Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik.

Lipnik, dnia 19.09.2012r.

Znak: RG-I.6720.9.2012                                                    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02 października 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. w  Urzędzie Gminy Lipnik, pokój nr 23,w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 17 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipnik w pokoju nr 35 o godz. 12.00.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 11 cyt. ustawy,  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipnik 27-540 Lipnik 20 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2012 r.

 

Wójt Gminy

Józef  BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy Lipnik 2012-09-19
Opublikował: Mariusz Olech 2012-09-20 14:28:09
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-09-20 14:31:51
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.