Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym.

 

Wójt Gminy Lipnik

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości  Lipnik przeznaczonej  do sprzedaży oraz posiadającej urządzoną księgę wieczystą kw nr KI1T/00029782/8.

 

Cena wywoławcza –  60 000,00 zł

Wysokość wadium – 6 000,00 zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,00 zł

 

W obecnym stanie prawnym sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm. ). Jeżeli na dzień zbycia nieruchomości, o której mowa wyżej będzie w obrocie prawnym ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki VAT – obecnie jest to 23%.

 

Przetarg odbędzie się 24 stycznia 2022 roku o godzinie 1000 w pok. Nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku.

 

Nieruchomość położona w centrum wsi, przy drodze krajowej nr 9. Teren poniżej drogi, oddzielony rowem, dalej płaski. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa oraz grunty pod zabudowę. Do sklepów, szkoły, urzędu gminy, banku, kościoła nie więcej niż 500 m. działka z dojazdem drogą asfaltową. Teren uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, gaz. Możliwość podpięcia się do kanalizacji, studzienka kanalizacyjna znajduje się przy granicy na działce sąsiedniej. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową o kształcie regularnym. Działka położona jest na terenie na którym brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik zatwierdzonego uchwałą XXVIII/225/2012 Rady Gminy Lipnik z dnia 19 grudnia 2012 roku, nieruchomość posiada przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ewidencji gruntów i budynków teren działki posiada oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych Br-RI z opisem użytku – użytki rolne zabudowane - 0,0140 ha oraz RI z opisem użytku – grunty orne – 0,1666 ha.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 20 stycznia 2022 roku na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 22 9434 1041 2009 1902 8563 0012  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Lipniku, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 20 stycznia 2022 roku wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu lub zaliczone na poczet nabycia nieruchomości – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygra od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium nie podlega zwrotowi. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278) chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego  zezwolenia. Cudzoziemiec  zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości najpóźniej w chwili otwarcia przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

  1. Oryginału dowodu wpłaty wadium,
  2. W przypadku osób fizycznych  - dowodu tożsamości,
  3. W przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy przed ostatecznym terminem składania ofert lub datą przetargu lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art.37 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu: zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub poświadczonym przez wójta i określić rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy. Wzór zgody małżonka stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu i jest tożsamy z załącznikiem nr 2 w/w ogłoszenia o przetargu. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu przetargu i jest tożsamy z załącznikiem nr 3 w/w ogłoszenia o przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca       1920 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, a najpóźniej w chwili otwarcia przetargu przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lipniku pokój nr 24 w godzinach pracy od 715 do 1515  lub telefonicznie pod nr 15 869 14 19 wew. 46 lub 45. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipniku, w BIP,  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku a także zamieszczeniu w prasie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.           
Wójt Gminy Lipnik  
mgr Andrzej Grządziel


Informację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2021-12-20
Opublikował: Mariusz Olech 2021-12-20 14:16:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2021-12-20 14:23:28
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.