Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 Lipnik dnia 11.07.2013

RG- IV. 6220.5.2013


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 66, art. 68, art 69 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt. 103 a, w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. Nr 213, poz . 1397) nawiązując do pism Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia pod nazwą; Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły na działce nr ew. 188 w miejscowości Kaczyce, gm. Lipnik


Postanawiam


stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , który winien zawierać elementy zawarte w art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2008 r Nr 199 poz.1227 z późn zmianami)
oraz w postanowieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach Nr WOO-II.4240.210. 2013.KK.1 z dnia 2013-06-14. i opinii sanitarnej SE.V-4470/13/13 z dnia 2013.06.24.

Raport o oddziaływaniu na środowisko winien zawierać:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, w tym w szczególności:

 1.  
  1. opis rzeczywistego zagospodarowania terenu przeznaczonego pod przedmiotową inwestycje oraz terenu będącego w zasięgu jej oddziaływania,

  2. charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem parametrów budynków, obiektów i niezbędnej infrastruktury technicznej tj. instalacje i urządzenia, powierzchnia zajmowanego terenu pod całą inwestycje, przy uwzględnieniu instalacji i obiektów istniejących,

  3. opis stosowanej technologii utrzymywania zwierząt ( systemy karmienia, pojenia, wentylacji, przechowywania paszy, zagospodarowania odchodów zwierzęcych)
   z odniesieniem do najlepszych technik dla intensywnego chowu trzody chlewnej.

 2. Opis poszczególnych elementów środowiska objętych oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia, w tym:

  1. w raporcie należy przedstawić: uwarunkowania hydrologiczne terenu inwestycji, odnieść się do ewentualnych ograniczeń związanych z lokalizacją przedsięwzięcia i planowanym rolniczym wykorzystaniem gnojowicy w stosunku do ujęć wód i ich aktualnych stref ochronnych, wskazać rozwiązania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem

  2. wskazać źródło zaopatrzenia w wodę, podać łączne zapotrzebowanie w rozbiciu
   na poszczególne cele.

  3. Elementy przyrodniczne środowiska, z uwzględnieniem form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ) przy uwzględnieniu również usytuowania działek Inwestora, na których przewiduje się stosować nawożenie. Opis winien dotyczyć wszystkich występujących na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziaływania form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin, zwierząt, grzybów chronionych oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w dyrektywie siedliskowej wraz rozmieszczeniem w stosunku do miejsc zagospodarowania obornika, gnojówki i gnojowicy,

  4. wskazać źródło zaopatrzenia w wodę, podać łączne zapotrzebowanie w rozbiciu na poszczególne cele,

  5. przedstawić ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w „ Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” w związku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 3. Analiza dotycząca możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

 4. Opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę i jego uzasadnienie oraz racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

 5. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu obiektów istniejących i wzrostu emisji po realizowaniu przedsięwzięcia, w tym:

  1. przedstawić analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza związanych z chowem trzody chlewnej tj. emisje wynikające z systemu utrzymania zwierząt w budynkach z podaniem parametrów emitorów istniejących i planowanych, ogrzewania, zwiększonego ruchu pojazdów, określić skuteczność ewentualnych urządzeń odpylających. Wynik analiz przedstawić za pomocą izolinii na załącznikach graficznych w skali umożliwiającej określenie wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, oddziaływanie na tereny bezpośrednio sąsiadujące w stosunku do granic władania,

  2. określić wielkość i zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pod względem emisji hałasu, przy uwzględnieniu głównych emitorów hałasu istniejących
   i planowanych, ich mocy akustycznych, ruchu pojazdów wraz z oceną wzrostu poziomu hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej,

  3. określić sposób zagospodarowania wód opadowych z terenów utwardzonych ( drogi dojazdowe, parkingi/ miejsca postojowe) z dachów oraz ścieków bytowych i technologicznych( np. z mycia i dezynfekcji hal hodowlanych),

  4. określić rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji oraz na etapie ewentualnej likwidacji wg kodów stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, określić ilość odpadów, wskazać miejsce czasowego magazynowania poszczególnych grup odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

  5. określić przewidywalne ilości obornika, gnojówki i gnojownicy, przeanalizować sposób ich zagospodarowania stosownie do obowiązujących przepisów i wymogów ochrony środowiska.

 6. Wskazać rozwiązania organizacyjne i techniczne minimalizujące uciążliwość przedsięwzięcia w stosunku do poszczególnych elementów środowiska z uwzględnieniem uciążliwości odorowych.

 7. Przeanalizować kwestie dotyczące kumulacji oddziaływań na środowisko, biorąc pod uwagę planowanie inwestycje na terenie gminy ( m.in. dwie elektrownie wiatrowe w m. Kaczyce) zlokalizowane w obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji.


Powyższe zagadnienia należy przedstawić w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.


Uzasadnienie


Wójt Gminy Lipnik pismem nr RG- IV. 6220.4.2013 z dnia 24.05.2011 r wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu przedsięwzięcia polegającego na:„ Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły na działce nr ew. 188 w miejscowości Kaczyce, gm. Lipnik”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V.4470/13/13 z dnia 2013-06-24 uznał ,że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach Postanowieniem nr -WOO-II.4240.210.2013.KK.1 z dnia 2013-06-14 wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając jednocześnie zakres raportu.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 103 a, w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 - chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) zaliczane są do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko może być konieczny. Na podstawie art. 59 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Z 2008 r nr 199. poz 1227 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art 63 ust 1 w/w ustawy. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ( Dz.U. Z 2008 r nr 199. poz 1227) Wójt Gminy Lipnik uznał, że realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem dodatkowego hałasu, emisji pyłów i gazów do powietrza, substancji odorowych, powstawania ścieków z mycia i dezynfekcji, co może negatywnie wpłynąć na okolicznych mieszkańców, faunę oraz wody gruntowe, dlatego też stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zobowiązał inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art 69 ust 3 w.w ustawy organ określa zakres raportu w drodze postępowania.


Pouczenie


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Lipniku w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


Otrzymują:

1. Gospodarstwo Rolne Zdzisław Podsiadły, Kaczyce 8, 27-545 Włostów

2. Strony wg wykazu

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpatowieInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2013-07-11
Opublikował: Mariusz Olech 2013-07-15 14:16:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-07-15 14:16:30
Rejestr zmian dla: Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.