Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik

 Lipnik dnia 20.08.2013

 RG- IV. 6220.3.2013

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 64 ust.1 pkt 1,a także ust 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt. 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. Nr 213, poz . 1397 z późniejszymi zmianami) nawiązując do pism Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Postanawiam

 

stwierdzić, iż dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik realizowanego przez GTSK Sp. z o. o. Ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

Wójt Gminy Lipnik pismem nr RG- IV. 6220.3.2013 z dnia 14.05.2011 r wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu przedsięwzięcia polegającego na:„ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V.4470/14/13 z dnia 25.07.2013 uznał ,że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Kielcach postanowieniem nr
Nr WOO-II.4240.194.2013.KS.1 z dnia 26.06.2013 wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wystąpieniem nieznacznych emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Zasięg oddziaływania przedsięwzięci będzie miał charakter lokalny. Nie przewiduję się, aby emisja hałasu przekroczyła dopuszczalne poziomy hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Nie przewiduje się także, aby emisja zanieczyszczeń do powietrza spowodować mogła przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, a tym samym w sposób istotny oddziaływać na tereny poza granicami władania. Prawidłowy sposób postępowania ze zbieranymi i powstającymi odpadami, wodami opadowo-roztopowymi, ściekami bytowymi zgodny z obowiązującymi przepisami winien zapewnić ochronę przed możliwością przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Uwzględniając lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ( Dz.U. Z 2008 r nr 199. poz 1227) oraz analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób inwestycji Wójt Gminy Lipnik uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Lipniku w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

Wójt    

Józef Bulira


Otrzymują:

  1. GTSK Sp. z o.o. Ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, za pośrednictwem:Pan Mateusz Kapusta, Tuczępy 103, 28-142 Tuczępy.

  2. Jan Śnios

  3. Maria Śnios

  4. Marek Maciąg

  5. Barabara Maciąg

  6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2013-08-20
Opublikował: Mariusz Olech 2013-08-20 13:30:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-08-20 13:30:53
Rejestr zmian dla: Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.