Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30.

Lipnik, dnia 19  marca  2018  r.

Znak: Or.I.0002.XXXVI.1.2018.      

 

 

 

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j Dz.U z 2017 r. poz. 1875 z poźn.zm )                                                          

                                                               Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku  tj.( poniedziałek )   na godzinę 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze  (Nr 18 ).

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu  z XXXV sesji Rady Gminy w Lipniku.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie szczegółowych  warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne  usługi opiekuńcze , warunków  częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat oraz trybu ich przeliczania . (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik  2018r  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 -2029. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  6. Podjęcie  uchwały  w sprawie podziału Gminy Lipnik na okręgi  wyborcze, ustalenia  ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  7. Podjęcie uchwały w  sprawie podziału  Gminy Lipnik  na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  8. Podjęcie uchwały  uchylającej uchwałę  w sprawie przeznaczenia  do oddania w użyczenie  nieruchomości zabudowanej  położonej  w miejscowości Słoptów  na rzecz Fundacji La Zebra  Krzcin 7, 27 -660 Koprzywnica. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).
  9. Podjęcie uchwały  w sprawie  zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej oznaczonej ewidencyjnie  jako działka 40/131  położonej  we Włostowie, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji  Gminy Lipnik na  lata 2018-2023. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Lipnik na rok  2018. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

12.  Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki  w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości  opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem  przedszkolnym  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat  w prowadzonych przez Gminę Lipnik publicznych przedszkolach  i oddziałach  przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu gminy Lipnik  nadwyżki środków  obrotowych  przez Zakład  Gospodarki  Komunalnej  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

15.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej .

16.  Interpelacje  i zapytania radnych.

17.  Wolne wnioski.

18.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

Obrady sesji poprzedzi  wspólne posiedzenie komisji które rozpocznie się o godz. 9.30 ,  w  dniu 26 marca 2018 roku (poniedziałek)  i odbędzie się w Sali narad nr.18.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 z późn. zm ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy

                                                                                                    (- ) Mazur Stanisław 

 Informację wytworzył: Przewodncizący Rady Gminy 2018-03-19
Opublikował: Beata Placha 2018-03-20 13:00:35
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2018-03-20 13:00:35
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.