Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku

Lipnik, dnia 24.03.2022 rok

Znak: Or-II.0002.XXXVI.1.2022

     

Z A P R O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

                                                      Z w o ł u j ę :

 Sesję Rady Gminy w Lipniku, w dniu 31-03- 2022 roku tj. (czwartek) na godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

Projekt porządku obrad : 

 

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy w Lipniku.                

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Lipnik na lata 2022-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2022 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

5. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2023 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lipnik na lata 2022-2025 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości  Włostów (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/143 położonej we Włostowie (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2022 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Lipnik na lata 2022-2024 (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji)

15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok

16. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący   

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur   

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2022-03-24
Opublikował: Mariusz Olech 2022-03-24 16:45:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2022-03-24 16:45:25
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.