Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km

Znak: RG –IV.6220.5.2015/2016

Lipnik, dnia 08.01.2016 r.

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie

 

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km”

Uzasadnienie

W dniu 04.12.2015 r.  do Urzędu Gminy w Lipniku wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na: „Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km”. Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dołączył do wniosku: kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy w przypadku omawianego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipnik.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w myśl ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

W dniu 08.12.2015 r. Wójt Gminy Lipnik postanowieniem nr RG-IV.6220.5.2015 z dnia 08.12.2015 r. wszczął postępowanie administracyjne oraz pismem z dnia 08.12.2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w formie obwieszczenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Słabuszewice i Gołębiów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V-4470/14/15 z dnia 17.12.2015 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem nr nr WOO-II.4240.260.2015.MGN.1 z dnia 23.12.2015 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Lipnik postanowieniem Nr RG-IV.6220.5.2015/2016 z dnia  05.01.2016 r. uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km”. Informacja o wydanym postanowieniu w formie obwieszczenia podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, w miejscowości Słabuszewice i Gołębiów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W toku prowadzonego postępowania nie wniesiono uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Po uzyskaniu opinii i przeprowadzonej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji publicznej o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)  po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ:

 

1. Rodzaj  i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice - Słabuszewice - Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 - 4+955 km o łącznej długości 4,255 km. Początek projektowanego odcinka w km 0+700 (działka o nr ewid. 85 - obręb Malice Kościelne i o nr ewid. 163 - obręb Męczennice stanowiących istniejący pas drogowy – koniec nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym w ciągu przedmiotowej drogi powiatowej), natomiast koniec w km 4+955 na granicy pomiędzy działką drogi powiatowej o nr ewid. 244 - obręb Gołębiów, a działką drogi krajowej o nr ewid. 170 - obręb Gołębiów (bez ingerencji w pas drogowy drogi krajowej). Przedmiotowa droga jest drogą powiatową zarządzaną przez Starostę Opatowskiego. Planowane przedsięwzięcie mieści się na działkach stanowiących pas drogowy (istniejąca droga), które są własnością Inwestora tj. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów tj.: działki o nr ewid.: 244 – obręb Gołębiów; 235, 238, 239, 249 – obręb Słabuszewice; 163 – obręb Męczennice; 85 – obręb Malice Kościelne oraz na działkach, które nie są własnością Inwestora, a częściowe ich zajęcie konieczne jest do realizacji przedmiotowej inwestycji (istniejąca droga – obiekty mostowe): tj. działka o nr ewid. 253 - obręb Słabuszewice; 279 – obręb Malice Kościelne; których właścicielem jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-516 Kielce oraz na działce, która nie jest własnością Inwestora, a częściowe jej zajęcie konieczne jest do realizacji przedmiotowej inwestycji (istniejąca droga): nr ewid. 234 – obręb Słabuszewice; będącej w użytkowaniu Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego, prace prowadzone będą na odcinku drogi przebiegającym po istniejącym śladzie. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Orientacyjna powierzchnia przeznaczona pod planowaną inwestycję wynosi około 42 550 m2 . Nie przewiduje się zajętości nowych terenów.

Przedmiotowy odcinek drogi obsługuje ruch lokalny stanowiąc dojazd do posesji prywatnych, budynków użyteczności publicznej, zakładów pracy i pól uprawnych. Przyjmuje się, że będą to głównie pojazdy osobowe i pojazdy rolnicze w ilości ok 400 pojazdów w porze dnia w tym ok. 50 pojazdów emitujących najwięcej hałasu ( pojazdy rolnicze i motocykle). W porze nocnej użytkowanie drogi będzie znikome. Istniejąca droga na odcinku planowanym do przebudowy posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym (liczne spękania, nierówności w przekroju poprzecznym i podłużnym, ubytki, liczne ślady remontów cząstkowych) i o szerokości 5,0 m, (przekrój szlakowy). Po obu stronach jezdni pobocza gruntowe utwardzone o szerokości od 0,50 do 0,75 m, zawyżone w stosunku do istniejącej niwelety nawierzchni, co powoduje podczas opadów deszczu tworzenie się licznych zastoisk wodnych, co utrudnia prawidłową komunikację oraz niszczy istniejącą nawierzchnię. W ciągu drogi zlokalizowane są skrzyżowania z innymi drogami publicznymi oraz zjazdy publiczne i indywidualne na drogi wewnętrzne, pola i posesje prywatne. Odwodnienie drogi powierzchniowe, odcinkowo do rowów przydrożnych, w ciągu rowów przydrożnych zlokalizowane są przepusty pod drogą, zjazdami i skrzyżowaniami, przepusty wymagają oczyszczenia.

Przebudowa drogi polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni (poprzez wykonanie dodatkowych warstw bitumicznych, po uprzednim lokalnym podfrezowaniu istniejącej nawierzchni w celu wyprowadzenia spadków); zniwelowaniu różnicy wysokości powstałej w wyniku wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni na skrzyżowaniach z drogami bocznymi (w technologii bitumicznej) oraz na zjazdach (w technologii z kruszywa łamanego); wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na poboczach wraz z zabezpieczeniem krawędzi pobocza opaską ziemną, odcinkowe odmulenie rowów, oczyszczenie istniejących przepustów pod drogą i zjazdami, montaż barier energochłonnych. Przewidziano również ewentualną regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego. Nie przewiduje się przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu. Przebudowa istniejących obiektów mostowych (w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego) polegać będzie na rozbiórce poręczy, ustawieniu sztywnych barieroporęczy mostowych, uzupełnienie ubytków betonem, wykonanie napraw materiałami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu, poprawa stanu nawierzchni na obiekcie, uzupełnienie i zabezpieczenie przyczółków, oczyszczenie wlotu i wylotu w obrębie obiektów mostowych.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi to: klasa drogi - L - lokalna; kategoria ruchu - KR 1-2;); szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej - 5,0; szerokość poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego  - 2 x od 0,50 m do 0,75 m; szerokość opaski ziemnej z gruntu rodzimego  - 2 x 0,25 m; szerokość skrzyżowań i zjazdów - dostosowana do istniejącej szerokości, nie większa niż szerokość jezdni drogi powiatowej; pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % (przekrój daszkowy) lub jednostronne na łukach poziomych; pochylenie poboczy - 8 % (jednostronne w kierunku od drogi), projektowana prędkość: na obszarach niezabudowanych 50 km/h; na obszarach zabudowanych 30 km/h. 

Przebudowywany most na rzece Opatówce w km 0+706 przedmiotowej drogi o numerze ewidencyjnym (JNI): 30000627 przedmiotowej drogi w miejscowości Słabuszewice jest jednoprzęsłowy, płytowy o długości 17,00 m. W przekroju poprzecznym pomost obiektu jest bezchodnikowy, całkowita szerokość pomostu wraz z belkami gzymsowymi L = 6,50 m, natomiast szerokość jezdni wynosi L = 5,00 m. Pomost zabezpieczony jest balustradami z profili stalowych zamocowanych za pomocą słupków betonowych w płycie pomostu (skrajnia pomiędzy balustradami to 5,60 m). Konstrukcja mostu składa się z żelbetowej płyty wolnopodpartej, której grubość wraz z nawierzchnią wynosi 55 cm, płyta opiera się bezpośrednio na betonowych ścianach przyczółkowych i dwóch podporach pośrednich. Światło poziome mostu L = 16,00m, skrajnia pionowa  H = 2,45m, długość części przelotowej mostu L = 6,50m.

Drugi obiekt mostowy na rzece Opatówce w km 1+868 przedmiotowej drogi o numerze ewidencyjnym (JNI): 30000628 w miejscowości Słabuszewice zlokalizowany jest również jednoprzęsłowy, płytowy o długości 14,80 m. W przekroju poprzecznym pomost obiektu jest z obustronnym chodnikiem, całkowita szerokość pomostu L = 8,90 m, szerokość belki gzymsowej L = 2 x 0,37 m, natomiast szerokość jezdni w świetle krawężników wynosi L = 6,10 m, szerokość chodnika L = 2 x 1,40 m (wraz z krawężnikiem). Pomost zabezpieczony jest balustradami z profili stalowych zamocowanych w belce gzymsowej (skrajnia pomiędzy balustradami to 8,90 m). Konstrukcja mostu składa się z płyty wolnopodpartej z betonu sprężonego, której grubość wraz z nawierzchnią wynosi 95 cm, płyta opiera się bezpośrednio na betonowych ścianach przyczółkowych. Światło poziome mostu L = 13,45m, skrajnia pionowa  H = 3,45 m, długość części przelotowej mostu L = 8,90 m.

Projektowana nawierzchnia odwadniana będzie powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz występowanie gruntów łatwo przepuszczalnych wody opadowo-roztopowe będą wsiąkały w granicach istniejącego pasa drogowego.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów oraz rozbiórki budynków. zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje również przebudowy elementów istniejącej infrastruktury technicznej.

Dla terenu inwestycji nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja przebiega głównie w sąsiedztwie terenów rolnych (pola, łąki i pastwiska), nieużytków oraz odcinkowo w terenie zabudowanym (zabudowa zagrodowa).

 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań:

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji zamknie się w granicach działek, na których prowadzona będzie inwestycja, pod każdym względem opisanym powyżej. Natomiast zasięg oddziaływania na etapie budowy będzie związany z emisją hałasu i zapylenia przez pracujące i hałasujące maszyny. Zasięg tej strefy będzie miał charakter tymczasowy, i będzie wynosił do 100 metrów od skrajnych granic działek przeznaczonych pod inwestycje. Realizacja przedsięwzięcia powinna być prowadzona w koordynacji z innymi przedsięwzięciami w taki sposób, aby wyeliminować i zminimalizować maksymalnie uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in właściwą organizację robót oraz rozłożenia w czasie prowadzonej inwestycji.

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców i materiałów:

W związku z realizacją inwestycji zostanie wykorzystana energia elektryczna, woda, głównie do celów bytowo-sanitarnych, paliwa płynne stanowiące napęd maszyn i sprzętu budowlanego oraz kruszywa i masy asfaltowe. Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Planuje się dowóz materiałów na plac budowy samochodami ciężarowymi zaś woda dowożona będzie beczkowozami.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi tj. emisja spalin do powietrza, emisja hałasu do środowiska, powstawaniem odpadów oraz ingerencją w środowisko gruntowo-wodne.

Przedsięwzięcie należy realizować wyłącznie przy użyciu w pełni sprawnego parku maszynowego, bez nieszczelności w układach olejowych lub hamulcowych. Miejsce składowania materiałów budowlanych oraz przechowywania sprzętu budowlanego mogącego zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne należy zlokalizować na powierzchni szczelnej oraz wyposażonej w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków węglowodorów ropopochodnych. Na zapleczu budowy zlokalizować przenośne, szczelne sanitariatu, których zawartość winna być usuwana przez uprawnione podmioty i wywożona do najbliższej oczyszczalni ścieków. Na terenie bezpośredniego zaplecza technicznego placu budowy zlokalizowane będą jedynie obiekty socjalne (np. barakowozy, sanitariaty przewoźne). Zaplecze zlokalizowane będzie w pasie drogi na powierzchni utwardzonej jezdni lub w km ok. km 1+670 w granicach istniejącego pasa drogowego na wysokości działki o nr ewid. 131/2.

Nie przewiduje się magazynowania na zapleczu materiałów masowych (kruszywa, cementu itp.) oraz materiałów pędnych i smarów. Surowce na przebudowę drogi przywożone będą z siedziby wykonawcy wprost na miejsce ich bezpośredniego użycia.

Prace związane z realizacją inwestycji wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego i środków transportu oraz uciążliwością wibroakustyczną (drgania spowodowane pracą walców, maszyn ziemnych). Przestrzenny zasięg tych oddziaływań można określić na około 100 m od zgrupowania pracujących maszyn drogowych i sprzętu budowlanego. Dlatego też prace budowlane, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 600 do 2200) i na tych terenach unikać w miarę możliwości jednoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu. Ponadto wskazane jest, aby ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji inwestycji;, utrzymywać pojazdy i maszyny w wysokiej sprawności eksploatacyjnej, stosować sprzęt wysokiej jakości o niskich parametrach emisji i hałasu – posiadający odpowiednie atesty. Oddziaływania wibracji podczas budowy dróg mają ograniczony charakter czasowy, co znacznie minimalizuje ich pływ na otoczenie , a amplituda tych wibracji przekazywana przez podłoże na budynki na ogół nie przekracza stref drgań odczuwalnych.

W trakcie eksploatacji drogi głównym źródłem emisji hałasu będzie odbywający się na niej ruch samochodowy. Z przedstawionej analizy akustycznej wynika, że emisja hałasu komunikacyjnego w wyniku eksploatacji rozpatrywanego odcinka drogi przy prognozowanym natężeniu ruchu (ok. 400 pojazdów na dobę) będzie wynosić  ok. 55-65 dB(A) w porze dziennej i ok 50-56 dB(A) w porze nocnej i w odległości ok 1 m od krawędzi drogi, a więc jest to poziom niższy od dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i nocy. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu pojazdów, eksploatacja drogi nie będzie powodować ponadnormatywnej emisji substancji zanieczyszczających do powietrza. Ocenia się że wielkości emisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie będą przekraczać norm ustalonych w odrębnych przepisach. Na etapie prac budowlanych wytworzone zostaną odpady związane z budową infrastruktury drogowej. Odpady te należy zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn., segregować wg właściwości, w warunkach umożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, powinny  być następnie odbierane przez uprawnione podmioty, posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Ewentualne masy ziemne, powstające podczas prac budowlanych należy w maksymalny sposób  zagospodarować na terenie planowanej inwestycji, nie powodując zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na gruntu sąsiednie, uwzględniając wymogi ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenie możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Nadmiar mas ziemnych przekazać uprawnionym podmiotom.

 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Analizując charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy i zastosowaną technologię prac, która nie wiąże się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji, ani technologii nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest  zlokalizowane na :

- obszarach wybrzeży i jezior,

- obszarach górskich,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej

- obszarach stref ochronnych ujęć wód podziemnych, jak wynika z Kip najbliżej w odległości ok. 4,5km na zachód od inwestycji zlokalizowane jest ujęcie wody w miejscowości Leszczków,

- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,

- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochronną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 – najbliżej w odległości ok. 6,5 km od planowanej inwestycji przebiega granica obszaru Natura  2000 Ostoja Żyznów PLH PLH260036. W odległości ok. 10 km znajduje się Jeleniowsko–Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

- poza terenem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – najbliższy GZWP nr 421 Zbiornik Włostów znajduje się w odległości powyżej 800 m od planowanej inwestycji,

- poza korytarzem ekologicznym o randze krajowej, najbliższy znajduje się w odległości ok 15km na południe od przedmiotowej inwestycji.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia oraz fakt , że obszary chronione znajdują się poza zasięgiem oddziaływania inwestycji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na  środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność oraz na cele ochrony obszarów Natura 2000, tj.: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

Jak wynika z dokumentacji na terenie inwestycji oraz w jego sąsiedztwie mogą bytować powszechnie występujące gatunki chronionych zwierząt, w tym płazów. Na etapie budowy drogi w przypadku stwierdzenia małych zwierząt, w szczególności płazów, drobnych ssaków uwięzionych w wykopach należy przenieść je w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją prowadzoną w granicach pasa drogowego.

Realizacja przedsięwzięcia może wiązać się z wycinką drzew – kilku lip rosnących w sąsiedztwie drogi oraz zakrzaczeń przy mostach. Usuwanie drzew i krzewów może nastąpić po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20009231499, nazwanym Opatówka do Żychawy, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły , ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, derogacje: sposób użytkowania zasobów wód oraz konieczność zapewnienia ochrony przed powodzią uniemożliwia likwidację zabudowy cieków i ich udrożnienie,

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW2000623146, nazwanym Opatówka do Żychawy, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Status – naturalna, ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  - niezagrożona;

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20006219489, nazwanym Gorzyczanka I, zaliczonej do regionu wodnego Górnej Wisły. Status – naturalna, ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  - zagrożona;

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd PLGW2200123 zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Celem środowiskowym dla wód tego obszaru, którego stan ilościowy określono jako dobry, chemiczny oceniono jako dobry, ocena niezagrożona jest utrzymani dobrego stanu wód.

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd PLGW2200124 zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Celem środowiskowym dla wód tego obszaru, którego stan ilościowy określono jako dobry, chemiczny oceniono jako dobry, ocena niezagrożona jest utrzymani dobrego stanu wód.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania przetoczone w pkt. 1d, w tym przewidywaną technologię, stosowanie sprawnego sprzętu i maszyn. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz osiągnięcie celów środowiskowych  dla jednolitych części wód.

 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

 

Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa jazdy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, poprawi komfort i płynność jazdy, a tym samym zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu. Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Biorąc pod uwagę opinię organów opiniujących i uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz analizując lokalizację, zakres, parametry techniczne oraz planowany sposób inwestycji stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.

            Wobec powyższego po analizie materiału dowodowego, stwierdzono, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi jak również na stan siedlisk przyrodniczych, dla których został utworzony obszar Natura 2000.

            W związku z powyższym inwestor realizując przedmiotową inwestycję powinien przyjąć takie rozwiązania i założenia, aby spełniały one wymogi obowiązujące w zakresie ochrony środowiska i nie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, przez co nie stworzy zagrożenia dla środowiska, warunków życia i zdrowia ludzi oraz nie będzie powodować konfliktów społecznych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.

 

 

P o u c z e n i e

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnik w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji.

 

Informację i niniejszym postępowaniu zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipnik oraz w miejscowości Słabuszewice i Gołębiów,

2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 

Wójt    

Józef Bulira

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów

2. Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik,

3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

4. a/a.

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Załącznik nr 1 do decyzji

Nr RG-IV.6220.5.2015/2016

z dnia 08.01.2016 r.

 

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów.

 

 

 

            Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice - Słabuszewice - Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 - 4+955 km o łącznej długości 4,255 km. Przedmiotowa droga jest drogą powiatową zarządzaną przez Starostę Opatowskiego. Planowana inwestycja mieści się na działkach stanowiących istniejący pas drogowy, na działkach o nr ewid.: 244 – obręb Gołębiów; 235, 238, 239, 249 – obręb Słabuszewice; 163 – obręb Męczennice; 85 – obręb Malice Kościelne, które są własnością Inwestora, oraz na działkach o nr ewid. 253 - obręb Słabuszewice; 279 – obręb Malice Kościelne; których właścicielem jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, oraz na działce o nr ewid. 234 – obręb Słabuszewice; będącej w użytkowaniu Gminy Lipnik.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego, prace prowadzone będą na odcinku drogi przebiegającym po istniejącym śladzie. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Orientacyjna powierzchnia przeznaczona pod planowaną inwestycję wynosi około 42 550 m2 . Nie przewiduje się zajętości nowych terenów.

Obiekty mostowe przewidziane do przebudowy zlokalizowane są na działkach stanowiących istniejący pas drogowy, w terenie niezabudowanym i zabudowanym i po przebudowie zlokalizowane będą po istniejącym śladzie w km 0+706 i 1+838 przedmiotowej drogi powiatowej. Odcinek drogi przewidziany do przebudowy przebiega po istniejącym śladzie zarówno przez tereny niezabudowane, rolnicze (pola, łąki i pastwiska), lokalne nieużytki oraz odcinki przez tereny zabudowane (tereny wiejskie o zabudowie zagrodowej).

Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi tj. emisja spalin do powietrza, emisja hałasu do środowiska, powstawaniem odpadów oraz ingerencją w środowisko gruntowo-wodne. Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa jazdy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, poprawi komfort i płynność jazdy, a tym samym zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu. Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

 

 

 

Wójt    

Józef Bulira

 Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.