Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r.

Znak: RG-IV.6220.3.2015 

Lipnik, dnia 28.07.2015 r.

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Postanawiam

stwierdzić, iż dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”, realizowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uzasadnienie

Wójt Gminy Lipnik pismem nr RG-IV.6220.3.2015 z dnia 08.06.2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik” realizowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr. SE.V.4470/7/15 z dnia 23.06.2015 r. uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem nr WOO-II.4240.129.2015.AS.1 z dnia 30.06.2015 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w przeważającej części na terenie zabudowanym.
Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi. Wszelkie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.
W związku z czym uciążliwości takie jak emisja zanieczyszczeń do powietrza, przekształcenie terenu występować będą jedynie w trakcie budowy kanalizacji i związane będą z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te ustaną z chwilą ukończenia prac budowlano-montażowych. Sieć kanalizacji sanitarnej ułożona zostanie pod ziemią, nie wpłynie więc na zmianę krajobrazu i dotychczasowego zagospodarowania terenu. Zastosowany będzie szczelny system kanalizacji, odpowiednie materiały
i nowoczesne technologie wykonania oraz rozwiązania chroniące środowisko. Z uwagi na skalę i rodzaj inwestycji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na wody podziemne, powierzchniowe i gleby. Powyższe przedsięwzięcie ma na celu dalszą poprawę warunków sanitarnych na terenie miejscowości objętej opracowaniem. W związku z realizacją sieci kanalizacyjnej, przy zachowaniu działań minimalizujących opisanych w niniejszym postanowieniu, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na walory przyrodnicze i krajobrazowe omawianego terenu. Realizacja przedsięwzięcia uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie miejscowości Włostów, poprzez podłączenie pobliskich budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego. Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz analizując lokalizację, zakres, parametry techniczne oraz planowany sposób inwestycji Wójt Gminy Lipnik uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

            Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Otrzymują:

1. Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik,

2.Strony wg wykazu poprzez obwieszczenie,

3. a/a.

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

 

 

 

  Z up. Wójta       

 mgr Rafał Smoliński  

Zastępca Wójta Gminy

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-07-28
Opublikował: Mariusz Olech 2015-07-28 10:12:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-07-28 10:16:15
Rejestr zmian dla: Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.