Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku

WÓJT GMINY LIPNIK


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


ds. dowodów osobistych
w Urzędzie Gminy w Lipniku
(nazwa stanowiska pracy)

 

o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

1    Wymagania  niezbędne:

a)    kandydatem może być osoba, która jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej, obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do  podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego  musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o  służbie cywilnej,

b)   wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane kierunki ukończonych studiów administracyjny, prawny, lub ukończone studia podyplomowe o kierunku administracja,  

c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)   brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)    nieposzlakowana opinia,

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,  

g)   znajomość przepisów prawnych:

ustawy o samorządzie gminnym,

ustawy o pracownikach samorządowych,

Kodeks postępowania administracyjnego,

ustawy o dowodach osobistych i aktów wykonawczych do tej ustawy,

ustawa o ochronie danych osobowych,

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

2. Wymagania  dodatkowe:

a)      posiadanie łącznie co najmniej dwu letniego stażu pracy, w tym co najmniej jeden rok w administracji samorządowej,

b)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych w tym znajomość użytkowania oprogramowania biurowego związanego ze stanowiskiem, dodatkowym  atutem będzie znajomość obsługa Systemów Rejestrów Państwowych w aplikacji „Żródło”,

c)      umiejętność sporządzania dokumentacji biurowej, znajomość procedur administracyjnych,

d)     wysoka kultura osobista, odporność na stres,

e)      samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole,

f)  zaangażowanie, zdolność rozwiązywania problemów, kreatywność, komunikatywność dyspozycyjność, systematyczność,

g)      preferowana znajomość języka angielskiego,

h)      prawo jazdy kat B.

 

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

 

1. Prowadzenie całości spraw związanych z dowodami osobistymi.

2. Obsługa systemów, programów i aplikacji komputerowych związanych ze stanowiskiem.

3. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w toku prowadzonych postepowań z zakresu stanowiska.

4. Prowadzenie spraw związanych z repatriacją ludności.

5. Opracowywanie projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynowanie realizacji zadań przyjętych w tym programie.

6. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za te zezwolenia.

8. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zasad obrotu napojami alkoholowymi, przeprowadzanie kontroli placówek handlowych w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

a)    praca biurowa, praca przy komputerze,

b)   bezpośredni kontakt z interesantami,  

c)    praca na umowę o pracę na czas określony, w wymiarze czasu pracy pełny etat, wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania w Urzędzie Gminy w Lipniku,

d)   w miesiącu czerwcu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Urzędzie Gminy w Lipniku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

5.    Wymagane  dokumenty:

 

a)      list  motywacyjny,

b)      życiorys-curriculum vitae z  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,

c)      oryginał  kwestionariusza  osobowego  dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie,

d)     kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem),

e)      kserokopie  dokumentów  potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone  przez kandydata za zgodność  z oryginałem),

f)       kserokopie  dokumentów poświadczających  znajomość  języka  polskiego, składane tylko w przypadku nieposiadania obywatelstwa polskiego (poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

g)      oświadczenie  kandydata o braku  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe,

h)      oświadczenie  kandydata, że w przypadku  wyboru  jego  oferty  zobowiązuje  się  nie  wykonywać  zajęć pozostających  w  sprzeczności  lub  związanych z  zajęciami, które wykonuje  w  ramach  obowiązków  służbowych, wywołujących  uzasadnione  podejrzenie o stronniczość  lub  interesowność  oraz  zajęć  sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

i)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

j)        oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy objętym naborem,

k)      kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych , jest obowiązany do złożenia wraz
z dokumentami  kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

l)        inne  dokumenty  o posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach w tym referencje.

 

 

Dokumenty  aplikacyjne: list motywacyjny, CV  powinny być  opatrzone  klauzulą
o treści:

 

„Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych w mojej  ofercie  pracy dla  potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Przyjmuję  do  wiadomości  fakt  obowiązku  publikacji  w  Biuletynie Informacji  Publicznej moich  danych  osobowych, zgodnie  z wymogami  ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

 

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  winny  być  własnoręcznie podpisane  i  złożone osobiście  lub doręczone  listownie  w  terminie  do  dnia   11 lipca 2016r. do godz. 10:00 pod  adresem Urząd Gminy w Lipniku,  Lipnik 20,  27-540 Lipnik w zaklejonych kopertach  z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie  Gminy w Lipniku-  Stanowisko ds. dowodów osobistych”.

 

Aplikacje, które  wpłyną  po  wyżej  określonym  terminie (decyduje  data  stempla pocztowego), nie będą  rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lipniku (Sala posiedzeń) w dniu 11 lipca 2016 r.  o  godz. 12:00

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postepowania, będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana, oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

Z   Regulaminem  naboru  można  się  zapoznać  w  sekretariacie  tut. Urzędu  pokój nr 19.

 

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerem  tel. 15 869 14 10.

 

Informacja  o  wyniku  naboru  będzie umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  Urzędzie   Gminy w  Lipniku przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

 

 

Wójt Gminy Lipnik

      Józef Bulira  Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-06-29
Opublikował: Mariusz Olech 2016-06-29 14:45:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-07-06 13:34:24
Rejestr zmian dla: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.