Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku.

                                                                          Lipnik , dnia  7  czerwca 2018 r.

Znak: Or. II.0002.XXXVIII .1.2018.      

                                                                                               

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E   

   

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 )                   

                                                                                    

     Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu 12 czerwca 2018  roku ( tj. wtorek ) na godzinę 11.00  w siedzibie  Urzędu Gminy  w  Lipniku, sala narad nr 18  na parterze.

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z sesji. 
 2. Rozpatrzenie  Sprawozdania  z  wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2017-Wystąpienie Wójta Gminy.
 3. Przedstawienie wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku z dnia   4 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik,  wraz z uzasadnieniem skierowanego na ręce Przewodniczącego Rady Gminy  w Lipniku.
 4. Przedstawienie Uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach           w sprawie  - opinii  o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2017 wraz  z informacją o stanie mienia gminnego  i objaśnieniami.
 5. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie - opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 6. Opinia stałych komisji Rady Gminy w Lipniku  dotycząca oceny sprawozdania  z wykonania budżetu za rok 2017, i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium   z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. ( opinia  komisji  Rady )
 10. Podjęcie uchwały zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Lipnik. (OPS)  -    ( opinia  komisji  Rady )
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.( opinia  komisji  Rady )
 12. Podjęcie uchwały ( zmieniającej ) w  sprawie  ustalenia stawek dotacji  przedmiotowej   dla Samorządowego Zakładu Budżetowego -Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku. (opinia  komisji  Rady )
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik   w 2018 roku. (opinia komisji  Rady)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Lipniku za rok 2017. (opinia komisji  Rady)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu  opieki nad zabytkami  Gminie Lipnik   na lata 2018 – 2021. (opinia komisji  Rady)
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                              Rady Gminy 

                                                                                            Mazur Stanisław 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 ) o samorządzie gminnym   pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.                                                                               

                              

 

 Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2018-06-07
Opublikował: Beata Placha 2018-06-07 14:20:12
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2018-06-07 14:20:12
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.