Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku

WÓJT  GMINY  LIPNIK

 

OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy w Lipniku

 (nazwa  stanowiska  pracy)

 

O w/w stanowisko  mogą  ubiegać się  obywatele Unii  Europejskiej oraz  obywatele innych  państw, którym  na  podstawie  umów  międzynarodowych  lub  przepisów  prawa  wspólnotowego  przysługuje  prawo  do podjęcia  zatrudnienia  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.

 

  1. Wymagania  niezbędne:

a)    kandydatem może być osoba, która jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej, obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do  podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego  musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o  służbie cywilnej,

b)   wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane o specjalności ochrona środowiska,

c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f)    nieposzlakowana opinia;

g)   znajomość przepisów, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeks Postepowania Administracyjnego, ustawy prawo ochrony środowiska,  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy prawo geologiczne i górnicze.

 

2. Wymagania  dodatkowe:

a)      duża motywacja do pracy

b)      obowiązkowość, rzetelność i staranność,

c)      dodatkowym atutem będzie staż pracy na podobnym stanowisku,

d)     prawo jazdy kat B.

 2.      Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

a)      realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne;

b)      współpraca z instytucjami różnych szczebli w zakresie ochrony środowiska a w szczególności prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie;

c)      wykonywanie zadań wynikających z prawa geologicznego i górniczego;

d)     prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadową;

e)      wprowadzenie informacji dot. wyrobów związanych azbest do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

f)       prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Lipnik;

g)      współtworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przygotowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  i gminy Lipnik;

h)      prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

i)       przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej;

j)       zbieranie i weryfikacja danych przekazanych przez przedsiębiorców w kwartalnych sprawozdaniach;

k)      przygotowanie zbiorczych sprawozdań dla Marszałka Województwa;

l)       podejmowanie, rozstrzyganie oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

m)    koordynacja prac związanych z realizacją oraz weryfikacją Programu Ochrony  Środowiska;

n)      załatwianie spraw związanych z rekultywacją i ochroną gruntów rolnych i leśnych na podstawie przepisów ustawy prawo ochrony środowiska oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

o)      prowadzenie spraw związanych z ewidencją opróżniania zbiorników bezodpadowych;

p)      prowadzenie postępowania z zakresie wydawania przedsiębiorcom zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

q)      prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

r)       przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

s)       udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

t)       przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał i innych materiałów na sesje rady gminy wynikających z niniejszego zakresu czynności.

u)      wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

v)      prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem problemów bezdomnych zwierząt,

w)     prowadzenie całości spraw związanych z zawartym porozumieniem z Ekologicznym Związkiem Dorzecza Koprzywianki,

x)       prowadzenie całokształtu spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i skwerów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości na terenie gminy,

y)       współpraca w zakresie obrony cywilnej oraz ze sztabami powołanymi do zwalczania klęsk żywiołowych, ewakuacji ludności, zwierząt i mienia z obszarów zagrożonych.

z)       likwidacja dzikich wysypisk z terenów gminnych,

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

a)    praca na umowę o pracę na czas określony, wymiar czasu pracy 1 etat, wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania w Urzędzie Gminy w Lipniku.

b)   w miesiącu czerwiec 2014 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Lipniku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

e)    Wymagane  dokumenty:

 a)      list   motywacyjny,

b)      życiorys-curriculum vitae z  dokładnym  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,

c)      oryginał  kwestionariusza  osobowego  dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie,

d)     kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez  kandydata za  zgodność z oryginałem)

e)      kserokopie  świadectw  pracy (poświadczone  przez kandydata za  zgodność z oryginałem),

f)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez  kandydata za  zgodność z oryginałem) potwierdzających  wykształcenie  i  kwalifikacje  zawodowe,

g)      kserokopie  dokumentów poświadczających znajomość  języka  polskiego  składane tylko w przypadku nieposiadania obywatelstwa polskiego (poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

h)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

i)        oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

j)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

k)      inne  dokumenty  o posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach.

 Dokumenty  aplikacyjne: list motywacyjny, CV  powinny być  opatrzone  klauzulą o treści :

 „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla  potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych  osobowych (tj. Dz. U z  2002r Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Przyjmuję  do  wiadomości fakt obowiązku publikacji  w  Biuletynie Informacji  Publicznej moich  danych  osobowych, zgodnie  z wymogami  ustawy  z dnia 21 listopada 2008r o  pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm. ).”

 Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  winny  być  własnoręcznie podpisane  i  złożone osobiście  lub doręczone  listownie  w  terminie  do  dnia  18 lipca 2014r. godz. 10.00 pod  adresem Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20 , 27-540 Lipnik w  zaklejonych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie  Gminy w Lipniku-  stanowisko ds. ochrony środowiska”

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lipniku (Sala posiedzeń) w dniu 21  lipca 2014 r. o godz. 10.30

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postepowania, będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie tut. Urzędu pokój nr 19.

 

Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  numerem  tel. 15 8691410.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Lipniku przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Lipnik

      Józef Bulira

 

 

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2014-07-08
Opublikował: Mariusz Olech 2014-07-08 14:02:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-07-08 14:13:02
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.