Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku


WÓJT  GMINY  LIPNIK


OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY


Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku

 (nazwa  stanowiska  pracy)O w/w stanowisko  mogą  ubiegać się  obywatele Unii  Europejskiej oraz  obywatele innych państw, którym na podstawie  umów  międzynarodowych  lub  przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.


  1. Wymagania niezbędne:

a) Kandydatem może być osoba, która jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej, obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do  podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o  służbie cywilnej,

b) Wykształcenie wyższe prawnicze II stopnia;

c) Wpis na listę radców prawnych;

d) Doświadczenie zawodowe/staż pracy w organach administracji publicznej minimum 5 lat.

e) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

f) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

h) Nieposzlakowana opinia;

i) Znajomość przepisów prawa administracyjnego materialnego i procesowego;

j) Znajomość przepisów z zakresu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi;

k) Biegła znajomość przepisów prawa w szczególności przepisów z zakresu zadań gminy (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o pomocy społecznej) prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy.

2. Wymagania  dodatkowe:

a)      Minimum pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

b)      Umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji.

c)      Samodzielność.

d)     Komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

a)  Zapewnienie obsługi prawnej Rady Gminy, Wójta Gminy , Zastępcy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Lipniku oraz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej.

b) Opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów aktów prawnych organów samorządu Gminy (uchwał, zarządzeń, decyzji itp.), zawieranych umów i porozumień, sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych przez pracowników Urzędu, weryfikowanie dokumentacji tworzonej w ramach postępowania administracyjnego, programów pomocowych, w sferze zamówień publicznych, itp.;

c) Reprezentowanie interesów Gminy i Urzędu Gminy w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Wójta Gminy przed sądami i innymi organami i instytucjami, zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów wynikających z zastępstwa procesowego;

d) Przygotowywanie stosownych dokumentów do sądów w sprawach, których Gmina jest stroną;

e) Wspomaganie pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w redagowaniu istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno-finansowe.

f)       Wydawanie opinii prawnych, oraz doradztwo prawne.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

a)    Praca na umowę o pracę na czas określony, wymiar czasu pracy ½ etatu, wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania w Urzędzie Gminy w Lipniku.

b)   W miesiącu grudzień 2013 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Lipniku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

e)    Wymagane  dokumenty:

 

a) list motywacyjny,

b) życiorys-curriculum vitae z  dokładnym  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,

c) oryginał  kwestionariusza osobowego  dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie,

d) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie prawnicze (poświadczone przez  kandydata za  zgodność z oryginałem)

e) kserokopię wpisu na listę radców prawnych, (poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem)

f) kserokopie  świadectw  pracy (poświadczone  przez kandydata za  zgodność z oryginałem),

g) kserokopie dokumentów (poświadczone przez  kandydata za  zgodność z oryginałem) potwierdzających  wykształcenie  i  kwalifikacje  zawodowe,

h) kserokopie  dokumentów (poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość  języka polskiego,

i) oświadczenie  kandydata o braku  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe

j) oświadczenie  kandydata, że w przypadku  wyboru  jego  oferty zobowiązuje  się nie wykonywać  zajęć pozostających  w  sprzeczności  lub  związanych z  zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących  uzasadnione  podejrzenie  o stronniczość lub interesowność oraz zajęć  sprzecznych z obowiązkami  wynikającymi  z  ustawy,

k) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

l) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV  powinny być  opatrzone  klauzulą:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych w mojej  ofercie  pracy dla  potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych  osobowych (tj. Dz. U z  2002r Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Przyjmuję  do  wiadomości  fakt  obowiązku  publikacji  w  Biuletynie Informacji  Publicznej moich  danych  osobowych, zgodnie  z wymogami  ustawy  z dnia 21 listopada 2008r o  pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm. ).

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  winny  być  własnoręcznie podpisane  i  złożone osobiście  lub doręczone  listownie  w  terminie  do  dnia  5  luty 2014r. godz. 10.00 pod  adresem Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20 , 27-540 Lipnik

w  zaklejonych kopertach  z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie  Gminy w Lipniku-  Radca prawny”

Aplikacje, które  wpłyną  po  wyżej  określonym  terminie (decyduje  data  stempla pocztowego), nie będą  rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lipniku (Sala posiedzeń) w dniu 7 luty   2014r o  godz. 12.00

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postepowania, będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie tut. Urzędu  pokój nr 19.

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerem  tel. 15 8691410.

Informacja  o  wyniku  naboru  będzie umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  Urzędzie   Gminy w  Lipniku w przez okres co najmniej 3 miesięcy.


Wójt    

Józef Bulira

Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2014-01-24
Opublikował: Mariusz Olech 2014-01-24 13:33:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-01-24 13:43:59
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.