Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ

 Lipnik dnia 19.12.2012

RG-IV. 6220.2.2012


OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów opiniujących


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) art 73 ust.1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. Nr 199 z 2008 r poz. 1227 z późniejszymi zmianami)§ 3 ust. 1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 r Nr 213, poz. 1397).


Zawiadamiam 


że w dniu 19.12.2012 r na wniosek Gminy Lipnik , 27-540 Lipnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kurów".

 

Informuje się również, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu ewentualnego raportu.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art 10 oraz art 73 § 1 KPA do czynnego udziału w każdym jego etapie, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków.

 

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są do wglądu w siedzibie urzędu gminy pokój 24 w godz. od 7.30 do 14.30. tel. (015) 8 691 419).

 


 


 

Z Up. Wójta      

 

mgr Rafała Smoliński 

 

Zastępca Wójta Gminy

 
Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta Gminy Lipnik 2012-12-19
Opublikował: Mariusz Olech 2012-12-28 14:55:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-12-28 15:05:23
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.