Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00.

                                                                                  Lipnik , dnia 16 maja 2017 r.


Znak: Or. II.0002.XXVII .1.2017.      

                                                               

                                

                                                            Z A P R O S Z E N I E    

   

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym   (tj. Dz.U z 2016.poz.446 zpóżn.zm.)                                                      


                                                           Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu    24  maja  2017  roku ( tj. środa) na godzinę 10.00 w siedzibie  Urzędu Gminy  w  Lipniku, sala narad  na piętrze.(Nr 35).

 


Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu  z sesji. 
 2. Rozpatrzenie  Sprawozdania  z  wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 -Wystąpienie Wójta Gminy.
 3. Przedstawienie wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku z dnia  11 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik wraz z uzasadnieniem skierowanego na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku.
 4. Przedstawienie Uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach      w sprawie  -  opinii  o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia gminnego  i objaśnieniami.
 5. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie -  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady dotyczącej oceny sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 , i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik  w 2017 roku.  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2017–2029. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2016. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )                          
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Męczennice. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji ).
 14. Informacja Kierownika OPS o ocenie zasobów pomocy społecznej.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami  pozarządowymi za rok 2016.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U z  2016. 46  z póżn.zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.  

 

                                                                                                                                                            

                                    Przewodniczący

                                        Rady Gminy

                                    Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2017-05-16
Opublikował: Beata Placha 2017-05-18 11:29:53
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2017-05-18 11:34:22
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.