Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku

 

WÓJT GMINY LIPNIK


 OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ds. obsługi sekretariatu i kadr
w Urzędzie Gminy w Lipniku

 (nazwa stanowiska pracy)

 

O w/w stanowisko  mogą  ubiegać się  obywatele Unii  Europejskiej oraz  obywatele innych  państw, którym  na  podstawie  umów  międzynarodowych  lub  przepisów  prawa  wspólnotowego  przysługuje  prawo  do podjęcia  zatrudnienia  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.

 Wymagania  niezbędne:

a)    kandydatem może być osoba, która jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej, obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do  podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego  musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o  służbie cywilnej,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)   nieposzkalowana opinia

e)    wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek administracyjny, prawny, zarządzanie

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

g)   teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia i obsługi sekretariatu;

h)   znajomość przepisów prawa tj. ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego  ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeks Pracy.

2. Wymagania  dodatkowe:

a)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, Pakietu Ms Office, obsługa poczty elektronicznej, faksu, centrali telefonicznej,

b)      umiejętność redagowania pism, protokołów, notatek, w sprawach z zakresu stanowiska,

c)      wysoka kultura osobista, odporność na stres,

d)     samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole,

e)      zdolność rozwiązywania problemów, kreatywność, komunikatywność dyspozycyjność, systematyczność,

f)       dodatkowym atutem będzie staż pracy na podobnym stanowisku,

g)      prawo jazdy kat B.

 3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

a)      prowadzenie obsługi sekretariatu

b)      obsługa interesantów w zakresie informacji o miejscu i trypie załatwienia sprawy,

c)      obsługiwanie urządzeń biurowych,

d)     prowadzenie kalendarza spotkań Wójta ,

e)      wykonywanie czynności kancelaryjnych w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie w szczególności: rozdzielanie korespondencji poszczególnym komórkom organizacyjnym zgodnie z na-niesioną dekretacją, archiwizowanie dokumentacji elektronicznej,

f)       prowadzenie  spraw osobowych pracowników,

g)      prowadzenie ewidencji czasu pracy,

h)      prowadzenie spraw związanych z urlopami,

i)        prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży, praktyk,

j)        prowadzenie spraw związanych z PFRON,

k)      prowadzenie sprawozdawczości urzędu,

l)        organizowanie i przeprowadzanie przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych,

m)    prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,

n)      prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem konkursów na stanowiska urzędnicze.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

a)    praca przy komputerze, praca biurowa,

b)   bezpośredni kontakt z interesantami,  

c)    praca na umowę o pracę na czas określony,

d)   wymiar czasu pracy 1 etat, wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania
w Urzędzie Gminy w Lipniku.

e)    w miesiącu czerwcu 2014 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Lipniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

h)   Wymagane  dokumenty:

a)  list  motywacyjny,

b) życiorys-curriculum vitae z  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,

c) oryginał  kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem )

f) kserokopie  zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem)

g) kserokopie  dokumentów poświadczających  znajomość  języka  polskiego, składane tylko w przypadku nieposiadania obywatelstwa polskiego (poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem)

h) oświadczenie  kandydata o braku  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie  kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie  wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących  uzasadnione  podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z  bowiązkami wynikającymi  z  ustawy,

k) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach w tym referencje.

 Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą o treści:

 „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych w mojej  ofercie  pracy dla  potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych  osobowych (tj. Dz. U z  2002r Nr 101, poz. 926  z póź. zm.).

Przyjmuję  do  wiadomości  fakt  obowiązku  publikacji  w  Biuletynie Informacji  Publicznej moich  danych  osobowych, zgodnie  z wymogami  ustawy  z dnia 21 listopada 2008r o  pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm. )”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 lipca 2014r. godz. 10.00 pod  adresem Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20 , 27-540 Lipnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lipniku -  Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i kadr  ”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lipniku (Sala posiedzeń) w dniu 21 lipca 2014 r. o  godz. 11.00

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postepowania, będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 Z Regulaminem  naboru  można  się  zapoznać w sekretariacie tut. Urzędu pokój nr 19.

 Dodatkowe  informacje  można  uzyskać pod numerem tel. 15 8691410.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Lipniku w przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Wójt Gminy Lipnik

      Józef Bulira  

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2014-07-08
Opublikował: Mariusz Olech 2014-07-08 13:28:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-07-08 13:28:07
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.