Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur

Lipnik dnia 11.02.2013 r

RG IV – 6220.2.2012

 

DECYZJA

 

o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz.U. z 2000 r nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2012 r Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn ""Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kurów".

 

ORZEKAM

 

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kurów".

 

 

UZASASDNIENIE

 

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kurów". Postanowieniem nr RG-.6220.2.2012 z dnia 19.12.2012 r Wójt Gminy Lipnik wszczął postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie pismem nr RG-IV 6220.2.2012 z dnia 19.12.2012 r Urząd Gminy w Lipniku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V.-446/1/13 z dnia 2013-01-08 uznał że dla w/w przedsięwzięcia brak jest podstaw do wydania opinii ponieważ zgodnie w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) wskazanych w § 3 ust.1 pkt.79, za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko uważa się sieci kanalizacyjne o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km . Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem nr WOO-II.4240.3.2013.MW.1 z dnia 2013.01.11 uznał , że realizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości poniżej 1 km nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) wskazanych w § 3 ust.1 pkt.79. i wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji stało się bezprzedmiotowe.

Z przedłożonych do wniosku dokumentów wynika ,że w ramach projektowanego przedsięwzięcia projektuje się budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o długości ok.500 mb w miejscowości Gołębiów o raz Kurów.

 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej okoliczności brak jest podstaw prawnych do prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

Podpisał

z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński

Zastępca Wójta Gminy

 

Otrzymują:

1. Adresa

2 . strony wg wykazu poprzez obwieszczenie

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w OpatowieInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-02-11
Opublikował: Mariusz Olech 2013-02-14 08:56:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-02-14 08:56:30
Rejestr zmian dla: Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.