Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna

RG- IV. 6220.1.2013

 Lipnik dnia 02.08.2013

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 66, art. 68, art 69 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. Nr 213, poz . 1397 z późniejszymi zmianami) nawiązując do pism Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia pod nazwą; „ Budowa na terenie gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy elektrycznej 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1, PZ2, PZ3), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych”.

 

Postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , który winien zawierać elementy zawarte w art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2008 r Nr 199 poz.1227 z późn zmianami) oraz w postanowieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach Nr WOO-II.4240.185. 2013.PW.4 z dnia 20.06.2013 i opinii sanitarnej SE.V-4470/12/13 z dnia 18.06.2013.

Raport o oddziaływaniu na środowisko winien zawierać:

 1. Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, z uwzględnieniem lokalizacji i podstawowych parametrów:

  1. elektrowni wiatrowych

  2. punktów zasilająco-rozdzielczych,

  3. infrastruktury elektroenergetycznej oraz teletechnicznej,

  4. dróg dojazdowych,

  5. placów montażowych/ manewrowych.

 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

  1. zajętość terenu przeznaczonego pod elektrownie wiatrowe i obiekty towarzyszące,

  2. opis dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

 3. Opis analizowanych wariantów, w tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę i jego uzasadnienie oraz racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego ze względu m.in. na oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, tereny chronione akustycznie wraz z opisem uwzględniającym lokalizacje turbin wiatrowych, ich ilość, wysokość, średnice wirników oraz infrastrukturę towarzyszącą.

 4. Opis elementów przyrodniczych środowiska, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, opis winien dotyczyć wszystkich występujących na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziaływania form ochrony przyrody. Analiza uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia uwzględniając ograniczenia i zakazy dla nich ustawione.

 5. Wykaz oraz analiza gatunków ptaków i nietoperzy występujących w granicach oddziaływania przedsięwzięcia opracowana na podstawie rocznego przedrealizacyjnego monitoringu fauny ( zwłaszcza nietoperzy) i awifauny.

 6. Propozycja monitoringu porealizacyjnego jeżeli w raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostanie udokumentowana możliwość oddziaływania na chronione gatunki ptaków
  i nietoperzy.

 7. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na przedstawione elementy przyrodnicze środowiska przy uwzględnieniu zaleceń z przeprowadzonych monitoringów przedrealizacyjnych.

 8. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń:

  1. na etapie realizacji wynikające z prowadzenia prac budowlanych: tj. odpady ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, określić sposób zagospodarowania ewentualnego nadmiaru ziemi. Przedstawić sposób prowadzenia prac budowlanych i rozwiązań minimalizujących oddziaływanie związane z organizacją zaplecza budowy, wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, glebę oraz uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczeń do powietrza,

  2. na etapie eksploatacji wynikające z emisji hałasu i generowania pola elektroenergetycznego związanego z funkcjonowaniem urządzeń prądotwórczych. Analiza emisji hałasu winna być przedstawiona m.in. w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości zagadnienia tj. obszary oddziaływania (izofony hałasu) zaznaczone na czytelnym podkładzie z map ewidencyjnych z naniesionymi rodzajami terenów chronionych akustycznie. Ponadto winna uwzględniać dane wprowadzone do obliczeń wraz z uzasadnieniem przyjętych wskaźników. W raporcie należy określić również metody mające na celu ograniczanie w/w oddziaływań na środowisko. Wskazać sposób zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z placów i dróg dojazdowych oraz sposób zagospodarowania odpadów.

 9. Analiza możliwości wystąpienia kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć ze szczególnym zwróceniem uwagi na istniejące lub planowane farmy wiatrowe oraz inne przedsięwzięcia będące w toku postępowania, zlokalizowane w obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji.

 10. Analiza dotycząca konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.

 

Uzasadnienie

 

Wójt Gminy Lipnik pismem nr RG- IV. 6220.1.2013 z dnia 09.05.2011 r wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu przedsięwzięcia polegającego na:„ Budowa na terenie gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy elektrycznej 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1, PZ2, PZ3), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V.4470/12/13 z dnia 18.06.2013 uznał ,że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach Postanowieniem nr Nr WOO-II.4240.185.2013.PW.4 z dnia 20.06.2013 wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając jednocześnie zakres raportu. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5,o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m , zaliczane są do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko jest konieczny. Na podstawie art. 59 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Z 2008 r nr 199. poz 1227 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art 63 ust 1 w/w ustawy. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ( Dz.U. Z 2008 r nr 199. poz 1227) Wójt Gminy Lipnik uznał ,że realizacja tego rodzaju inwestycji może spowodować wystąpienie: negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, negatywnego wpływu na populację roślin , zagrożeń emisji hałasu oraz generowania pola elektromagnetycznego mogącego negatywnie wpływać na okolicznych mieszkańców oraz faunę i dlatego stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zobowiązał inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Lipniku w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. Zakład Projektowania i Usług Technicznych- A i M Brzozowscy ul. Studzienna 3, 45- 045 Opole

  2. Strony wg wykazu poprzez obwieszczenie w trybie art. 74 ust.3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa wywieszone w:

  • UG Lipnik

  • w miejscowości Włostów,

  • w miejscowości Kaczyce- Grocholice,

  • w miejscowości Swojków,

  • w miejscowości Kurów,

  • w miejscowości Sternalice,

  • w miejscowości Usarzów,

  • w miejscowości Ublinek,

  • w miejscowości Malżyn,

  • w miejscowości Zachoinie,

  • w miejscowości Łownica,

  • w miejscowości Gojców,

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpatowieInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-08-02
Opublikował: Mariusz Olech 2013-08-09 08:02:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-08-09 08:02:55
Rejestr zmian dla: Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.