND Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 31/35, 26- 600 Radom.


Informuje się również, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu ewentualnego raportu.

 

W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości przeglądania akt sprawy, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie do 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, pokój 24 w godz. od 7.15 do 15.15 tel. (15) 8691419.

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej GrządzielInformację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2019-11-13
Opublikował: Mariusz Olech 2019-11-13 12:43:12
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-11-13 12:43:12
Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania”

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.