Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km

Lipnik, dnia 05.01.2016 r.

Znak: RG-IV.6220.5.2015/2016

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Postanawiam

stwierdzić, iż dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Lipnik pismem nr RG-IV.6220.5.2015 z dnia 08.12.2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr. SE.V-4470/14/15 z dnia 17.12.2015 r. uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem nr WOO-II.4240.260.2015.MGN.1 z dnia 23.12.2015 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice - Słabuszewice - Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 - 4+955 km o łącznej długości 4,255 km. Początek projektowanego odcinka w km 0+700 (działka o nr ewid. 85 - obręb Malice Kościelne i o nr  ewid. 163 - obręb Męczennice stanowiących istniejący pas drogowy – koniec nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym w ciągu przedmiotowej drogi powiatowej), natomiast koniec w km 4+955 na granicy pomiędzy działką drogi powiatowej o nr ewid. 244 - obręb Gołębiów, a działką drogi krajowej o nr ewid. 170 - obręb Gołębiów (bez ingerencji w pas drogowy drogi krajowej). Przedmiotowa droga jest drogą powiatową zarządzaną przez Starostę Opatowskiego.

Planowane przedsięwzięcie mieści się na działkach stanowiących pas drogowy (istniejąca droga), które są własnością Inwestora tj. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów tj.: działki o nr ewid.: 244 – obręb Gołębiów; 235, 238, 239, 249 – obręb Słabuszewice; 163 – obręb Męczennice; 85 – obręb Malice Kościelne oraz na działkach, które nie są własnością Inwestora, a częściowe ich zajęcie konieczne jest do realizacji przedmiotowej inwestycji (istniejąca droga – obiekty mostowe): tj. działka o nr ewid. 253 - obręb Słabuszewice; 279 – obręb Malice Kościelne; których właścicielem jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-516 Kielce oraz na działce, która nie jest własnością Inwestora, a częściowe jej zajęcie konieczne jest do realizacji przedmiotowej inwestycji (istniejąca droga): nr ewid. 234 – obręb Słabuszewice; stanowiącej własność Gminy Lipnik. Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

Obiekty mostowe przewidziane do przebudowy zlokalizowane są na działkach jak wyżej stanowiącej istniejący pas drogowy, w terenie niezabudowanym i zabudowanym i po przebudowie zlokalizowane będą po istniejącym śladzie w km 0+706 i 1+838 przedmiotowej drogi powiatowej, odcinek drogi przewidziany do przebudowy przebiega po istniejącym śladzie zarówno przez tereny niezabudowane, rolnicze (pola, łąki i pastwiska), lokalne nieużytki oraz odcinki przez tereny zabudowane (tereny wiejskie o zabudowie zagrodowej).

Planowane przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.

 

Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi tj. emisja spalin do powietrza, emisja hałasu do środowiska, powstawaniem odpadów oraz ingerencją w środowisko gruntowo-wodne.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa jazdy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, poprawi komfort i płynność jazdy, a tym samym zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu. Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz analizując lokalizację, zakres, parametry techniczne oraz planowany sposób inwestycji Wójt Gminy Lipnik uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Wójt     

Józef Bulira

 

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów

2. Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik,

3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

4. a/a.

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpatowieTa strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.