Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku

WÓJT GMINY LIPNIK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku
(nazwa stanowiska pracy)


o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych
państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


1. Wymagania niezbędne:
   a) kandydatem może być osoba, która jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej, obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   b) wykształcenie wyższe II stopnia,.
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
   g) znajomość przepisów prawnych:
     - ustawy o samorządzie gminnym,
     - Kodeks Postępowania Administracyjnego,
     - ustawy Prawo Zamówień Publicznych
     - ustawy o drogach publicznych
     - ustawy o publicznym transporcie zbiorowym


2. Wymagania dodatkowe:
   a) posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
   b) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych w tym znajomość użytkowania oprogramowania biurowego związanego ze stanowiskiem,
     c) umiejętność sporządzania dokumentacji biurowej, znajomość procedur
administracyjnych,
     d) wysoka kultura osobista, odporność na stres,
     e) samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole.
  f) zaangażowanie, zdolność rozwiązywania problemów, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność,
     g) prawo jazdy kat B.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


I. W zakresie zamówień publicznych:


   1. Zapewnianie zgodności przeprowadzania w urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
   2. Opiniowanie pod względem formalnym wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
   3. Opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym.
   4. Współpraca lub opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   5. Przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
   6. Opracowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
   7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówienia publicznego.
   8. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych.
   9. Monitorowanie przebiegu zamówień publicznych.
 10. Prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji w okresie planowania i przygotowania postępowań.
  11. Prowadzenie procedur związanych z realizacją zamówień publicznych.
  12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.


II. W zakresie drogownictwa:


   1. Prowadzenie całości spraw dotyczących utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w tym planowanie zadań z zakresu utrzymania i budowy dróg gminnych.
   2. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
   3. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
   4. Organizowanie transportu zbiorowego na terenie gm. Lipnik.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:
     a) praca biurowa, praca przy komputerze,
     b) bezpośredni kontakt z interesantami,
     c) praca na umowę o pracę na czas określony, w wymiarze czasu pracy pełny etat, a pozdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym na czas nieokreślony,
     d) w miesiącu sierpniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Lipniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepelnosprawnych wynosił poniżej 6%.
     e) w przypadku wyboru oferty osoby wyłonionej w drodze naboru na w/w stanowisko kandydat przedłoży zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


5. Wymagane dokumenty:

     a) list motywacyjny,
     b) życiorys-curriculum vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej,
     c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
     d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
     e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ),
     f) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego składane
tylko w przypadku nieposiadania obywatelstwa polskiego (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
     g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     h) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
     i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
     j) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy objętym naborem,
     k) kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa wart. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
     l) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach w tym referencje,
     m) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 września 2018 r. do godz. 10:00 pod adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20,27-540 Lipnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lipniku
- Stanowisko ds. zamówień publicznych i drogownictwa".

Dokumenty aplikacyjne które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.


Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lipniku (Sala Konferencyjna Nr 18) w dniu 18 września 2018 r. o godz. 12:00


Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postepowania, będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana, oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.


Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie tut. urzędu pokój nr 19.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 15-869-14-19.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Lipniku przez okres co najmniej 3 miesięcy.


Druk oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowi załacznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru stanowi załacznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


Wyznaczony do pełnienia 
funkcji Wójta Gminy Lipnik
mgr Andrzej Grządziel   Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-09-04
Opublikował: Mariusz Olech 2018-09-04 13:22:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-09-05 07:46:49
Rejestr zmian dla: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.