Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku .

Lipnik , dnia 24 marca 2015 r.

Znak :Or. II.0002 /VI / 2015              

                                                             Pani /Pan  …………………………………..

                                                                                ………………………………….

              

             

                                                         Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (j.t.  Dz. U z 2013r.poz. 594)

                                                                  Z w o ł u j ę 

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu   31 marca   2015 roku  ( tj. wtorek   ) na godz.  na godzinę 10.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

 

 

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  z dnia 21 stycznia 2015 roku.
 2. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  współdziałania  w partnerstwie, w tym  z innymi gminami  w realizacji Projektu  pn. Wspólna Sprawa „ w 2015 roku w  ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał ludzki   współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
 3. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie  w Gminie  Lipnik na lata 2011 – 2015.
 4. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały zmieniającej j uchwałę  w sprawie trybu  i sposobu powoływania  i odwoływania  zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe  warunki jego funkcjonowania w Gminie  Lipnik .
 5. Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2015 – 2025.
 6. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2015 .( dotyczy OPS)
 7. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy  Lipnik w roku 2015 .( dotyczy oświaty )
 8. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy  Lipnik w roku 2015 .( Skarbnik Gminy )
 9. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości   oznaczonej numerami  ewidencyjnymi  612/1  i 613/1 położonych  w miejscowości Leszczków.
 10. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  nabycia  nieruchomości  oznaczonej  numerem ewidencyjnym  614/1/ położonej  w miejscowości Leszczków.
 11. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości  oznaczonej numerem ewidencyjnym 593/1  położonej w miejscowości  Leszczków.
 12. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia do oddania  w użyczenie  nieruchomości zabudowanej położonej w Usarzowie  na rzecz Fundacji La Zebra Krzcin 7,  27 -660 Koprzywnica.
 13. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia do oddania  w użyczenie  nieruchomości zabudowanej położonej w Słoptowie   na rzecz Fundacji La Zebra Krzcin 7,  27 -660 Koprzywnica.
 14. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały  - Uchylającej Uchwałę Nr V/37/2015 Rady Gminy w Lipniku   z dnia 21 stycznia 2015 roku  w sprawie  sprzedaży nieruchomości   położonej  w Lipniku.
 15. Przedstawienie  projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  w Lipniku .
 16. Sprawozdanie  Wójta Gminy  z realizacji programu  współpracy  z organizacjami pozarządowymi  za rok 2014.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy w Lipniku  o wynikach przeprowadzonych w terminie  od dnia 2 marca do  13 marca 2015 roku  wyborach  w jednostkach  pomocniczych Gminy Lipnik.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 19. Informacja  Przewodniczącego Rady Gminy  przypominająca  o ustawowym  obowiązku  i terminie składania oświadczeń  majątkowych radnych  za rok 2014  wraz z 2 kopiami PIT w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku .( druki - radni otrzymali w odrębnych kopertach).
 20. Interpelacje radnych.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad sesji.           

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.   

                                                                                Przewodniczący

                                                                                  Rady Gminy

                                                                                Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 2015-03-24
Opublikował: Beata Placha 2015-03-24 12:23:57
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-03-24 12:23:57
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku .

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.