Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów.

Lipnik, dnia 30.03.2017 r.

Znak: RG –VI.6220.5.2016/2017DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2016 r., poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowiestwierdzam


    brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów zlokalizowanej na działkach o nr nr ewidencyjnych: 40/8; 40/22; 40/31; 40/38; 40/39; 40/55; 40/74; 40/109; 40/116; 40/124; 40/125; 40/126; 40/159;  66; 127; 142; 165; 167/1; 167/4; 167/6; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174/2; 174/5; 174/6; 174/7; 174/8; 174/9; 174/10; 174/11; 174/12; 174/13;  174/14; 174/15; 174/16; 174/17; 174/18; 174/19; 174/20; 174/21; 174/22; 174/23; 174/24; 174/25; 174/26; 174/27; 174/28; 174/29; 174/30; 174/31; 174/32; 174/43;  174/44; 174/45; 174/46; 174/47; 174/48; 174/49; 174/50; 174/51; 174/52; 174/53; 174/54; 174/55; 174/56; 174/57; 174/58; 188; 189; 192; 193/2; 194/2; 195; 204; 210; 211; 212;  213/2; 213/3; 213/4; 1102/1; 1102/2; 1103/1; 1103/2; 1103/3; 1104; 1105/1; 1105/2; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112/1; 1112/2; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117/1; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122/2; 1123; 1124; 1126; 1128; 1129; 1132; 1134; 1135; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142;  1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151/5; 1151/6; 1151/8; 1151/9; 1151/10; 1151/12; 1151/13; 1152/2; 1153; 1154; 1155/1; 1155/2; 1156; 1157/1; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1236; 1237; 1263; 1289/1; 1289/3; 1290/1; 1290/2; 1290/3;1290/4; 1290/11”


U z a s a d n i e n i e


            W dniu 16.12.2016 r.  do Urzędu Gminy w Lipniku wpłynął wniosek Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów zlokalizowanej na działkach o nr nr ewidencyjnych: 40/8; 40/22; 40/31; 40/38; 40/39; 40/55; 40/74; 40/109; 40/116; 40/124; 40/125; 40/126; 40/159;  66; 127; 142; 165; 167/1; 167/4; 167/6; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174/2; 174/5; 174/6; 174/7; 174/8; 174/9; 174/10; 174/11; 174/12; 174/13;  174/14; 174/15; 174/16; 174/17; 174/18; 174/19; 174/20; 174/21; 174/22; 174/23; 174/24; 174/25; 174/26; 174/27; 174/28; 174/29; 174/30; 174/31; 174/32; 174/43;  174/44; 174/45; 174/46; 174/47; 174/48; 174/49; 174/50; 174/51; 174/52; 174/53; 174/54; 174/55; 174/56; 174/57; 174/58; 188; 189; 192; 193/2; 194/2; 195; 204; 210; 211; 212;  213/2; 213/3; 213/4; 1102/1; 1102/2; 1103/1; 1103/2; 1103/3; 1104; 1105/1; 1105/2; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112/1; 1112/2; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117/1; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122/2; 1123; 1124; 1126; 1128; 1129; 1132; 1134; 1135; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142;  1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151/5; 1151/6; 1151/8; 1151/9; 1151/10; 1151/12; 1151/13; 1152/2; 1153; 1154; 1155/1; 1155/2; 1156; 1157/1; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1236; 1237; 1263; 1289/1; 1289/3; 1290/1; 1290/2; 1290/3; 1290/4;  1290/11”

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dołączył do wniosku:

- kartę informacyjna przedsięwzięcia,

- poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

            Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy w przypadku omawianego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipnik.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budowy jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w myśl ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

            W dniu 22.12.2016 r. Wójt Gminy Lipnik postanowieniem nr RG-VI.6220.5.2016 z dnia 22.12.2016 r. wszczął postępowanie administracyjne oraz pismem z dnia 22.12.2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Informacja o wszczęciu postępowania
w przedmiotowej sprawie oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w formie obwieszczenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Włostów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipnik w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V-4470/2/17 z dnia 2017-01-09 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów zlokalizowanej na działkach o nr nr ewidencyjnych: 40/8; 40/22; 40/31; 40/38; 40/39; 40/55; 40/74; 40/109; 40/116; 40/124; 40/125; 40/126; 40/159;  66; 127; 142; 165; 167/1; 167/4; 167/6; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174/2; 174/5; 174/6; 174/7; 174/8; 174/9; 174/10; 174/11; 174/12; 174/13;  174/14; 174/15; 174/16; 174/17; 174/18; 174/19; 174/20; 174/21; 174/22; 174/23; 174/24; 174/25; 174/26; 174/27; 174/28; 174/29; 174/30; 174/31; 174/32; 174/43;  174/44; 174/45; 174/46; 174/47; 174/48; 174/49; 174/50; 174/51; 174/52; 174/53; 174/54; 174/55; 174/56; 174/57; 174/58; 188; 189; 192; 193/2; 194/2; 195; 204; 210; 211; 212;  213/2; 213/3; 213/4; 1102/1; 1102/2; 1103/1; 1103/2; 1103/3; 1104; 1105/1; 1105/2; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112/1; 1112/2; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117/1; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122/2; 1123; 1124; 1126; 1128; 1129; 1132; 1134; 1135; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142;  1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151/5; 1151/6; 1151/8; 1151/9; 1151/10; 1151/12; 1151/13; 1152/2; 1153; 1154; 1155/1; 1155/2; 1156; 1157/1; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1236; 1237; 1263; 1289/1; 1289/3; 1290/1; 1290/2; 1290/3;1290/4;1290/11” realizowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem nr WOO-II.4240.356.2016.KSz.1 z dnia 25.01.2017 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Wójt Gminy Lipnik postanowieniem Nr RG-VI.6220.5.2016/2017 z dnia  09.03.2017 r. uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów zlokalizowanej na działkach o nr nr ewidencyjnych: 40/8; 40/22; 40/31; 40/38; 40/39; 40/55; 40/74; 40/109; 40/116; 40/124; 40/125; 40/126; 40/159;  66; 127; 142; 165; 167/1; 167/4; 167/6; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174/2; 174/5; 174/6; 174/7; 174/8; 174/9; 174/10; 174/11; 174/12; 174/13;  174/14; 174/15; 174/16; 174/17; 174/18; 174/19; 174/20; 174/21; 174/22; 174/23; 174/24; 174/25; 174/26; 174/27; 174/28; 174/29; 174/30; 174/31; 174/32; 174/43;  174/44; 174/45; 174/46; 174/47; 174/48; 174/49; 174/50; 174/51; 174/52; 174/53; 174/54; 174/55; 174/56; 174/57; 174/58; 188; 189; 192; 193/2; 194/2; 195; 204; 210; 211; 212;  213/2; 213/3; 213/4; 1102/1; 1102/2; 1103/1; 1103/2; 1103/3; 1104; 1105/1; 1105/2; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112/1; 1112/2; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117/1; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122/2; 1123; 1124; 1126; 1128; 1129; 1132; 1134; 1135; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142;  1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151/5; 1151/6; 1151/8; 1151/9; 1151/10; 1151/12; 1151/13; 1152/2; 1153; 1154; 1155/1; 1155/2; 1156; 1157/1; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1236; 1237; 1263; 1289/1; 1289/3; 1290/1; 1290/2; 1290/3;1290/4;  1290/11””. Informacja o wydanym postanowieniu w formie obwieszczenia podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, w miejscowości Włostów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipnik w Biuletynie Informacji Publicznej. W toku prowadzonego postępowania nie wniesiono uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

            Po uzyskaniu opinii i przeprowadzonej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji publicznej o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)  po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ:


1. Rodzaj  i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:


a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

     Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Włostów, gm. Lipnik. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje:

- budowę rurociągu tłocznego PE o średnicy DN 200 i długości ok. 6,0 km,

- budowę sieci grawitacyjnej PVC o średnicy  do DN 200 i długości ok 1,5 km,

- budowę przepompowni ścieków (1 szt.) i studzienek rozprężnych,

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz uzbrojenie sieci.

Ścieki socjalno – bytowe z planowanego odcinka odprowadzane będą na istniejąca gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Lipnik.

Planowana kanalizacja oraz obszar jej oddziaływania zlokalizowane będą w pasach drogowych dróg gminnych i drogi krajowej nr 9, gruntach rolnych, terenach mieszkaniowych i innych terenach zabudowanych.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w postaci np. sieci wodociągowej, gazowniczej, telekomunikacyjnej prace należy prowadzić w porozumieniu z zarządzającymi w/w obiektami.

Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów.b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań:

            Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z terenu objętego inwestycją wyniesie ok. 220 m3/d. Inwestycja ma na celu wyłączenie z eksploatacji użytkowanej oczyszczalni ścieków we Włostowie i przekierowanie całego strumienia ścieków do istniejącej i niedociążonej oczyszczalni ścieków w Lipniku, która oczyści ścieki do wymaganych standardów jakości przed odprowadzeniem do środowiska.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z innymi zamierzeniami tak, by wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m. in. właściwą  organizację robót i rozłożenie w czasie etapów prowadzonej inwestycji.     

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców i materiałów:

W związku z realizacją inwestycji planuje się wykorzystać materiały i surowce w postaci np.: rur, studzienek, kruszywa, piasku na podsypkę, obsypkę, zasypanie wykopów, nastąpi zużycie paliwa, energii elektrycznej. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, woda, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki odpadami. Budowa kanalizacji wiązać się będzie z wykorzystaniem wody do celów socjalno – bytowych  oraz technologicznych związanych z płukaniem sieci i wykonaniem prób szczelności.


d) emisji i występowania innych uciążliwości:

            Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać chwilowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związane ze wzmożonym transportem, pracami ziemnymi, emisją spalin hałasu oraz powstaniem odpadów.

Prace związane z budową kanałów sanitarnych wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego, środków transportu. Jednak hałas będzie miał zasięg lokalny. Ewentualne uciążliwości hałasu będą minimalizowane poprzez prowadzenie prac w porze dziennej w godz. 6.00 – 22.00. W okresie realizacji przedsięwzięcia będą miały miejsce również uciążliwości związane z emisją do powietrza substancji z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych  i pojazdów transportowych, prac montażowych. Powyższe emisje będą miały charakter okresowy, a uciążliwości z nim związane ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

            Realizacja inwestycji będzie wiązała się z okresowym zajęciem terenu – wykopy pod rurociągi oraz stałym – pod studnię i pompownię ścieków. Podczas budowy sieci przewiduje się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych, mechanicznych i ręcznych, skarpowych z umocnieniem ścian wykopów jak również  zastosowanie przewiertów lub przycisków (w rurze osłonowej)w miejscach prowadzenia sieci pod drogami i rowami melioracyjnymi. Głębokość wykopów na ok. 1,5 – 2,0 m. W przypadku wykonania pod drogami o nawierzchni twardej metodą rozkopową należy odtworzyć nawierzchnię na warunkach uzgodnionych przez zarządzającego. Podobnie w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  wymagającym wykonania przebudowy, prace należy prowadzić w porozumieniu z zarządzającymi w/w obiektami. Wykonywane prace nie mogą powodować zmian stanu wody na gruncie wpływających ze szkodą na grunty sąsiednie, wówczas nie powinny wpłynąć znacząco na środowisko przyrodnicze.

            Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Znajdujące się w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy na czas robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie i zabezpieczenie przed niską temperaturą, przesuszeniem w razie potrzeby podlewać. W obrębie systemu korzeniowego drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszania gruntu. Bezpośrednio pod koronami drzew, w obrębie strefy korzeniowej nie składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi należy je zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym. Na trasie przebiegu sieci kanalizacji zdjęty osobno humus po ułożeniu kanałów zostanie rozplantowany w pasie robót. Przedsięwzięcie nie spowoduje znacznej zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

            Wykopy winno się zasypywać sukcesywnie, a w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów należy je zabezpieczyć lub przykryć siatką tak , aby uniemożliwić wpadanie do nich drobnych zwierząt i przenieść zwierzęta w bezpieczne miejsca poza rejon prac o podobnych warunkach siedliskowych.

            Zaplecze budowy należy usytuować na terenie utwardzonym, wyposażonym w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków oraz przenośne sanitariaty, których zawartość należy przekazywać uprawnionym podmiotom. Winno ono być zorganizowane przy uwzględnieniu zasady minimalizacji zajętości terenu. Wykorzystywany sprzęt winien być sprawny technicznie, a tankowanie maszyn i materiałów odbywał się będzie w obrębie istniejących ciągów komunikacyjnych. Roboty ziemne i montażowe w miejscach kolizji z drogami istniejącymi podziemnym uzbrojeniem należy wykonywać w uzgodnieniu z zarządcami dróg i sieci, w razie potrzeby ręcznie z zastosowaniem rur ochronnych. Odcinki projektowanej sieci kanalizacyjnej zostaną oddane do użytkowania po sprawdzeniu ich szczelności, zużytą do prób szczelności wodę należy odprowadzić do oczyszczalni ścieków.

            Przewiduje się  powstanie odpadów typowych dla tego typu prac, głównie z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). Wytwarzane odpady należy prawidłowo zabezpieczyć i gromadzić selektywnie w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego np. w pojemnikach, kontenerach, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom.  Masy ziemi należy gromadzić w pasie budowlano – montażowym, następnie wykorzystać do zasypania wykopów, a ich nadmiar winien zostać zagospodarowany z uwzględnieniem cennych wartości przyrodniczych, w sposób nie powodujący zmiany stanu wody wpływającego szkodliwie na grunty sąsiednie oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w tym poza siedliskami przyrodniczymi. Gleba i ziemia  używane do prac ziemnych powinny spełniać standardy jakości środowiska, jak dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi zgodnie z art. 101r. ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska.

Po zakończeniu prac budowlanych  tereny zajęte na czas budowy zostaną uporządkowane.

            Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, ze:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk i terenami zagrożonymi podtopieniami,

- w rozwiązaniach projektowych wymagane jest dostosowanie zagłębienia do stref przemarzania gruntu oraz dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania,

- przedsięwzięcie ze względu na lokalizację, charakter  (instalacja podziemna, szczelna) jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,

- z uwagi na nie wprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, zastosowanie działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (o którym mowa w pkt. 1 d i 2 a niniejszej decyzji) nie przewiduje się znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną.

- wystąpi emisja do powietrza w tym gazów cieplarnianych (na etapie realizacji w związku ze spalaniem paliw w pojazdach),

- brak znaczących zmian zagospodarowania terenu biologicznie czynnego (na etapie realizacji zajętość pod pas montażowy, na etapie eksploatacji zajętość pod pompownię).


e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Potencjalnym źródłem poważnej awarii może być rozszczelnienie sieci, w związku z tym przewidziano odpowiedni dobór materiałów, prawidłowy montaż i późniejszą eksploatację. Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych oraz z szczelnych połączeń winno zabezpieczyć przed infiltracja ścieków do gruntu, jak również uniemożliwić eksfiltrację wód gruntowych do kanalizacji.


2. Usytuowanie przedsięwzięcia ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

a)  planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzeży,

- obszarach górskich, wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 200 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz.104),

- obszarach ochrony uzdrowiskowej  - najbliżej położony obszar znajduje się w odległości ok. 60 km na południowy zachód analizowanego terenu,

- obszarach stref ochronnych ujęć wód podziemnych  - zgodnie z informacjami  dot. obowiązujących stref ochronnych ujęć wód podziemnych na terenie RZGW w Krakowie, przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych,

- tereny korytarzy ekologicznych – najbardziej położony korytarz ekologiczny Góry Świętokrzyskie i Dolina Wisły znajduje się w odległości ok. 13 km na południe od przedsięwzięcia,

- na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , tj. obszarach sieci ekologicznej  Natura 2000 – najbliższy obszar Ostoja Żyznów PLH260036 znajduje się w odległości ok. 4,8 km na południowy zachód od terenu inwestycji. W odległości ok. 12 km. W kierunku zachodnim znajduje się Jeleniowsko – Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują zapisy zawarte w Uchwale  Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 Września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Z 2013 r. poz. 3316) dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

            Zaplecze budowy, miejsca magazynowania sprzętu, materiałów budowlanych, odpadów i mas ziemnych starać się zorganizować na terenach przekształconych antropogenicznie. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego odziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność oraz na cele ochrony obszarów Natura 2000, tj.: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunku roślin i zwierząt, gatunki dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami. Zgodnie z KIP na terenie inwestycyjnym nie odnotowano występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na zamiany krajobrazu. Zgodnie z art. 5 pkt. 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związana z nim rzeźba terenu, twory i składniki terenu, ukształtowane poprzez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze zastosowanie działania minimalizujące nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne.


b)      przedsięwzięcie usytuowane jest

- obszarze o znacznej gęstości zaludnienia projektowana sieć zostanie poprowadzona w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Prace będą prowadzone w porze dziennej, uciążliwości będą odczuwalne tylko na etapie realizacji,

- częściowo na obszarach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych planowane zamierzenie znajduje w granicach GZWP Nr 421 „Zbiornik Włostów” – z uwagi na charakter przedsięwzięcia i planowane rozwiązania dotyczące zagospodarowania zużytych wód i odpadów nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody podziemne,

- obszarze płytkim zaleganiu wód – przedmiotowa sieć kanalizacji sanitarnej przekracza bezwykopowo rowy melioracyjne. Prace powinny być tak wykonywane, aby nie powodować zmian stanu wody na gruncie wpływających ze szkodą na grunty sąsiednie, tj. nie naruszają zakazu określonego w art. 29 Prawo wodne.


            Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 9tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowane gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został ujęty  Uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

- Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonych Europejskim kodem  PLGW2000117, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Ocena stanu ilościowego – dobry, stanu chemicznego – dobry. Celem środowiskowym dla tych wód jest osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Ocena ryzyka – niezagrożona.

- Jednolitych Części Wód Podziemnych  oznaczonym europejskim kodem PLGW2000117, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Ocena stanu ilościowego – dobry, stanu chemicznego – dobry. Celem środowiskowym dla tych wód jest osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Ocena ryzyka niezagrożona.

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20006219449, nazwanym Kozinka, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, scalona część wód GW0503. Status – niemonitorowana, naturalna część wód. Ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20006231146, nazwanym Opatówka do Żychawy, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, scalona część ód GW0701. Status – niemonitorowana, naturalna część wód. Ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:


            Realizacja planowanej inwestycji wpisuje się w cele środowiskowe, wskazane w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Zgodnie z programem wodno-środowiskowym kraju wprowadzono działania z kategorii „Gospodarka komunalna”, obejmujące konieczność porządkowania systemu gospodarki ściekowej. Działania te obejmują budowę systemu kanalizacji sanitarnej. Reasumując, realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu wód i nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych.

            Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych, uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez podłączenie istniejących i planowanych budynków do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, likwidacje zbiorników na ścieki w miejscowości Włostów

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

            Biorąc pod uwagę opinię organów opiniujących i uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz analizując lokalizację, zakres, parametry techniczne oraz planowany sposób inwestycji stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.

            Wobec powyższego po analizie materiału dowodowego, stwierdzono, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi jak również na stan siedlisk przyrodniczych, dla których został utworzony obszar Natura 2000.

            W związku z powyższym inwestor realizując przedmiotową inwestycję powinien przyjąć takie rozwiązania i założenia, aby spełniały one wymogi obowiązujące w zakresie ochrony środowiska i nie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, przez co nie stworzy zagrożenia dla środowiska, warunków życia i zdrowia ludzi oraz nie będzie powodować konfliktów społecznych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.P o u c z e n i e


Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r  poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnik w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji.


                                                                                                                                 Wójt    

Józef BuliraInformację i niniejszym postępowaniu zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipnik oraz w miejscowości Włostów,

2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku

 

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia


Otrzymują:

1. Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik,

2. Strony wg wykazu poprzez obwieszczenie,

3. a/a.Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Opatowie


                                           

 

                                        

Załącznik nr 1  do decyzji

Nr RG –VI.6220.5.2016/2017

z dnia 30.03.2017 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów zlokalizowanej na działkach o nr nr ewidencyjnych: 40/8; 40/22; 40/31; 40/38; 40/39; 40/55; 40/74; 40/109; 40/116; 40/124; 40/125; 40/126; 40/159;  66; 127; 142; 165; 167/1; 167/4; 167/6; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174/2; 174/5; 174/6; 174/7; 174/8; 174/9; 174/10; 174/11; 174/12; 174/13;  174/14; 174/15; 174/16; 174/17; 174/18; 174/19; 174/20; 174/21; 174/22; 174/23; 174/24; 174/25; 174/26; 174/27; 174/28; 174/29; 174/30; 174/31; 174/32; 174/43;  174/44; 174/45; 174/46; 174/47; 174/48; 174/49; 174/50; 174/51; 174/52; 174/53; 174/54; 174/55; 174/56; 174/57; 174/58; 188; 189; 192; 193/2; 194/2; 195; 204; 210; 211; 212;  213/2; 213/3; 213/4; 1102/1; 1102/2; 1103/1; 1103/2; 1103/3; 1104; 1105/1; 1105/2; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112/1; 1112/2; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117/1; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122/2; 1123; 1124; 1126; 1128; 1129; 1132; 1134; 1135; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142;  1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151/5; 1151/6; 1151/8; 1151/9; 1151/10; 1151/12; 1151/13; 1152/2; 1153; 1154; 1155/1; 1155/2; 1156; 1157/1; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1236; 1237; 1263; 1289/1; 1289/3; 1290/1; 1290/2; 1290/3;1290/4;  1290/11”


            Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Włostów, gm. Lipnik. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje:

- budowę rurociągu tłocznego PE o średnicy DN 200 i długości ok. 6,0 km,

- budowę sieci grawitacyjnej PVC o średnicy  do DN 200 i długości ok 1,5 km,

- budowę przepompowni ścieków (1 szt.) i studzienek rozprężnych,

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz uzbrojenie sieci.

Ścieki socjalno – bytowe z planowanego odcinka odprowadzane będą na istniejąca gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Lipnik.

Planowana kanalizacja oraz obszar jej oddziaływania zlokalizowane będą w pasach drogowych dróg gminnych i drogi krajowej nr 9, gruntach rolnych, terenach mieszkaniowych i innych terenach zabudowanych.

Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z terenu objętego inwestycją wyniesie ok. 220 m3/d. Inwestycja ma na celu wyłączenie z eksploatacji użytkowanej oczyszczalni ścieków we Włostowie i przekierowanie całego strumienia ścieków do istniejącej i niedociążonej oczyszczalni ścieków w Lipniku, która oczyści ścieki do wymaganych standardów jakości przed odprowadzeniem do środowiska.

W związku z realizacją inwestycji planuje się wykorzystać materiały i surowce w postaci np.: rur, studzienek, kruszywa, piasku na podsypkę, obsypkę, zasypanie wykopów, nastąpi zużycie paliwa, energii elektrycznej. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, woda, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki odpadami. Budowa kanalizacji wiązać się będzie z wykorzystaniem wody do celów socjalno – bytowych  oraz technologicznych związanych z płukaniem sieci i wykonaniem prób szczelności.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać chwilowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związane ze wzmożonym transportem, pracami ziemnymi, emisją spalin hałasu oraz powstaniem odpadów.


Wójt   

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2017-03-30
Opublikował: Mariusz Olech 2017-03-30 14:37:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2017-03-30 14:37:55
Rejestr zmian dla: Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.