Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku

 

                                                WÓJT  GMINY  LIPNIK

 

OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

 

Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy w Lipniku

 (nazwa  stanowiska  pracy)

 

 O w/w stanowisko  mogą  ubiegać się  obywatele Unii  Europejskiej oraz  obywatele innych  państw, którym  na  podstawie  umów  międzynarodowych  lub  przepisów  prawa  wspólnotowego  przysługuje  prawo  do podjęcia  zatrudnienia  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.

 Wymagania  niezbędne:

a) kandydatem może być osoba, która jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej, obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do  podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o  służbie cywilnej,

b)   wykształcenie wyższe budowlane II stopnia;

c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f)    nieposzlakowana opinia;

g)   znajomość przepisów: ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu przestrzennym, ustawy prawo geologiczne i górnicze

2. Wymagania  dodatkowe:

a)      posiadanie uprawnień ogólno-budowlanych,

b)      umiejętność kosztorysowania,

c)      duża motywacja do pracy,

d)     obowiązkowość, rzetelność i staranność,

e)      dodatkowym atutem będzie staż pracy na podobnym stanowisku,

f)       prawo jazdy kat. B.

2.      Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

 W zakresie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji:

 1. a) prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji,
  b) przygotowywanie i składanie wniosków oraz koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach programów pomocowych.

c) przygotowanie planów zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących m.in. budowę, modernizację obiektów i urządzeń komunalnych, a w tym rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,


d) zlecenie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

 1. W zakresie spraw związanych z prowadzeniem inwestycji:
  a) przygotowanie dokumentacji budowy i przekazanie placu budowy,
  b) kontrola przebiegu robót, odbiory robót zanikających - odbiór końcowy, skompletowanie dokumentacji odbiorczej dokumentów związanych z użytkowaniem w ramach prowadzonych nadzorów na inwestycjach gmin,.
  c) koordynacja działań z inwestorami zastępczymi, udziały w naradach, przetargach oraz finansowania robót,
  d) opracowywanie wszelkich sprawozdań dla potrzeb Gminy i instytucji zewnętrznych.

3. W zakresie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:

a)  prowadzenie całości spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych
b) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
c) dokonywanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego.
d) opracowanie w uzgodnieniu z kierownictwem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

a)  praca na umowę o pracę na czas określony, wymiar czasu pracy 1 etat, wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania w Urzędzie Gminy w Lipniku.

b)   w miesiącu czerwiec 2014 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Lipniku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

g)   Wymagane  dokumenty:

 

a)   list  motywacyjny,

b)   życiorys-curriculum vitae z  dokładnym  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,

c)   oryginał  kwestionariusza  osobowego  dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie,

d)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez  kandydata za  zgodność z oryginałem)

e)   kserokopię uprawnień budowlanych,  (poświadczone przez  kandydata za  zgodność z oryginałem)

f)   kserokopie  świadectw  pracy (poświadczone  przez kandydata za  zgodność z oryginałem),

g)  kserokopie  dokumentów poświadczających znajomość  języka  polskiego,  składane tylko w przypadku nieposiadania obywatelstwa polskiego (poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

h) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających  wykształcenie  i  kwalifikacje  zawodowe,

i) oświadczenie  kandydata o braku  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe,

j) oświadczenie  kandydata, że w przypadku  wyboru  jego  oferty  zobowiązuje   się nie wykonywać  zajęć pozostających  w  sprzeczności  lub  związanych z  zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących  uzasadnione  podejrzenie  o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami   wynikającymi  z  ustawy,

k) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

l) inne dokumenty  o posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone  klauzulą o treści:

 ”Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych w mojej  ofercie  pracy dla  potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych  osobowych (tj. Dz. U z  2002r Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Przyjmuję do wiadomości  fakt obowiązku  publikacji  w  Biuletynie Informacji  Publicznej moich  danych  osobowych, zgodnie  z wymogami  ustawy  z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm. ).”

 Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  winny  być  własnoręcznie podpisane  i  złożone osobiście  lub doręczone  listownie  w  terminie  do  dnia  18 lipca 2014r. godz. 10.00  pod  adresem Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik w  zaklejonych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie  Gminy w Lipniku-  stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych”

Aplikacje, które  wpłyną  po  wyżej  określonym  terminie (decyduje  data  stempla pocztowego), nie będą  rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lipniku (Sala posiedzeń) w dniu 21 lipca 2014r o  godz. 10.00.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postepowania, będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie tut. Urzędu pokój nr 19.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem tel. 15 8691410.

Informacja  o  wyniku  naboru  będzie umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  Urzędzie   Gminy w  Lipniku przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Wójt Gminy Lipnik

       Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2014-07-08
Opublikował: Mariusz Olech 2014-07-08 13:40:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-07-08 13:40:29
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.