Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1

Znak: RG-IV.6220.2.2015       6220.2.2015                                                            

Lipnik, dnia 21.10.2015 r.   

 

 

DECYZJA

o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U.  z 2010 r Nr 213,  poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2015 r Pan/i Mirosław i Zdzisława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1”.

 

                                                               ORZEKAM

           

            umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1”.

 

 

UZASASDNIENIE

 

            Państwo Mirosław i Zdzisława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1”.

            Postanowieniem nr RG-IV.6220.2.20156220.2.2015  z dnia 27.05.2015 r. Wójt Gminy Lipnik wszczął postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie pismem nr RG-IV.6220.2.20156220.2.2015   z dnia 27.05.2015 r. Urząd Gminy w Lipniku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i zakresu ewentualnego raportu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V-4470/6/15 z dnia 22.06.2015 r.  uznał że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem nr WOO-II.4240.116.2015.JO.1 z dnia 26.06.2015 r. wniósł o uzupełnienie przez inwestora dokumentacji sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższego pisma lub wskazanie innego terminu na złożenie uzupełnienia. Inwestor nie złożył uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie.

            Pismem z dnia 30.09.2015 r. Państwo Mirosław i Zdzisława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów zwrócili się z prośbą o umorzenie wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1”.

            Uwzględniając prośbę wnioskodawcy, organ prowadzący to postępowanie w drodze jego rozpatrzenia stwierdził, że zgonie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.:Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) postępowanie w powyższej sprawie może być umorzone na wniosek strony, która wniosła żądanie o wszczęcie tego postępowania.

 

Pouczenie 


 Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnik w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

                                                                                                   Z up. Wójta                

                                                                                   mgr Rafał Smoliński

                                                                                   Zastępca Wójta Gminy

 

 

Otrzymują:

1. Pan Mirosław Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów,

2. Pani Zdzisława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów,

3. Strony postępowania wg wykazu,

4. a/a.

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpatowieTa strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.