Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXVII/207/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku informuję o możliwości składania ofert na realizację następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

I.  Rodzaj zadania publicznego, termin i warunki jego realizacji oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 

Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Tytuł zadania

Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Lipnik

Termin realizacji

Marzec - listopad 2013 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania

Specjalistyczne szkolenie sportowe w szczególności obejmie:

- utrzymanie i wynajem  obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych,oraz  rozgrywania meczy piłkarskich,

- prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych dwa razy w tygodniu po dwie godziny w poszczególnych grupach wiekowych, przez uprawnionego trenera

- udział w rozgrywkach sportowych w ramach  współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach,

- udział w turniejach kontrolnych i meczach sparingowych /mecze wyjazdowe i stacjonarne/,

- zakup niezbędnego specjalistycznego sprzętu i odzieży sportowej.

Udzielona dotacja może być przeznaczona na:

-sprzęt sportowy

-ubezpieczenie zawodników

-badania lekarskie zawodników

-wynagrodzenie trenera

-delegacje sędziowskie

-środki spożywcze i chemiczne  w wysokości do 5% wnioskowanej dotacji

-transport zawodników

- utrzymanie stadionu

-wynagrodzenie księgowej w wysokości do 5% wnioskowanej dotacji,

Wysokość środków przeznaczonych przez gminę 
na realizację zadania w 2013 r.

30.000 zł


Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uprawnionymi do złożenia oferty są:

1) organizacje pozarządowe;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami.

 

1. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania zadania poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania.

2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Lipnik a  podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

3. Termin realizacji zadania ustalony zostanie w umowie i nie może być dłuższy niż od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 31.12.2013r.

4. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Lipnik z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. W trakcie realizacji zadania zmiany rzeczowe i finansowe będą dokonywane na podstawie pisemnych aneksów do umów.

5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert na realizację zadania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie tego zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

6. Zastrzega się możliwość powierzenia realizacji zadania lub jego części więcej niż jednemu podmiotowi.

 

II. Termin składania ofert:

Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania /Dz.U. Nr 6, poz. 25/ należy składać w sekretariacie Gminy w Lipnik lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd  Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego na 2013 rok tytuł zadania „...........................................................................”, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni licząc od daty ukazania się ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji

III. 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Oferty ocenia, powołana przez Wójta Gminy, Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria (zgodnie z kartą oceny oferty, stanowiącą załącznik do ogłoszenia:

 • zgodność oferty z warunkami konkursowymi
 • wartość merytoryczna, w szczególności sposób naboru uczestników, formy realizacji, zakładane rezultaty i sposób ich oceny, liczba beneficjentów, do których skierowane jest zadanie.
 • kwalifikacje i doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania
 • zasoby lokalowe i sprzętowe oferenta odpowiednie do realizacji zadania
 • koszt realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem stawek i kosztów wynagrodzeń
 • wysokość wkładu własnego na realizację zadania w porównaniu z wnioskowana kwotą dotacji
 • korzystanie z innych źródeł finansowania zadania
 • zaangażowanie wolontariuszy w realizację zadania
 • współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Lipnik
 • staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

IV. Informacja o wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju zadania pochodzących z dotacji Gminy Lipnik w poprzednich latach: 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu rok 2012 – 30 000,00 zł.

 

O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

            Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy w Lipniku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Gminy w Lipniku (pod adresem: bip.lipnik.pl) oraz stronie internetowej Gminy Lipnik: www.lipnik.pl .

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie  Gminy Lipnik, pok.32, tel. 15 8691419, wew.52

 

Lipnik, 01.02.2013r.                                                 

Wójt Gminy Lipnik

Józef Bulira

 

 

Załącznik do ogłoszenia

Wójta Gminy Lipnik

 

KARTA OCENY OFERTY

 

1. Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………….

2. Data wpływu oferty ……………………………………………………………...........................................

3. Nazwa zadania: ..……………………………………………………………………………………………………………...

4. Oferta ZAWIERA/ NIE ZAWIERA braków formalnych *

5. Oferta jest ZGODNA/ NIEZGODNA z warunkami konkursowymi *

5. Oferta ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA/ NIE ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA * do II etapu

* niepotrzebne skreślić

 

L.p.

Kryteria oceny oferty

Ocena (max.80 pkt)

1.

Wartość merytoryczna, w szczególności sposób naboru uczestników, formy realizacji, zakładane rezultaty i sposób ich oceny, ilość beneficjentów (0 – 20 pkt)

 

2.

Kwalifikacje i doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania (0 – 10)

 

3.

Zasoby lokalowe i sprzętowe oferenta odpowiednie do realizacji zadania (0 – 5pkt)

 

4.

Koszt realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem stawek i kosztów wynagrodzeń ( 0 – 10 pkt)

 

5.

Wysokość wkładu własnego na realizację zadania w porównaniu z wnioskowana kwotą dotacji ( 0 – 5 pkt)

 

6.

 

Korzystanie z innych źródeł finansowania zadania ( 0 – 10 pkt)

 

7.

 

Zaangażowanie wolontariuszy w realizację zadania (0 – 5 pkt)

 

8.

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania (0-5 pkt)

 

9.

 

Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Lipnik (0-5 pkt)

 

10.

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej (0-5 pkt)

 

 

 RAZEM:

 

 

                                                                                              …………………………..

                                                                                              Podpis oceniającegoInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy Lipnik 2013-02-01
Opublikował: Mariusz Olech 2013-02-01 12:29:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-02-01 12:44:15
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.