Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km.

Lipnik, dnia 08.12.2015 r.

Znak: RG-IV.6220.5.2015

 

 

POSTANOWIENIE

o wszczęciu postępowania


 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

 

Zawiadamiam


            że w dniu 04.12.2015 r.  na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km”.

 

Informuje się również, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu ewentualnego raportu.

W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości przeglądania akt sprawy, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie do 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój 24 w godz. od 7.30 do 14.30. tel. (15) 8691419.

 

 

Wójt    

 

Józef Bulira

 

 

 

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów

2. Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik,

3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86,  25-561 Kielce

4. a/a.

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpatowieTa strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.