Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik.

Znak: RG-IV.6220.4.2015                                                                  

Lipnik, dnia 08.10.2015 r.

 

POSTANOWIENIE

o wszczęciu postępowania


            Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

zawiadamiam


                        że na wniosek z dnia 21.09.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24.09.2015 r.), uzupełniony w dniu 06.10.2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik”.

            Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek, złożony przez Pan/i Mirosław i Zdzisława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów (w imieniu których działa pełnomocnik – Pan Robert Siudak „Ekostandard” Pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2, 60-002 Suchy Las).

 

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

            Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lipnik, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

 

            W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości przeglądania akt sprawy, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie do 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

            Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, pokój 24 w godz. od 7.30 do 14.30. tel. (15) 8691419.

 

 

                                                                                                 Z up. Wójta         

                                                                                   mgr Rafał Smoliński  

                                                                                   Zastępca Wójta Gminy

 

Otrzymują:

1. Pan Mirosław Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów,

2. Pani Zdzisława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów,

3. Pan Robert Siudak „Ekostandard” Pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2,
60-002 Suchy Las

4. Strony wg wykazu

5. a/a.

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpatowieTa strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.