Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku .

                                                                      Lipnik , dnia 19 maja  2016 r.

Znak :Or. II.0002 .XVIII.1.2016       

                                                                           Mieszkańcy Gminy Lipnik

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym   (tj. Dz.U z 2016.poz.446 )                                                       

     Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu    25  maja  2016r roku ( tj. środa) na godzinę 10.00   w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku, sala narad  na piętrze.(Nr 35).

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu    z sesji. 
 2. Rozpatrzenie  Sprawozdania  z  wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2015 - Wystąpienie Wójta Gminy.
 3. Przedstawienie wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 maja 2016  r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik  wraz z uzasadnieniem skierowanego na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku.
 4. Przedstawienie Uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  -   opinii  o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2015 wraz  z informacją o stanie mienia gminnego  i objaśnieniami.
 5. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie   -   opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie opinii  ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady dotyczącej oceny sprawozdania z  wykonania budżetu za rok 2015, i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za rok 2015.
 10.  Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2016  dotyczy oświaty (Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2016. ( Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
 12. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2016 – 2029. (przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji).
 13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie  nabycia nieruchomości  działki o nr ewidencyjnym   239 / 13,  i  330 / 1  położonych w  Słabuszowicach.( opinia ze wspólnych obrad komisji)
 14. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie nabycia  nieruchomości działki  230/2 położonej w Gołębiowie.(opinia ze wspólnych obrad komisji)
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie  Przyjęcia Strategii  Rozwiazywania Problemów Społecznych w gminie Lipnik na lata 2016 – 2021. (opinia komisji ).
 16. Informacja Kierownika OPS w Lipniku i podjęcie  Uchwały w sprawie Oceny  zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Lipnik oraz prognozy za lata 2016 i  2017. ( opinia komisji )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu  przeciwdziałania   przemocy w rodzinie  i ochrony ofiar przemocy w  rodzinie  na lata 2016 – 2020. ( opinia ze wspólnych obrad komisji )
 18. Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Wspierania  rodziny na lata 2016 – 2020. ( opinia ze wspólnych obrad komisji )
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia   sprawozdania  finansowego  Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2015(opinia ze wspólnych obrad komisji )
 20. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru połączenia  samorządowych  instytucji  kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku oraz Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie.
 21.  Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami  pozarządowymi za rok 2015.
 22. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 23. Interpelacje radnych.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad sesji. 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U z 2016.poz.446 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.   

 

                                                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                             Rady Gminy

                                                                                                                            Mazur Stanisław

 Informację wytworzył: Przewodnczący Rady Gminy w Lipniku 2016-05-19
Opublikował: Beata Placha 2016-05-19 13:59:10
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2016-05-19 13:59:10
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku .

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.