Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560

Lipnik, dnia 30.08.2016 r.

Znak: RG-VI.6220.1.2016

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.), art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipnik oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie



stwierdzam

            brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”

 

U z a s a d n i e n i e


            Wnioskiem z dnia 01.03.2016 r. (data wpływu 03.03.2016 r.) Gmina Lipnik wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”.

 

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dołączył do wniosku:

- kartę informacyjna przedsięwzięcia,

- poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy w przypadku omawianego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipnik.

 

            Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w myśl ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

 

Po dokonaniu analizy wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz mapy ewidencyjnej ustalono strony postępowania administracyjnego.

 

            Wójt Gminy Lipnik pismem nr RG-VI.6220.1.2016 z dnia 21.03.2016 r. wszczął postępowanie administracyjne oraz pismem z dnia 21.03.2016 r. uzupełnionym w dniu 05.04.2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia. Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w formie obwieszczenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Grocholice i Ublinek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem nr WOO-II.4240.80.2016.PW.1 z dnia 07.04.2016 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560” gmina Lipnik, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V-4470/7/16 z dnia 11.04.2016 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Wójt Gminy Lipnik postanowieniem nr RG-VI.6220.1.2016 z dnia 04.05.2016 r. uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”.

 

            Informacja o wydanym postanowieniu w formie obwieszczenia podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, w miejscowości Grocholice i Ublinek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            W związku z wprowadzeniem zmian w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, Urząd Gminy w Lipniku w dniu 03.06.2016 r. zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie w sprawie zajęcia stanowiska pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko biorąc pod uwagę wprowadzenie zmian parametrów technicznych inwestycji.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem nr WOO-II.4240.80.2016.PW.3 z dnia 14.06.2016 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560” gmina Lipnik, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V-4470/7/16 z dnia 13.06.2016 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania nie wniesiono uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

 

            Po uzyskaniu opinii i przeprowadzonej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji publicznej o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ:

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

 

            Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 337/2, 338/1 i 340 obręb Kaczyce-Grocholice oraz na działce o nr ewid. 173 obręb Ublinek na odcinku od drogi powiatowej Nr 0720T relacji Iwaniska - Włostów w miejscowości Grocholice do drogi gminnej Nr 337020T relacji Ublinek – Kaczyce o długości 1,560 km w miejscowości Ublinek. Planowana inwestycja mieści się na działkach stanowiących pas drogowy, które są własnością Inwestora - Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej, przy której znajdują się tereny zabudowy zagrodowej oraz terenów rolnych, dla których droga ta stanowi jedyną drogę dojazdową.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego, prace prowadzone będą na odcinku drogi przebiegającym po istniejącym śladzie. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.

Powierzchnia pasa drogowego objętego wnioskiem wynosi ok. 1,8 ha natomiast powierzchnia zajęta pod roboty budowlane wynosi 0,8 ha.

Zakłada się następujące parametry drogi:

- Kategoria drogi – gminna publiczna,

- Klasa techniczna drogi – „D”,

- Długość przebudowywanego odcinka: 1,560 km,

- Szerokość jezdni: 4,00 m,

- Szerokość poboczy: 2 x 0,75 m,

- Pochylenie poprzeczne jezdni – 2% (spadek dwustronny),

- Pochylenie poprzeczne poboczy – 8% (spadek jednostronny od jezdni)

- Parametry mijanki: długość bez skosów ok. 25 m, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2, całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki ok. 5,0 m.

Natężenie ruchu pojazdów określono w karcie informacyjnej na ok. 45 pojazdów/dobę.

 

Przebudowa powyższej drogi przyczyni się do wzrostu nośności nawierzchni do ok. 80kN/oś. 

 

Przewidziana do przebudowy droga gminna posiada obecnie nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, dlatego też w ramach inwestycji planuje się:

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i gr. 20 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm,

- wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej średnio 50 kg/m2,

- ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m,

- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ,

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie grub. 10 cm.

 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe w kierunku od drogi za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych na jezdni oraz poboczach do istniejących rowów przydrożnych, które wymagają odmulenia. Sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego, nie przewiduje się żadnych nowych elementów.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów oraz rozbiórki budynków. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje również przebudowy elementów istniejącej infrastruktury technicznej.

 

Dla terenu inwestycji nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren wokół inwestycji stanowią pola uprawne oraz pojedyncza zabudowa zagrodowa – stanowiąca działki siedliskowe gospodarstw rolnych.

 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań:

 

            Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji zamknie się w granicach działek, na których prowadzona będzie inwestycja, pod każdym względem opisanym powyżej. Nie przewiduje się występowania efektu akumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami Natomiast zasięg oddziaływania na etapie budowy będzie związany z emisją hałasu i zapylenia przez pracujące i hałasujące maszyny. Realizacja przedsięwzięcia powinna być prowadzona w koordynacji z innymi przedsięwzięciami w taki sposób, aby wyeliminować i zminimalizować maksymalnie uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in właściwą organizację robót oraz rozłożenia w czasie prowadzonej inwestycji.

 

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców i materiałów:

 

            W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wykorzystanie normatywnych wielkości zużycia surowców, materiałów, paliw i energii. Przewiduje się wykorzystanie w dużej mierze materiałów takich jak: kruszywa, mieszanki mineralno-bitumiczne, które zostaną zakupione jako wyroby gotowe w wytwórniach i przewiezione do wbudowania na drogę. Woda wykorzystana będzie głównie do celów technologicznych przy realizacji zadania, paliwa natomiast wykorzystywane będą do maszyn i pojazdów pracujących przy realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji będzie występowało zapotrzebowanie na środki do utrzymania dróg tj. sól, piasek.

 

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

 

            Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi tj. emisja spalin do powietrza, emisja hałasu do środowiska, powstawaniem odpadów oraz ingerencją w środowisko gruntowo-wodne.

W ramach działań minimalizujących wpływ fazy realizacji na środowisko teren zajęty pod planowaną inwestycję oraz jego zaplecze zlokalizowany winien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany.

Prace związane z realizacją inwestycji wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego i środków transportu oraz uciążliwością wibroakustyczną (drgania spowodowane pracą walców, maszyn ziemnych). Dlatego też prace budowlane, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 600 do 2200) i na tych terenach unikać w miarę możliwości jednoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu. Ponadto wskazane jest, aby ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, utrzymywać pojazdy i maszyny w wysokiej sprawności eksploatacyjnej, stosować sprzęt wysokiej jakości o niskich parametrach emisji i hałasu – posiadający odpowiednie atesty. W czasie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją do powietrza substancji z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych oraz zanieczyszczeń pyłowych. W przypadku prowadzenia prac w okresie suchej i wietrznej pogody – teren robót należy zabezpieczyć przed pyleniem poprzez zraszanie wodą.

 

Emisja hałasu oraz substancji zanieczyszczających do powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Przedsięwzięcie należy realizować wyłącznie przy użyciu w pełni sprawnego parku maszynowego, bez nieszczelności w układach olejowych lub hamulcowych. Zaplecze budowy winno zostać zlokalizowane na terenie przekształconym antropogenicznie, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni. Miejsce składowania materiałów budowlanych oraz przechowywania sprzętu budowlanego mogącego zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne należy zlokalizować na powierzchni szczelnej oraz wyposażonej w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków węglowodorów ropopochodnych. Na zapleczu budowy należy zlokalizować przenośne, szczelne sanitariaty dla potrzeb brygad budowlanych, których zawartość winna być usuwana przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków.

Na etapie prac budowlanych wytworzone zostaną odpady związane z budową infrastruktury drogowej. Odpady te należy zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn., segregować wg właściwości, w warunkach umożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, powinny być następnie odbierane przez uprawnione podmioty, posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady niebezpieczne tj.: zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, powstające podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń gromadzić i przechowywać w wydzielonym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport tych odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Ewentualne masy ziemne, powstające podczas prac budowlanych należy w maksymalny sposób  zagospodarować na terenie planowanej inwestycji, nie powodując zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie, uwzględniając wymogi ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenie możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom.

Na terenie inwestycyjnym i obszarze oddziaływania nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Ponadto nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
W przypadku występowania w sąsiedztwie przedsięwzięcia drzew  i krzewów, wskazane jest, aby na czas prac budowlanych je zabezpieczyć np. poprzez odeskowanie pni drzew, owinięcie pni matami słomianymi i przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, a także w razie potrzeby  podwiązanie gałęzi narażonych na uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzew.

Przedmiotowa droga przebiega nad ciekiem stałym o szerokości poniżej 5 m, lecz nie wiąże się z ingerencją w/w ciek. W związku z powyższym na terenie prowadzonych prac można spodziewać się występowania zwierząt, w tym w szczególności płazów. W przypadku występowania ich na terenie prowadzonej inwestycji należy przenieść je w bezpieczne miejsce na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją.

W trakcie eksploatacji drogi głównym źródłem emisji hałasu będzie odbywający się na niej ruch samochodowy. Częściowo wzdłuż drogi znajdują się tereny podlegające ochronie akustycznej (tereny zabudowy zagrodowej), dla których poziomy dopuszczalne określone Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) wynoszą 65dB dla pory dnia i 56dB dla nocy. Jednakże biorąc pod uwagę klasę drogi (D) oraz nieznaczne natężenie ruchu pojazdów (ok. 45 pojazdów/ dobę) eksploatacja drogi nie powinna przekroczyć na terenach chronionych akustycznie w/w wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.

Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu pojazdów, eksploatacja drogi nie będzie powodować ponadnormatywnej emisji substancji zanieczyszczających do powietrza. Ocenia się że wielkości emisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie powinny przekroczyć standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

            W „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” przyjętego Uchwałą Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Święt., poz. 3890) w celu poprawy jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego dla redukcji emisji zanieczyszczeń z transportu wyznaczone zostały działania naprawcze w ramach nadrzędnego celu długoterminowego Programu m.in. poprzez przebudowę i modernizację dróg. W związku z powyższym planowana inwestycja dot. poprawy stanu technicznego dróg wpisuje się w/w Program.

 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

 

            Planowane przedsięwzięcie jest niewielką inwestycją drogową. Polegać będzie na modernizacji istniejącej nawierzchni bitumicznej. Wykonywana będzie w systemie bez magazynowania materiałów.

Analizując charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy i zastosowaną technologię prac, która nie wiąże się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji, ani technologii nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na :

- obszarach wybrzeży i jezior,

- obszarach górskich,

- obszarach leśnych,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej – najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie województwa świętokrzyskiego zlokalizowany został ponad 50 km od planowanego przedsięwzięcia,

- obszarach stref ochronnych ujęć wód podziemnych,

- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,

- obszarze chronionego krajobrazu,

- terenie parku narodowego i krajobrazowego,

- terenie rezerwatu przyrody,

- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochronną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 – najbliżej w odległości ok. 3,4 km od planowanej inwestycji przebiega granica obszaru Natura  2000 Ostoja Żyznów PLH PLH260036, zaś odległości ok. 6,5 km znajduje się Jeleniowsko–Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja znajduje się poza granicami Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego.

Inwestycja przebiega nad ciekiem stałym o szerokości poniżej 5 m, zaś jej realizacja nie wiąże się z ingerencją w w/w ciek.

 

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia oraz fakt, że obszary chronione znajdują się poza zasięgiem oddziaływania inwestycji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na  środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność oraz na cele ochrony obszarów Natura 2000, tj.: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/) i terenami zagrożonymi podtopieniami (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

- na obszarze Głównego Zbiornika Wód podziemnych Nr 421 Zbiornik Włostów – sposób prowadzenia prac budowlanych tj. selektywne magazynowanie odpadów w warunkach uniemożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo wodnego, w sytuacjach awaryjnych podjęcie niezwłocznych działań mających na celu usunięcie zanieczyszczonego gruntu i zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych.

- w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem PLRW20006219449, nazwanym Kozinka, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, scalona część wód GW0503 – naturalna część wód. Ocena stanu - zły , ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Dla wskazanej JCWP nie przewidziano derogacji.

- w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem PLGW2200123, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, ocena stanu ilościowego - dobry, chemicznego - dobry ocena ryzyka – niezagrożony.

 

            Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania przetoczone w pkt. 1d, w tym przewidywaną technologię, stosowanie sprawnego sprzętu i maszyn. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz osiągnięcie celów środowiskowych  dla jednolitych części wód.

 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

 

            Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa jazdy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, poprawi komfort i płynność jazdy, a tym samym zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu. Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

 

            Biorąc pod uwagę opinię organów opiniujących i uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz analizując lokalizację, zakres, parametry techniczne oraz planowany sposób inwestycji stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.

            Wobec powyższego po analizie materiału dowodowego, stwierdzono, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi jak również na stan siedlisk przyrodniczych, dla których został utworzony obszar Natura 2000.

            W związku z powyższym inwestor realizując przedmiotową inwestycję powinien przyjąć takie rozwiązania i założenia, aby spełniały one wymogi obowiązujące w zakresie ochrony środowiska i nie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, przez co nie stworzy zagrożenia dla środowiska, warunków życia i zdrowia ludzi oraz nie będzie powodować konfliktów społecznych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.

 

P o u c z e n i e

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnik w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji.

 

Informację o niniejszym postępowaniu zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz w miejscowości Grocholice i Ublinek,

2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku

 

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 

 

                                                                                              Z up. Wójta

                                                                                              Kazimiera Konecka

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

 

 

 

Otrzymują:

1.  Gmina Lipnik, Lipnik 20,  27-540 Lipnik,

2.  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów,

3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86,
     25-561 Kielce,

4.  Mieszkańcy miejscowości Grocholice i Ublinek – poprzez obwieszczenie,

5.  a/a.

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

 

Załącznik nr 1 do decyzji

Nr RG-VI.6220.1.2016

z dnia 30.08.2016 r.

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”, planowanego
do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

 

 

            Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 337/2, 338/1 i 340 obręb Kaczyce-Grocholice oraz na działce o nr ewid. 173 obręb Ublinek na odcinku od drogi powiatowej Nr 0720T relacji Iwaniska - Włostów w miejscowości Grocholice do drogi gminnej Nr 337020T relacji Ublinek – Kaczyce o długości 1,560 km w miejscowości Ublinek. Planowana inwestycja mieści się na działkach stanowiących pas drogowy, które są własnością Inwestora - Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

            Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej, przy której znajdują się tereny zabudowy zagrodowej oraz terenów rolnych, dla których droga ta stanowi jedyną drogę dojazdową.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego, prace prowadzone będą na odcinku drogi przebiegającym po istniejącym śladzie. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.

Powierzchnia pasa drogowego objętego wnioskiem wynosi ok. 1,8 ha natomiast powierzchnia zajęta pod roboty budowlane wynosi 0,8 ha.

 

Zakłada się następujące parametry drogi:

- Kategoria drogi – gminna publiczna,

- Klasa techniczna drogi – „D”,

- Długość przebudowywanego odcinka: 1,560 km,

- Szerokość jezdni: 4,00 m,

- Szerokość poboczy: 2 x 0,75 m,

- Pochylenie poprzeczne jezdni – 2% (spadek dwustronny),

- Pochylenie poprzeczne poboczy – 8% (spadek jednostronny od jezdni)

- Parametry mijanki: długość bez skosów ok. 25 m, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2, całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki ok. 5,0 m.

- Natężenie ruchu pojazdów ok. 45 pojazdów/dobę.

Przebudowa powyższej drogi przyczyni się do wzrostu nośności nawierzchni do ok. 80kN/oś. 

            Planowane przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia.

            Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi tj. emisja spalin do powietrza, emisja hałasu do środowiska, powstawaniem odpadów oraz ingerencją
w środowisko gruntowo-wodne.

            Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa jazdy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, poprawi komfort i płynność jazdy, a tym samym zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu.

            Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

            Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

 

 

                                                                                              Z up. Wójta

                                                                                              Kazimiera Konecka

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy



Informację wytworzył: Kazimiera Konecka - Zastępca Wójta 2016-08-30
Opublikował: Mariusz Olech 2016-08-31 13:11:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-08-31 13:11:18
Rejestr zmian dla: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.