Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym

Lipnik dnia 09.05.2013 r

RG IV – 6220.2.2013

 

DECYZJA

 

o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz.U. z 2000 r nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013.04.15 r Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn ""Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 301, 300/2, 300/1, 299, 303, 331, 332/1, 332/2, 333, 334/1, 333/2, 334/3, 334/4, 335/3, 292 oraz 274,275,348,277/1 obręb nr 6 Lipnik”

 

ORZEKAM

 umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 301, 300/2, 300/1, 299, 303, 331, 332/1, 332/2, 333, 334/1, 333/2, 334/3, 334/4, 335/3, 292 oraz 274, 275, 348, 277/1 obręb nr 6 Lipnik”

 

UZASASDNIENIE

 

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 301, 300/2, 300/1, 299, 303, 331, 332/1, 332/2, 333,334/1,333/2,334/3,334/4,335/3,292 oraz 274,275,348,277/1 obręb nr 6 Lipnik”. Postanowieniem nr RG-.6220.2.2013 z dnia 16.04.2013 r Wójt Gminy Lipnik wszczął postępowanie w tej sprawie. Zgodnie w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) wskazanych w § 3 ust.1 pkt.79, za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko uważa się sieci kanalizacyjne o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km . Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości poniżej 1 km nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) wskazanych w § 3 ust.1 pkt.79. W związku z powyższym przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji stało się bezprzedmiotowe.

Z przedłożonych do wniosku dokumentów wynika ,że w ramach projektowanego przedsięwzięcia projektuje się budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o długości ok.400 mb w miejscowości Lipnik.

 Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej okoliczności brak jest podstaw prawnych do prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

 Pouczenie

 Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

1. Adresat

2. strony wg wykazu poprzez obwieszczenie

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpatowieInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-05-09
Opublikował: Mariusz Olech 2013-05-14 07:23:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-05-14 07:27:45
Rejestr zmian dla: Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.