Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430

                                                              Lipnik, dnia 03.06.2016 r.

Znak: RG-VI.6220.3.2016

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach


 

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.), art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipnik oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie

 

 

stwierdzam


brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”.


 

U z a s a d n i e n i e


 

            Wnioskiem z dnia 01.03.2016 r. (data wpływu 03.03.2016 r.) Gmina Lipnik wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”.

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dołączył do wniosku:

- kartę informacyjna przedsięwzięcia,

- poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy w przypadku omawianego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipnik.

 

            Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w myśl ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

 

Po dokonaniu analizy wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz mapy ewidencyjnej ustalono strony postępowania administracyjnego.

 

            Wójt Gminy Lipnik pismem nr RG-VI.6220.3.2016 z dnia 24.03.2016 r. wszczął postępowanie administracyjne oraz pismem z dnia 24.03.2016 r. uzupełnionym w dniu 05.04.2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia. Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w formie obwieszczenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Sternalice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach opinią nr WOO-II.4240.83.2016.PW.1 z dnia 07.04.2016 r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną nr SE.V-4470/9/16 z dnia 11.04.2016 r. uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Inwestor pismem z dnia 25.04.2016 r. zwrócił się do Wójta Gminy Lipnik z prośbą o zmianę danych ujętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w odniesieniu do parametrów przedmiotowej drogi, gdzie wprowadzono następujące zmiany:

- Szerokość jezdni: 3,5 m,

- Szerokość poboczy: 2 x 0,75 m,

- Mijanka: długość bez skosów ok. 25 m, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2, całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki ok. 5,0 m,

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.15 cm,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 6 cm,

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej średnio 50 kg/m2,

- Ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50kN,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie grubość 10 cm.

 

            W ślad za otrzymanym pismem od Inwestora o zmianę danych ujętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Urząd Gminy w Lipniku w dniu 28.04.2016 r., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie jednocześnie zwracając się z prośbą o zajęcie stanowiska pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z planowanym wprowadzeniem zmian parametrów technicznych inwestycji.

W ramach uzupełnienia dokumentacji w sprawie Wójt Gminy Lipnik pismem z dnia 12.05.2016 r. załączył aktualną kartę informacyjną przedsięwzięcia.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie pismem nr SE.V-4470/9/16 z dnia 10.05.2016 r. wyraził opinię, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w opinii sanitarnej z dnia  11.04.2016 r. stwierdzając, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem nr WOO-II.420.83.2016.PW.3 z dnia 20.05.2016 r. ponownie wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Wójt Gminy Lipnik postanowieniem nr RG-VI.6220.3.2016 z dnia 31.05.2016 r. uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”.

 Informacja o wydanym postanowieniu w formie obwieszczenia podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, w miejscowości Sternalice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W toku prowadzonego postępowania nie wniesiono uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

            Po uzyskaniu opinii i przeprowadzonej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji publicznej o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ:

 

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej Nr 337040T na odcinku od drogi powiatowej Nr 0797T relacji Goźlice - Usarzów w miejscowości Sternalice do drogi gminnej Nr 337039T relacji Kurów – Sternalice w miejscowości Sternalice, położonej na terenie Gminy Lipnik. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1,430 km. Planowana inwestycja mieści się na działkach stanowiących pas drogowy, o nr ewidencyjnych 132 i 139 położonych w miejscowości Sternalice, będących własnością Inwestora - Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

Przebudowywana droga o charakterze lokalnym, jest bezpośrednim połączeniem komunikacyjnym dla miejscowości Sternalice, a także umożliwia dojazd do gruntów rolnych położonych przy drodze. Droga przebiega w większości przez tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zabudowy o charakterze zagrodowym, dla których droga ta stanowi jedyną drogę dojazdową.

            W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego, prace prowadzone będą na odcinku drogi przebiegającym po istniejącym śladzie. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.

Powierzchnia pasa drogowego objętego wnioskiem wynosi ok. 1,2 ha natomiast powierzchnia zajęta pod roboty budowlane wynosi 0,6 ha.

Zakłada się następujące parametry drogi:

- Kategoria drogi – gminna publiczna,

- Klasa techniczna drogi – „D”,

- Długość przebudowywanego odcinka: 1,430 km,

- Szerokość jezdni: 3,50 m,

- Szerokość poboczy: 2 x 0,75 m,

- Mijanka: długość bez skosów ok. 25 m, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2, całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki ok. 5,0 m.

Przewidziana do przebudowy droga gminna posiada obecnie nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, dlatego też w ramach inwestycji planuje się:

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.15 cm,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 6 cm,

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej średnio 50 kg/m2,

- Ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50kN,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie grubość 10 cm.

Przebudowa powyższej drogi przyczyni się do wzrostu nośności nawierzchni do ok. 80kN/oś. Przedmiotowy odcinek drogi obsługuje ruch lokalny, stanowiąc dojazd do posesji prywatnych oraz pól uprawnych. Przyjęta wielkość natężenia ruchu w porze dnia wynosi maksymalnie dla horyzontu czasowego 2016 roku około 33 pojazdy i 2 pojazdy w porze nocy, w tym 1 pojazd w porze dnia emitujący najwięcej hałasu (pojazd ciężki).

            Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych na jezdni i poboczach na tereny zielone w obrębie pasa drogowego, a w km od 0+450 do km 1+050 do rowów przydrożnych, które przewidziano do odmulenia.

            W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów oraz rozbiórki budynków. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje również przebudowy elementów istniejącej infrastruktury technicznej.

            Dla terenu inwestycji nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren wokół inwestycji stanowią pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa – stanowiąca działki siedliskowe gospodarstw rolnych.

 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań:

 

            Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji zamknie się w granicach działek, na których prowadzona będzie inwestycja, pod każdym względem opisanym powyżej. Nie przewiduje się występowania efektu akumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami Natomiast zasięg oddziaływania na etapie budowy będzie związany z emisją hałasu i zapylenia przez pracujące i hałasujące maszyny.

             Realizacja przedsięwzięcia powinna być prowadzona w koordynacji z innymi przedsięwzięciami w taki sposób, aby wyeliminować i zminimalizować maksymalnie uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in właściwą organizację robót oraz rozłożenia w czasie prowadzonej inwestycji.

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców i materiałów:

 

            W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wykorzystanie normatywnych wielkości zużycia surowców, materiałów, paliw i energii. Przewiduje się wykorzystanie w dużej mierze materiałów takich jak: kruszywa, mieszanki mineralno-bitumiczne, które zostaną zakupione jako wyroby gotowe w wytwórniach i przewiezione do wbudowania na drogę. Woda wykorzystana będzie głównie do celów technologicznych przy realizacji zadania jak również do celów bytowo-sanitarnych. Paliwa płynne wykorzystywane będą do maszyn i pojazdów pracujących przy realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji będzie występowało zapotrzebowanie na środki do utrzymania dróg tj. sól, piasek.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

 

            Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi tj. emisja spalin do powietrza, emisja hałasu do środowiska, powstawaniem odpadów oraz ingerencją w środowisko gruntowo-wodne.

            W ramach działań minimalizujących wpływ fazy realizacji na środowisko teren zajęty pod planowaną inwestycję oraz jego zaplecze zlokalizowany winien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany.

            Prace związane z realizacją inwestycji wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego i środków transportu oraz uciążliwością wibroakustyczną (drgania spowodowane pracą walców, maszyn ziemnych). Dlatego też prace budowlane, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 600 do 2200) i na tych terenach unikać w miarę możliwości jednoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu. Ponadto wskazane jest, aby ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, utrzymywać pojazdy i maszyny w wysokiej sprawności eksploatacyjnej, stosować sprzęt wysokiej jakości o niskich parametrach emisji i hałasu – posiadający odpowiednie atesty.

            W czasie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją do powietrza substancji z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych oraz zanieczyszczeń pyłowych. W przypadku prowadzenia prac w okresie suchej i wietrznej pogody – teren robót należy zabezpieczyć przed pyleniem poprzez zraszanie wodą.

            Emisja hałasu oraz substancji zanieczyszczających do powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

            Przedsięwzięcie należy realizować wyłącznie przy użyciu w pełni sprawnego parku maszynowego, bez nieszczelności w układach olejowych lub hamulcowych. Miejsce składowania materiałów budowlanych oraz przechowywania sprzętu budowlanego mogącego zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne należy zlokalizować na powierzchni szczelnej oraz wyposażonej w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków węglowodorów ropopochodnych. Na zapleczu budowy należy zlokalizować przenośne, szczelne sanitariaty dla potrzeb brygad budowlanych, których zawartość winna być usuwana przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków.

            Na etapie prac budowlanych wytworzone zostaną odpady związane z budową infrastruktury drogowej. Odpady te należy zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn., segregować wg właściwości, w warunkach umożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, powinny być następnie odbierane przez uprawnione podmioty, posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady niebezpieczne tj.: zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, powstające podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń gromadzić i przechowywać w wydzielonym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport tych odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Ewentualne masy ziemne, powstające podczas prac budowlanych należy w maksymalny sposób  zagospodarować na terenie planowanej inwestycji, nie powodując zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie, uwzględniając wymogi ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenie możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom.

            Na terenie inwestycyjnym i obszarze oddziaływania nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Ponadto nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
W przypadku występowania w sąsiedztwie przedsięwzięcia drzew  i krzewów, wskazane jest, aby na czas prac budowlanych je zabezpieczyć np. poprzez odeskowanie pni drzew, owinięcie pni matami słomianymi i przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, a także w razie potrzeby  podwiązanie gałęzi narażonych na uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzew.

            Przedmiotowa droga przecina Dopływ w Krobielicach, lecz nie wiąże się z ingerencją w/w ciek. W związku z powyższym na terenie prowadzonych prac można spodziewać się występowania zwierząt, w tym w szczególności płazów. Biorąc pod uwagę nieznaczne natężenie ruchu migracja zwierząt odbywać się będzie po powierzchni jezdni. Jak wynika z wytycznych w tym zakresie takie rozwiązania mogą być stosowane w przypadku małych zwierząt pry drogach o natężeniu ruchu poniżej 500 pojazdów/dobę. W przypadku występowania płazów na terenie prowadzonej inwestycji należy przenieść je w bezpieczne miejsce na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją.

            W trakcie eksploatacji drogi głównym źródłem emisji hałasu będzie odbywający się na niej ruch samochodowy. Częściowo wzdłuż drogi znajdują się tereny podlegające ochronie akustycznej (tereny zabudowy zagrodowej), dla których poziomy dopuszczalne określone Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) wynoszą 65dB dla pory dnia i 56dB dla nocy. Jednakże biorąc pod uwagę klasę drogi (D) oraz nieznaczne natężenie ruchu pojazdów (ok. 36 pojazdów/ dobę) eksploatacja drogi nie powinna przekroczyć na terenach chronionych akustycznie w/w wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.

            Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu pojazdów, eksploatacja drogi nie będzie powodować ponadnormatywnej emisji substancji zanieczyszczających do powietrza. Ocenia się że wielkości emisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie powinny przekroczyć standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

            W „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” przyjętego Uchwałą Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Święt., poz. 3890) w celu poprawy jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego dla redukcji emisji zanieczyszczeń z transportu wyznaczone zostały działania naprawcze w ramach nadrzędnego celu długoterminowego Programu m.in. poprzez przebudowę i modernizację dróg. W związku z powyższym planowana inwestycja dot. poprawy stanu technicznego dróg wpisuje się w/w Program.

 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

 

            Planowane przedsięwzięcie jest niewielką inwestycją drogową. Polegać będzie na modernizacji istniejącej nawierzchni bitumicznej. Wykonywana będzie w systemie bez magazynowania materiałów.

Analizując charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy i zastosowaną technologię prac, która nie wiąże się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji, ani technologii nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

 

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na :

- obszarach wybrzeży i jezior,

- obszarach górskich,

- obszarach leśnych,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej – najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie województwa świętokrzyskiego zlokalizowany został ponad 50 km od planowanego przedsięwzięcia,

- obszarach stref ochronnych ujęć wód podziemnych,

- obszarach Głównego Zbiornika Wód podziemnych – planowane zamierzenie znajduje się ok. 3,7 km od GZWP Nr 421 Zbiornik Włostów,

- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,

- obszarze chronionego krajobrazu,

- terenie parku narodowego i krajobrazowego,

- terenie rezerwatu przyrody,

- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 – najbliżej w odległości ok. 4 km od planowanej inwestycji przebiega granica obszaru Natura  2000 Ostoja Żyznów PLH PLH260036, zaś w odległości ok. 6 km znajduje się Jeleniowsko–Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja znajduje się poza granicami Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/) i terenami zagrożonymi podtopieniami (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

Przedmiotowa droga przecina Dopływ w Krobielicach, lecz nie wiąże się z ingerencją w w/w ciek.

 

            Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

- w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem PLRW20006219489 nazwanym Gorzyczanka I, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, scalona część wód GW0503. Status – naturalna część wód, cena stanu - zły , ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Integralną częścią celów przyjętych w planie gospodarowania wodami są odstępstwa (derogacje) od założonych celów środowiskowych. Dla wskazanej JCWP nie przewidziano derogacji. Zgodnie z art. 38 d ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych , tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu

- w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem PLGW2200123, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, ocena stanu ilościowego - dobry, chemicznego - dobry ocena ryzyka – niezagrożony.

 

            Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania przetoczone w pkt. 1d, w tym przewidywaną technologię, stosowanie sprawnego sprzętu i maszyn, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz osiągnięcie celów środowiskowych  dla jednolitych części wód.

 

 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

 

            Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia. Uciążliwości takie jak emisja zanieczyszczeń do powietrza, hałas, powstawanie odpadów występować będą z największą intensywnością w trakcie prac budowlanych i związane będą z pracą maszyn i urządzeń. Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Droga zostanie zrealizowana w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa jazdy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, poprawi komfort i płynność jazdy, a tym samym zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu. Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

            Biorąc pod uwagę opinię organów opiniujących i uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz analizując lokalizację, zakres, parametry techniczne oraz planowany sposób inwestycji stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.

            Wobec powyższego po analizie materiału dowodowego, stwierdzono, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi jak również na stan siedlisk przyrodniczych, dla których został utworzony obszar Natura 2000.

            W związku z powyższym inwestor realizując przedmiotową inwestycję powinien przyjąć takie rozwiązania i założenia, aby spełniały one wymogi obowiązujące w zakresie ochrony środowiska i nie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, przez co nie stworzy zagrożenia dla środowiska, warunków życia i zdrowia ludzi oraz nie będzie powodować konfliktów społecznych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.

 

 

 

 

P o u c z e n i e

 

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnik w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji.

 

Informację o niniejszym postępowaniu zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz w miejscowości Sternalice,

2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 

WÓJT   

Józef Bulira

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Lipnik, Lipnik 20,  27-540 Lipnik,

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów,

3. Mieszkańcy miejscowości Sternalice – poprzez obwieszczenie,

4. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie.

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji

Nr RG-VI.6220.3.2016

z dnia 03.06.2016 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”., planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej Nr 337040T na odcinku od drogi powiatowej Nr 0797T relacji Goźlice - Usarzów w miejscowości Sternalice do drogi gminnej Nr 337039T relacji Kurów – Sternalice w miejscowości Sternalice, położonej na terenie Gminy Lipnik. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1,430 km. Planowana inwestycja mieści się na działkach stanowiących pas drogowy, o nr ewidencyjnych 132 i 139 położonych w miejscowości Sternalice, będących własnością Inwestora - Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.

            Przebudowywana droga o charakterze lokalnym, jest bezpośrednim połączeniem komunikacyjnym dla miejscowości Sternalice, a także umożliwia dojazd do gruntów rolnych położonych przy drodze. Droga przebiega w większości przez tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zabudowy o charakterze zagrodowym, dla których droga ta stanowi jedyną drogę dojazdową.

            W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego, prace prowadzone będą na odcinku drogi przebiegającym po istniejącym śladzie. Zakłada się następujące parametry drogi:

- Kategoria drogi – gminna publiczna,

- Klasa techniczna drogi – „D”,

- Długość przebudowywanego odcinka: 1,430 km,

- Szerokość jezdni: 3,50 m,

- Szerokość poboczy: 2 x 0,75 m,

- Mijanka: długość bez skosów ok. 25 m, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2, całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki ok. 5,0 m.

            Przewidziana do przebudowy droga gminna posiada obecnie nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, dlatego też w ramach inwestycji planuje się: wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie.

Przebudowa powyższej drogi przyczyni się do wzrostu nośności nawierzchni do ok. 80kN/oś.      Planowane przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia.

            Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi tj. emisja spalin do powietrza, emisja hałasu do środowiska, powstawaniem odpadów oraz ingerencją w środowisko gruntowo-wodne.

            Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa jazdy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, poprawi komfort i płynność jazdy, a tym samym zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu.

            Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

            Ze względu na przyjęty sposób realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

 

WÓJT    

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-06-03
Opublikował: Mariusz Olech 2016-06-03 15:06:32
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-06-03 15:06:32
Rejestr zmian dla: DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.