Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku .

Lipnik , dnia  5 czerwca  2015 r.  

Znak :Or. II.0002 .IX. 2015              

                                                                       Pani/Pan

                                                                     

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (j.t. Dz. U z 2013r. poz. 594)

                                                                  Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu 17 czerwca  2015 roku (  tj. środa )  na godzinę 10.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).


Projekt porządku  obrad :


 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołów z sesji.   –     Nr  VI/2015 z  dnia  31.03.2015r,  Nr. VII /2015           z dnia  15.04.2015,   Nr. VIII/2015  z dnia  28.04.2015r
   

2.Sprawozdanie  z  wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014 - Wystąpienie Wójta Gminy.
3.   Przedstawienie wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku z dnia       2 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik. skierowanego na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku.


4.      Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie :

  - opinii  o sprawozdaniach finansowych ,
  -  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  5.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014.             ( opinia komisji)


  6.      Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za rok 2014. ( opinia komisji).


  7.      Zapoznanie Rady z Regulaminem Klubu Radnych Gospodarna Gmina Lipnik i podjętych przez Klub Uchwał.


  8.      Zapoznanie radnych z kandydatami klubów radnych  do rozszerzenia  składu Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy w Lipniku,  wybór przedstawicieli klubów  nastąpi w głosowaniu  jawnym  i podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w  sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.(opinia komisji).


  9.      Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2014. ( opinia komisji)

  10.  Przedstawienie projektu i podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2014.   ( opinia komisji)

  11.  Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipniku za rok 2014.     ( opinia komisji )

  12.  Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2015 – 2029.(przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji ). (opinia komisji)

  13.  Przedstawienie projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2015 (OPS, Skarbnik Gminy).

  14.  Przedstawienie   projektu i podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipnik. ( opinia komisji)

  15.  Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wykupu działki pod pompownię ścieków w miejscowości Kurów. ( opinia komisji)

  16.  Informacja Kierownika OPS w Lipniku o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2014.

  17.  Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia (Statutu OPS) ( opinia komisji)

  18.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  19.  Interpelacje radnych.

  20.  Wolne wnioski i zapytania.

  21.  Zamknięcie obrad sesji. 


  Uprzejmie zapraszam Panią /Pana Radnego Gminy Lipnik do  wzięcia  udziału  we wspólnym posiedzeniu komisji , które odbędzie się w dniu  10 czerwca 2015 roku, ( tj. środa ) w  sali narad Urzędu Gminy w Lipniku  nr 35 na piętrze ).

  Rozpoczęcie obrad  nastąpi  o godz. 10.00

  Tematyką  obrad komisji będzie : zaopiniowanie projektów uchwał  na sesję.


  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.       Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.    

   

  Przewodniczący

   

    Rady Gminy

   

   

  Mazur Stanisław

     Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2015-06-05
  Opublikował: Beata Placha 2015-06-15 14:50:42
  Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-06-15 14:50:42
  Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku .

  Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.