Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku.

Lipnik, 10 czerwiec 2019 roku

Znak: Or-II. 0002. VIII.1.2019.

                                                

Z A P R O S Z E N I E


 Na  podstawie art. 20 ust.1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) 

 

Z w o ł u j ę:

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 18 czerwca 2019 roku tj. ( wtorek ) na godz 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.

 

 

Projekt porządku obrad:

 

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy w Lipniku. 

2.  Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok.

      a) debata nad raportem

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2018 – wystąpienia Wójta Gminy.

5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik wraz z uzasadnieniem, skierowanego na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku.

6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Opinia stałych komisji Rady Gminy w Lipniku dotycząca budżetu za rok 2018 i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 (opinia ze wspólnego posiedzenia  komisji)

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 – 2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włostów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167/19 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włostów (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/133 położonej we Włostowie, (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włostów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/44 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2019 rok  (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2018, (opinia we wspólnego posiedzenia komisji

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku (opinia z posiedzenia komisji)

22.  Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

24. Ocena zasobów pomocy społecznej.

25. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

26. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

27. Wolne wnioski.

28. Zamknięcie obrad sesji.

 

(Przy temacie absolutoryjnej Radni na posiedzeniu posługiwać się będą Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2018 oraz bilansem, materiały te zostały Państwu dostarczone na piśmie w miesiącach marzec i kwiecień 2019 rok )

 

 Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku             

Stanisław Mazur        

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2019-06-10
Opublikował: Mariusz Olech 2019-06-11 15:41:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-06-11 15:41:20
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.