Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty

WÓJT GMINY LIPNIK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


ds. oświaty
w Urzędzie Gminy w Lipniku
(nazwa stanowiska pracy)


o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


1. Wymagania niezbędne:


     a) kandydatem może być osoba, która jest obywatełem polskim, obywatelem Unii Europejskiej, obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
     b) wykształcenie wyższe II stopnia
     c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     d) brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     e) nieposzlakowana opinia,
     f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
     g) znajomość przepisów prawnych:
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ustawa o ochronie danych osobowych,


2. Wymagania dodatkowe:


     a) posiadanie łącznie co najmniej 3 letniego stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
     b) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych w tym znajomość użytkowania oprogramowania biurowego związanego ze stanowiskiem, dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi Systemu Informacji Oświatowej
     c) umiejętność sporządzania dokumentacji biurowej, znajomość procedur administracyjnych,
     d) wysoka kultura osobista, odporność na stres,
     e) samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole,

     f) zaangażowanie, zdolność rozwiązywania problemów, kreatywność, komunikatywność dyspozycyjność, systematyczność,
     g) preferowana znajomość języka angielskiego,
     h) prawo jazdy kat B.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


   1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych tj:
     - zakładanie, przekształcenie i likwidacja szkół i przedszkoli,
     - ustalenie planu sieci szkół i przedszkoli,
     - ustalenie granic obwodów szkolnych,
     - opracowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli i uzgadnianie go ze związkami
zawodowymi nauczycieli,
     - prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
   2. Przygotowanie projektów uchwał dotyczących spraw oświatowych, oraz opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipnik
   3. Nadzór nad prawidłowym sporządzaniem arkuszy organizacyjnych Szkół, przygotowanie arkuszy do zaopiniowania w Kuratorium Oświaty oraz zatwierdzenia arkuszy przez organ prowadzący.
   4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
   5. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz innymi instytucjami w zakresie spraw oświatowych.
   6. Prowadzenie spraw z zakresu informacji oświatowej.
   7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem postępowania egzaminacyjnego
dotyczącego ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
   8. Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe- kontrola spełnienia obowiązku szkolnego.
   9. Prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkól.
   10. Przygotowanie okresowych informacji i ocen dotyczących zadań z zakresu oświaty
   11. Prowadzenie spraw związanych z programami i projektami kierowanymi do placówek oświatowych w Gminie Lipnik
   12. Realizacja obowiązków należących do gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a w szczególności:
     - wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Lipnik (dokonywanie wpisów, odmowy wpisów, wykreśleń z rejestru)
     - wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
   13. Obsługa systemów, programów i aplikacji komputerowych związanych ze stanowiskiem
   14. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w toku prowadzonych postepowań z zakresu stanowiska.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:


a) praca biurowa, praca przy komputerze,
b) bezpośredni kontakt z interesantami,
c) praca na umowę o pracę na czas określony, w wymiarze czasu pracy pełny etat, a po zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym na czas nieokreślony,
d) w miesiącu sierpniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Lipniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
e) w przypadku wyboru oferty osoby wyłonionej w drodze naboru na w/w stanowisko kandydat przedłoży zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


5. Wymagane dokumenty:


     a) list motywacyjny,
     b) życiorys-curriculum vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej,
     c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
     d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
     e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
     f) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego, składane tylko w przypadku nieposiadania obywatelstwa polskiego (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
     g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     h) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
     i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
     j) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy objętym naborem,
    k) kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych , jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
      l) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach w tym referencje.
m) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 września 2018 r. do godz. 10:00 pod adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem:


"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lipniku - Stanowisko ds. oświaty".


Dokumenty aplikacyjne które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.


Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lipniku (Sala konferencyjna Nr 18) w dniu 18 września 2018 r. o godz. 12:30


Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postepowania, będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana, oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie tut. urzędu pokój nr 19.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 15 869 14 19.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Lipniku przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Druk oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowi załacznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru stanowi załacznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


Wyznaczony do pełnienia 
funkcji Wójta Gminy Lipnik
mgr Andrzej Grządziel   Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-09-04
Opublikował: Mariusz Olech 2018-09-04 14:05:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-09-05 07:44:36
Rejestr zmian dla: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.