Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku

Znak: Or-II. 0002. XVI.1.2020                                                                                                                

Z A P R O S Z E N I E

Na   podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.)

 

Z w o ł u j ę :


 Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu  20 marca 2020 roku tj. ( piątek ) na godz 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku ( sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad :

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy w Lipniku. 

2.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Lipniku do dokonania w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 213 polożona w miejscowości Słabuszewice (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Malice Kościelne (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

11. Podjęcie uchwały w sprawie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włostów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/152 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 197 położona w miejscowości Usarzów (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

20.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na rok 2020 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Ładu i Porządku Publicznego Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

22. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

23.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

24.  Wolne wnioski.

25.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Mazur      

 

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku
Opublikował: Mariusz Olech 2020-03-25 14:40:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-03-30 07:25:47
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.