Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik.

Lipnik, dnia 17.06.2016 r

Znak: RG–VI.6220.4.2015/2016

 

 

DECYZJA

 


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik”.

 


            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1, art 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.), art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Placha i Pani Zdzisławy Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów (w imieniu których działa pełnomocnik – Pan Robert Siudak „Ekostandard” Pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2, 60-002 Suchy Las) oraz po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opatowie

 

ustalam

 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik”.

 


I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 

            Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch chlewni na działce o nr ewid. 371 (obręb Kaczyce-Grocholice) w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. Aktualnie zabudowania gospodarstwa znajdują się w całości w obrębie działki ewid. Nr 245/1, w skład którego wchodzi budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Po wybudowaniu dwóch nowych chlewni maksymalna obsada zwierząt w gospodarstwie wyniesie 230,35 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP):

- chlewnia nr 1, przeznaczona do chowu: loch (241 szt. / 210 szt. loch produkcyjnych + 15% zapas / - 84,35 DJP); prosiąt (500 szt. – 10 DJP) i knurów (4 szt. – 1,6 DJP);

- chlewnia nr 2, przeznaczona do chowu: tuczników (640 szt. – 89,60 DJP) i warchlaków (640 szt. – 44,80 DJP).

Chów trzody chlewnej odbywał się będzie w systemie ciągłym, w dwóch nowych budynkach inwentarskich. Przed przystąpieniem do eksploatacji nowych obiektów całkowicie zostanie wygaszony chów w istniejących obecnie budynkach, obejmujący dotychczas kilkadziesiąt sztuk tuczników. Będą one wykorzystywane jako magazyny sprzętu rolniczego. Chlewnie zostaną zlokalizowane na terenie działki o nr ewid. 371 powstałej w wyniku scalenia gruntów o nr ewid. 271/1, 271/2, 272/1 i 245/2, które dotychczas wykorzystywano do produkcji roślinnej. Przedmiotem działania gospodarstwa będzie, tak jak do tej pory, chów trzody chlewnej i produkcja roślinna.

            Planowana inwestycja obejmować będzie posadowienie obiektów budowalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby gospodarstwa rolnego, tj. budowę:

- dwóch chlewni: chlewnia nr 1 (powierzchnia zabudowy ok. 1250 m2, przeznaczona do chowu loch, prosiąt i knurów); chlewnia nr 2 (powierzchnia zabudowy ok. 1595 m2, przeznaczona do chowu tuczników i warchlaków);

- 4 szt. silosów na paszę o pojemności ok. 15 Mg każdy;

- dwóch bezodpływowych, żelbetonowych zbiorników na gnojowicę o pojemności ok. 1000 m3 każdy.

Zwierzęta będą utrzymywane w systemie bezściółkowym, na rusztach. W planowanych chlewniach nie będzie używana słoma. Całość chowu będzie odbywać się na zrusztowanych i częściowo zrusztowanych podłogach, które nie wymagają użycia słomy jako ściółki. Stąd też istniejąca płyta obornikowa nie będzie użytkowana. Sektor porodowy i sektor odchowu prosiąt będą ogrzewane instalacją C.O. zasilaną z pieca ekogroszek o mocy 40 kW. Wentylacja budynku zrealizowana będzie przy użyciu wentylatorów mechanicznych. Do obu budynków zostanie wykonana droga serwisowa, o nawierzchni utwardzonej, półprzepuszczalnej. Dojazd do gospodarstwa, z drogi publicznej będzie się odbywał drogą gruntową znajdującą się na działce o nr ewid. 345.

 

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

 1. Zlokalizować zaplecze budowy na terenie utwardzonym z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren uporządkować.
 2. Zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych spływów opadowych, ścieków bytowych oraz ścieków technologicznych z terenu budowy i zaplecza technicznego.
 3. Miejsce prowadzenia prac oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
 4. Prowadzone prace, w tym zakresie z zagospodarowaniem mas ziemnych i ewentualnym odwodnieniem wykopów nie mogą powodować zanieczyszczenia gleby i wód lub wystąpienia zmian stanu wody na gruncie, wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie.
 5. Zapewnić przenośny, szczelny sanitariat, okresowo opróżniany przez uprawnione w tym zakresie podmioty lub korzystać z węzła sanitarnego znajdującego się na terenie istniejącego gospodarstwa.
 6. Masy ziemne z wykopów wykorzystać do niwelacji terenu w granicach własności Inwestora, ewentualny ich nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom.
 7. Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych:

- prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem zminimalizowania poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń,

- przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów samochodowych, ewentualne zanieczyszczenia gruntu ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane sorbentami,

- w okresie letnim przy zwiększonym pyleniu, nawierzchnie ciągów komunikacyjnych winny być zraszane wodą celem ograniczenia emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych.

 1. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia, w tym:

- minimalizować ich ilość, zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór, ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwienie przez odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie,

- zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadową tkankę zwierzęcą gromadzić selektywnie w szczelnych pojemnikach w pomieszczeniu chłodni, zlokalizowanej w części budynku planowanej chlewni, do czasu odbioru przez specjalistyczną firmę (zakład utylizacji),

- w celu zminimalizowania ilości powstających odpadów wszystkie etapy chowu prowadzić zgodnie z założonym reżimem technologicznym, zapewnić bieżący i prewencyjny nadzór weterynaryjny.

 1. Na etapie eksploatacji należy prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń technologicznych i obiektów wykorzystywanych na terenie gospodarstwa w celu utrzymania ich w pełnej sprawności i właściwego stanu technicznego, minimalizowania uciążliwości dla środowiska, w tym eliminowania sytuacji awaryjnych.
 2.  Zapewnić awaryjne zasilanie w energię elektryczną – agregat prądotwórczy.
 3.  Wodę dla potrzeb obiektów należy zapewnić z gminnej sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci.
 4.  Ścieki z mycia budynków chlewni odprowadzić do szczelnych kanałów gnojowicowych w projektowanej chlewni. Mycie przeprowadzać przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, następnie mytą powierzchnię odkażać wapnem.
 5.  Wody opadowe odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone Inwestora nie powodując szkodliwych zmian stanu wód na gruntach sąsiednich.
 6.  Nadmierna ilość gnojowicy, która nie może być wykorzystana do rolniczego nawożenia na gruntach będących w dyspozycji Inwestora przekazywać, na podstawie umów, do zagospodarowania osobom trzecim do rolniczego wykorzystania lub biogazowni.
 7.  Napełnianie silosów magazynowych pasz treściwych przy budynku winno odbywać się w sposób pneumatyczny, z odpowietrzeniem zbiornika magazynowego.
 8.  W celu minimalizacji uciążliwości odorotwórczych należy w szczególności:

- stosować odpowiednio zbilansowane pasze;

- zamontować szczelne przykrycie zbiorników na gnojowicę;

- zastosować hermetyzację procesu opróżniania zbiorników na gnojowicę oraz aktywne mikroorganizmy.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności w projekcie budowlanym

 

 1. Budynki chlewni zlokalizować w północnej części działki Nr 371 w odległości ok. 105m od północnej granicy działki nr ewid. 245/1.
 2. W budynkach planowanej chlewni zaprojektować szczelne posadzki z kanałami gnojowicowymi pod rusztami o głębokości ok. 50 cm oraz system odprowadzania gnojowicy do dwóch projektowanych, szczelnie przykrytych, naziemnych zbiorników bezodpływowych o pojemności pozwalającej na magazynowanie gnojowicy oraz wody z mycia obiektów przez okres co najmniej 4 miesięcy, tj. min. 1000 m3 każdy. Przedmiotowe zbiorniki należy zlokalizować pomiędzy obiektami hodowlanymi oraz wykonać kominki odpowietrzające.
 3. Wentylatory dachowe projektowanych budynków chlewni:

- sektor porodowy – 5 szt., wentylator kominowy ø 70 cm – ok. 3400 m3/h każdy, wysokość emitora min. 4 m npt., praca pojedynczego wentylatora z równoważną mocą akustyczną 75 dB;

- sektor odchowu prosiąt – 5 szt., wentylator kominowy ø 70 cm – ok. 3400 m3/h każdy, wysokość emitora min. 4 m npt., praca pojedynczego wentylatora z równoważną mocą akustyczną 75 dB;

- sektory utrzymania grupowego, krycia i loch prośnych – 5 szt., wentylator kominowy ø 70 cm – ok. 8000 m3/h każdy, wysokość emitora min. 6 m npt., praca pojedynczego wentylatora z równoważną mocą akustyczną 85 dB;

- sektor warchlaków i tuczników – 11 szt., wentylator kominowy ø 70 cm – ok. 13000 m3/h każdy, wysokość emitora min. 6 m npt., praca pojedynczego wentylatora z równoważną mocą akustyczną 85 dB.

 1. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych obiektów chlewni: ściany min. ok. 42 dB, dach min. ok. 20 dB.
 2. Dopuszczalny poziom dźwięku nie powinien przekraczać 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.
 3. Silosy na paszę w ilości 4 szt. z napełnianiem w sposób pneumatyczny oraz odpowietrzaniem wyposażonym w filtry tkaninowe o wysokiej sprawności (zatrzymując pył na poziomie ok. 20 mg/ m3 za filtrem).
 4. Ogrzewanie budynku inwentarskiego nr 1 poprzez zastosowanie kotła niskoemisyjnego o mocy 40 kW – emitor o wymiarach ok. 14 x 27 cm, wysokość min, 10 m npt.

 

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

                    Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

 

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

  

            Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

VI. Nie stwierdza się konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

           Państwo Mirosław i Zdzisława Placha reprezentowani przez pełnomocnika Pana Roberta Siudak zwrócili się z wnioskiem z dnia 21.09.2015 r. (data wpływu: 24.09.2015 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik”. Do wyżej wymienionego wniosku dołączony został raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony przez Pana Roberta Siudak „Ekostandard” Pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2, 60-002 Suchy Las.

           Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) tj. ,,chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP- przy czym za  liczbę  DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia”.

           Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjny.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy w przypadku omawianego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipnik.

           Wnioskodawca pismem z dnia 05.10.2015 r. (data wpływu: 06.10.2015 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Lipnik w związku z prowadzonym postępowaniem o zmianę numeru działki ewidencyjnej, na której będzie realizowane przedsięwzięcie z numeru 272 na 272/1 w związku z przeprowadzonym podziałem nieruchomości. Ponadto zaznaczył, iż pozostałe dane we wniosku oraz raporcie oddziaływania na środowisko pozostają bez zmian.

Po dokonaniu analizy wniosku, raportu oddziaływania przedsięwzięcia oraz mapy ewidencyjnej ustalono strony postępowania administracyjnego.

Dla terenu przedmiotowej inwestycji nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik.

           Wójt Gminy Lipnik postanowieniem Nr RG-IV.6220.4.2015 z dnia 08.10.2015 r. wszczął postępowanie administracyjne oraz pismem z dn. 08.10.2015 r. uzupełnionym w dniu 19.10.2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przedkładając w załączeniu kserokopię wniosku wraz z załącznikami oraz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w formie papierowej i elektronicznej, jednocześnie podając do informacji publicznej w formie obwieszczenia, o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik”. Obwieszczenie wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku, w miejscowości Kaczyce oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku. W wyznaczonym terminie 21 dni, żadna ze stron i nikt ze społeczeństwa nie złożył uwag i wniosków, do prowadzonego postępowania.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WOO-II.4242.41.2015.JO.1 z dnia 17.11.2015 r. (data wpływu 19.11.2015 r.) przedłużył termin uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 18.12.2015 r.

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanowieniem Nr SE.V-4471/6/15 z dnia 10.12.2015 r. wydał pozytywną opinię dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik” w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem Nr WOO-II.4242.41.2015.JO.2 z dnia 18.12.2015 r. wystąpił do Pełnomocnika Inwestora Pana Roberta Siudak „Ekostandard” Pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2, 60-002 Suchy Las o uzupełnienie raportu odziaływania inwestycji na środowisko, informując o przedmiotowym fakcie Wójta Gminy Lipnik. Wnioskodawca pismem z dnia 13.01.2016 r. przesłał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu w wersji elektronicznej i drukowanej, jednocześnie informując o tym fakcie Wójta Gminy Lipnik.

           Pismem z dnia 15.02.2016 r. Nr WOO-II.4242.41.2015.JO.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ponownie wystąpił do Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Inwestor w ślad za otrzymanym pismem wystosował w dniu 18.02.2016 r. pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Wójta Gminy Lipnik uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem Nr WOO-II.4242.41.2015.JO.4 z dnia 11.03.2016 r. (data wpływu: 14.03.2016 r.) uzgodnił pozytywnie i określił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik” realizowanego przez Pana Mirosława Placha i Panią Zdzisławę Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów.

           W toku prowadzonego postępowania, Wójt Gminy Lipnik pismem z dnia 25.04.2016r. znak: RG-VI.6220.4.2015/2016 zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, jednocześnie informując zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

           W dniu 10.05.2016 r. Inwestor – Państwo Zdzisława i Mirosław Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów zwrócili się do Wójta Gminy Lipnik z prośbą o przedłużenie terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce w związku z podziałem gruntu oraz nadania nowych numerów ewidencyjnych nieruchomości, na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne.

           Wnioskodawca w dniu 10.06.2016 r. przedłożył aktualny wypis z rejestru gruntu oraz aktualną mapę sytuacyjną do celów prawnych, z podziałem działki oznaczonej geodezyjnie Nr 245 (obręb Kaczyce-Grocholice) na działkę Nr 245/1 i Nr 245/2 oraz scaleniem gruntów tj. działek o nr ewid. 271/1, 271/2, 245/2 i 272/1 (obręb Kaczyce-Grocholice), należących do Pana Mirosława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów w jedną działkę o nr ewid. 371 stanowiącą własność Pana Mirosława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów.

           Analizując powyższe, przedłożona dokumentacja przez Inwestora dotycząca podziału i scalenia gruntu należącego do Wnioskodawcy, nie generuje zmian w merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, gdyż lokalizacja planowanej inwestycji oraz parametry techniczne nie uległy zmianie. Ponadto zmianie nie uległy również ustalone dotychczas strony postępowania. W związku z powyższym nie występowano do organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie) o dodatkowe opinie i ustalenia. W toku prowadzonego postępowania nie wniesiono uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Planowana inwestycja obejmuje budowę dwóch chlewni na działce o nr ewid. 371 (obręb Kaczyce-Grocholice) w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. Aktualnie zabudowania gospodarstwa znajdują się w całości w obrębie działki ewid. Nr 245/1, w skład którego wchodzi budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Planowane przedsięwzięcie zakłada całkowitą rezygnację z prowadzenia chowu zwierząt w istniejących obecnie budynkach. Po rozbudowie budynki będą wyłączone z produkcji zwierzęcej, natomiast zostaną wykorzystane jako magazyny sprzętu. Po wybudowaniu dwóch nowych chlewni maksymalna obsada zwierząt w gospodarstwie wyniesie 230,35 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP):

- chlewnia nr 1, przeznaczona do chowu: loch (241 szt. / 210 szt. loch produkcyjnych + 15% zapas / - 84,35 DJP); prosiąt (500 szt. – 10 DJP) i knurów (4 szt. – 1,6 DJP);

- chlewnia nr 2, przeznaczona do chowu: tuczników (640 szt. – 89,60 DJP) i warchlaków (640 szt. – 44,80 DJP). Wskazana powyżej maksymalna obsada trzody chlewnej zostanie osiągnięta przy poniższych założeniach technologicznych chowu:

- 210 loch produkcyjnych + 15% zapas = 241 loch w stadzie;

- Rytm produkcji - 7 dni;

- Okres ssania prosiąt przy losze – do 28 dni;

- Wskaźnik zapłodnień – 85%;

- Częstotliwość porodów loch produkcyjnych – 2,44;

- Czas przebywania lochy w kojcu porodowym – do 35 dni;

- Pobyt lochy w kojcu indywidualnym – do 6 tygodni.

Zwierzęta nie będą kupowane od zewnętrznych dostawców, będą pochodziły wyłącznie z własnej produkcji prowadzonej w chlewni nr 1. Sprzedawane będą zwierzęta o masie od 60 do 120 kg. Chów trzody chlewnej odbywał się będzie w systemie ciągłym w 2 budynkach inwentarskich. Zakłada się, że co tydzień lochy będą rodziły ok. 100 szt. prosiąt, taka sama liczba tuczników będzie, co tydzień odstawiana do odbiorców.

Chlewnie zostaną zlokalizowane w północnej części działki Nr 371 powstałej w wyniku scalenia gruntów o nr ewid. 271/1, 271/2, 272/1 i 245/2, które dotychczas wykorzystywano do produkcji roślinnej, w odległości ok. 105 m od północnej granicy działki Nr 245/1. Przedmiotem działania gospodarstwa będzie, tak jak do tej pory, chów trzody chlewnej i produkcja roślinna.

Zgodnie z przedłożonym, aktualnym wykazem podmiotów i skorowidzem działek, działka inwestycyjna stanowi grunty rolne I, II, IIIa klasy bonitacji. Całkowita powierzchnia działki Nr 371 wynosi 3,5045 ha.

Planowana inwestycja obejmować będzie posadowienie obiektów budowalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby gospodarstwa rolnego, tj. budowę:

- dwóch chlewni: chlewnia nr 1 (powierzchnia zabudowy ok. 1250 m2, przeznaczona do chowu loch, prosiąt i knurów); chlewnia nr 2 (powierzchnia zabudowy ok. 1595 m2, przeznaczona do chowu tuczników i warchlaków);

- 4 szt. silosów na paszę o pojemności ok. 15 Mg każdy;

- dwóch bezodpływowych, żelbetonowych zbiorników na gnojowicę pojemności ok. 1000 m3 każdy.

Obie chlewnie będą murowane, kryte blachą. Chlewnie przeznaczone do prowadzenia chowu według w/w założeń technologicznych, będą podzielone na poszczególne sektory. Każdy sektor chowu będzie podzielony na mniejsze kojce, tj.:

- sektor krycia na 72 kojce indywidualne;

- sektor porodowy na 5 kojców po 10 indywidualnych stanowisk;

- sektor prosiąt na 5 komór, każda podzielona na 4 kojce po 25 prosiąt;

- sektor warchlaków na 16 komór o obsadzie maksymalnej 40 zwierząt każda;

- sektor tuczników na 16 komór o obsadzie maksymalnej 40 zwierząt każda,

- sektor utrzymania grupowego loch – sektor będzie podzielony na 18 kojców użytkowanych rotacyjnie.

Lochy będą przeprowadzone z sektora utrzymania grupowego do sektora krycia i loch prośnych, gdzie będą kryte. Lochy prośne pozostaną w tym sektorze niemal przez cały okres ciąży. Pod koniec ciąży będą przeprowadzane do kojców porodowych. Prosięta będą przebywać wraz z lochą w kojcu porodowym przez około 28 dni. Po tym czasie będą przeprowadzane do sektora odchowu prosiąt. Po osiągnięciu odpowiedniej masy prosięta będą przeprowadzane do chlewni nr 2 do sektora warchlaków. Następnie po osiągnięciu masy ok. 40 kg będą przeprowadzane do sektora tuczników, skąd raz w tyg. będą trafiały do zewnętrznych odbiorców.

                        Sektor porodowy- podłoga w sektorze będzie w 50 % rusztowa, a w 50 % w postaci posadzki betonowej. Locha w komorze porodowej będzie utrzymywana w jarzmie porodowym, a paszę będzie pobierać z koryta polimerobetonowego. Pojenie lochy i prosiąt odbywać się będzie z poideł smoczkowych. Smoczek dla lochy będzie umieszczony nad korytem, smoczek dla prosiąt będzie zlokalizowany nad częścią rusztową kojca. Prosięta będą pobierać pokarm z karmników oraz misek mocowanych do rusztu. Miejsce legowiskowe dla prosiąt umiejscowione będzie pod daszkiem, ogrzewane od góry promiennikiem podczerwieni oraz od dołu systemem grzewczym umiejscowionym w posadzce. Sektor będzie ogrzewany rurkami wodnymi z ciepłą wodą, źródło ciepła będzie stanowił piec centralnego ogrzewania. Do kojców porodowych paszę dla loch będzie dostarczać paszociąg łańcuchowo - krążkowy, każde koryto będzie wyposażone w indywidualny dozownik paszy.

            Sektor odchowu prosiąt - posadzka betonowa z systemem grzewczym wodnym oraz rusztem. Karmienie odbywać się będzie z karmników skrzynkowych 3 stanowiskowych. Pojenie z misek zamontowanych w części rusztowej.

            Sektor loch krytych oraz prośnych – lochy kryte będą przebywać w kojcach indywidualnych na posadzce częściowo zarusztowanej rusztem betonowym. W każdym kojcu indywidualnym będzie poidło smoczkowe, karmienie odbywało się będzie z koryt.

            Sektor utrzymania grupowego- lochy prośne przebywać będą w kojcach grupowych wykonanych ze stali. Karmienie odbywać się będzie z koryt poprzedzielanych przegrodami co 60 cm. W każdej przegrodzie zamontowane będzie poidło smoczkowe. Paszę dla loch dostarczać będzie paszociąg łańcuchowo - krążkowy z zamontowanymi dozownikami paszy.

W komorach porodowych oraz odchowu zostaną zamontowane wentylatory zmiennoobrotowe w kominach wentylacyjnych, powietrze do komór dostawać się będzie poprzez wloty umieszczone ok. 25 cm poniżej sufitu, po obu stronach drzwi. Wloty powietrza sterowane będą automatycznie. W sektorze loch krytych i prośnych wentylatory i kominy zamontowane będą w kalenicy budynku, wloty powietrza w ścianach bocznych budynku.

Chlewnia nr 2 będzie złożona z dwóch sektorów: sektor warchlaków i sektor tuczników. Oba sektory będą zarusztowane rusztami betonowymi, chlewnia ta nie będzie ogrzewana.

W obu chlewniach pod rusztami będą znajdowały się kanały gnojowe o głębokości ok. 50 cm. Pod kanałami umieszczone będą rury kanalizacyjne o przekroju ok. 20 cm. Gnojowica z kanałów gnojowych będzie spuszczana do rur co 7-10 dni w pomieszczeniach dla loch krytych i prośnych i co około 5 tygodni w porodówkach i odchowalniach. Na początku każdej rury będzie zamontowany odpowietrznik. Gnojowica będzie odprowadzana do dwóch znajdujących się między chlewniami zbiorników żelbetonowych o pojemności 1000 m³ każdy.

Budynki będą myte czystą wodą pod ciśnieniem przy użyciu myjki. Następnie posadzka będzie wapnowana. Ścieki z mycia będą trafiały poprzez kanały gnojowe do zbiorników z gnojowicą. Zwierzęta będą miały dostęp do światła dziennego przez okna umieszczone w ścianach budynków inwentarskich.

Obie chlewnie będą murowane, kryte blachą. Zwierzęta będą utrzymane w systemie bezściółkowym, na rusztach. W planowanych chlewniach nie będzie używana słoma. Całość chowu będzie odbywać się na rusztowanych i częściowo rusztowanych podłogach, które nie wymagają użycia słomy jako ściółki. Sektor porodowy i sektor odchowu prosiąt będą ogrzewane instalacją C.O. zasilaną z pieca na ekogroszek o mocy 40 kW. Wentylacja budynku zrealizowana będzie przy użyciu wentylatorów mechanicznych. Obecnie pobór wody odbywa się z wodociągu gminnego. Po rozbudowie pobór wody odbywał się będzie również z wodociągu gminnego. Woda wykorzystywana będzie na cele technologiczne - pojenie inwentarza, mycie i dezynfekcję budynków inwentarskich. Oszacowane zużycie wody wyniesie ok. 4736 m³. W planowanych obiektach chlewni nie przewidziano zaplecza socjalnego, będzie ono zapewnione w budynku mieszkalnym Inwestora.

Pasza będzie kupowana od zewnętrznych dostawców i przechowywana w silosach usytuowanych przy chlewniach. Część zapotrzebowania na paszę będzie zaspokajana z własnej produkcji, gospodarstwo wytwarza rocznie ok. 400 Mg paszy. Szacowane zapotrzebowanie na paszę wyniesie ok. 1549 Mg/rok. Do obu budynków zostanie wykonana droga serwisowa, o nawierzchni utwardzonej, półprzepuszczalnej. Dojazd do gospodarstwa z drogi publicznej będzie się odbywał drogą gruntową znajdującą się na działce ewidencyjnej o numerze 345. Dla obsługi chlewni na terenie gospodarstwa zostanie wykonana również waga najazdowa.

            Jak wskazano w raporcie wyżej zaprojektowana technologia chowu trzody jest zgodna z przepisami w/w rozporządzenia w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE oraz uwzględniać będzie wymogi BAT z zakresie chowu trzody chlewnej, tj. m. in.: stosowane będą metody ochrony środowiska wodnego za pośrednictwem zmniejszenia zużycia wody poprzez:

- czyszczenie pomieszczeń hodowlanych urządzeniami pod wysokim ciśnieniem zużywającymi małe ilości wody;

- ewidencja zużycia wody przy pomocy liczników zużycia wody;

- przeprowadzanie przeglądów instalacji wodociągowej i usuwanie ewentualnych wycieków wody.

W cyklach miesięcznych prowadzona będzie wewnętrzna sprawozdawczość z zakresie zużywanej paszy, energii elektrycznej i wody. Trzoda chlewna będzie karmiona w systemie fazowego podawania pasz odpowiadającego okresowi wzrostu zwierząt i właściwym potrzebom żywieniowym. Stosowane będą specjalistyczne pasze bez domieszek mączek i tłuszczy zwierzęcych oraz o odpowiednio ustalonej zawartości białka i fosforu występujących w formie łatwo przyswajalnej dla zwierząt. Chlewnie będą wykonane z nowoczesnych materiałów, będą wyposażone we wszelkie urządzenia niezbędne do utrzymania dobrostanu zwierząt. Odpowiednie warunki mikroklimatu wewnątrz porodówki i części przeznaczonej dla prosiąt utrzymywane będą poprzez pracę systemu grzewczego i wentylacji, które odpowiednio składały się będą z: instalacji c.o. (piec węglowy i rury grzewcze biegnące w posadzce); grzałek elektrycznych; systemu wentylatorów przemysłowych. Chów trzody prowadzony będzie w systemie rusztowym. Gnojowica regularnie będzie spuszczana z kanałów gnojowych do zbiorników na gnojowicę. Pojemność zbiorników będzie wystarczająca, żeby pomieścić całą gnojowicę powstającą w okresie, kiedy jej wywożenie na pola jest zabronione.

Wytworzone odpady będą selektywnie gromadzone na terenie zakładu w oznaczonych pojemnikach, a następnie zgodnie z prawem przekazywane podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Prowadzona będzie ewidencja powstających i przekazywanych do unieszkodliwienia odpadów uprawnionym firmom zewnętrznym. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko jako całość w gospodarstwie stosowane będą materiały i surowce wysokiej jakości. Pozwoli to na wydłużenie okresu żywotności wszystkich urządzeń, zmniejszenie poszczególnych rodzajów emisji, redukcję ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenie zużycia surowców i energii.

Wg raportu w pobliżu inwestycji, tj. w miejscowości Kaczyce nie funkcjonują podobne obiekty innych właścicieli, z których emisja wymagałaby uwzględnienia ich  w skumulowanym oddziaływaniu na środowisko. W dn. 11.07.2013 r. tut. organ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla zmierzenia dot. budowy chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewne w obsadzie 206,74 DJP w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym na działce nr ewid. 188, zlokalizowanej w odległości ok. 170 m w kierunku północno - zachodnim od przedmiotowej inwestycji, jednakże do chwili obecnej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla tego typu przedsięwzięcia jest zawieszone ze względu na nieprzedłożenie przez Inwestora raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto w gminie Lipnik w dalszej odległości od projektowanych chlewni, tj. ok. 3,8 km w kierunku południowo - wschodnim (w m. Włostów na działce nr ewid. 76/7) funkcjonuje gospodarstwo prowadzące chów trzody chlewnej, jednakże biorąc pod uwagę odległość nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania z projektowanym zamierzeniem.

            W sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia znajdują się głównie grunty orne, zarówno aktualnie użytkowane, jak i odłogowane oraz zabudowania gospodarstw rolnych. Od strony północnej obszar gospodarstwa rolnego graniczy z drogą gminną, za którą znajdują się tereny zabudowy zagrodowej.

Najbliższe w stosunku do planowanych budynków chlewni tereny zabudowy zagrodowej, chronionej akustycznie zlokalizowane są w odległości ok. 120 m na północ od planowanych chlewni w granicach działek o nr ewid.: 192, 191 (tj. ok. 20 m od północnej granicy działki Nr 254/1). Pozostałe tereny zabudowy zarodowej znajdują się w odległościach od ok. 125 m do ok. 145 m w kierunku północ, północny - zachód (działki Nr: 190, 189) oraz w odległości od ok. 125 m do ok. 180 m w kierunku północ, północny- wschód (działki Nr: 193, 194, 249).

            W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono wariant inwestycyjny oraz wariant alternatywny obejmujący budowę obiektów do chowu kur. Inwestor zdecydował o wyborze proponowanego wariantu po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ekonomiczno-technicznej. W zakresie wariantowej realizacji inwestycji przeanalizowano rozmieszczenie obiektów na terenie gospodarstwa pod kątem ładu architektonicznego i minimalizacji wpływu obiektów na środowisko. Przyjęty do realizacji wariant został wybrany po analizie następujących elementów w odniesieniu do wariantu związanego z chowem innych zwierząt, tj. kur.

Inwestor jest w posiadaniu licznych gruntów w rejonie miejscowości Kaczyce, na których mógłby zrealizować inwestycje. Wybrana lokalizacja zapewnia znaczną odległość od obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz ujęć wody, co minimalizuje wpływ inwestycji na te obszary. Wybrana lokalizacja w sąsiedztwie dotychczas prowadzonej chlewni nie wpłynie istotnie na walory krajobrazowe. Budynki będą zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej dzięki czemu nie będą zabudowywane obszary dotąd niezurbanizowane, nie będzie konieczności budowy nowych dróg dojazdowych oraz nowych przyłączy wodociągowych i elektrycznych. Inwestor posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie chowu trzody chlewnej, przewiduje dostarczenie zwierzętom paszy o składzie dostosowanym do ich potrzeb, co zapewnia maksymalne wykorzystanie zawartych w niej substancji odżywczych, a co za tym idzie zmniejszenie zawartości azotu w odchodach. Znajomość biologii trzody chlewnej umożliwia szybką reakcję na nietypowe zachowania zwierząt i wczesne wykrycie ewentualnych chorób lub innych zaburzeń w procesie chowu. Wybrano lokalizację inwestycji na terenie wsi o charakterze rolniczym. Wyłączenie z użytkowania obecnie funkcjonujących budynków hodowlanych, usytuowanych bliżej zabudowy mieszkaniowej i przeznaczenie ich na powierzchnie magazynowe, korzystnie wpłynie na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń i hałasu.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie są zlokalizowane żadne budynki mieszkalne, z terenem planowanej fermy trzody chlewnej graniczą grunty orne, realizacja inwestycji nie wpływa w żaden sposób na możliwości zagospodarowania tych gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem. Wg raportu rusztowy chów trzody chlewnej powoduje minimalizację uciążliwości odorowych - odchody na bieżąco są odprowadzane do zamkniętych zbiorników na gnojowicę. Chów trzody chlewnej nie wymaga ciągłego ogrzewania chlewni - ogrzewane są wyłącznie sektory, w których przebywają zwierzęta w początkowym okresie życia. Nowe chlewnie zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia, które zapewnią dotrzymanie wszelkich wymogów sanitarnych i technologicznych prowadzonego chowu.

            Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, jak wykazują przeprowadzone w raporcie analizy, o czym mowa powyżej, wariant inwestycyjny został wybrany jako wariant realizacyjny korzystniejszy dla środowiska.

 

            Na czas prowadzenia prac budowlanych należy zorganizować zaplecze budowy na terenie utwardzonym, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren uporządkować. Zaplecze zostanie wyposażone w szczelne zamykane pojemniki na odpady oraz w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, na wypadek rozlania. Zostaną zapewnione przenośne, szczelne sanitariaty, okresowo opróżniane przez uprawnione w tym zakresie podmioty lub ekipa będzie korzystać z węzła sanitarnego znajdującego się na terenie istniejącego gospodarstwa. W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości dla środowiska związane z emisją spalin, hałasu, powstawaniem odpadów i ingerencją w środowisko gruntowo – wodne. Jak wskazano w raporcie w rejonie miejscowości Kaczyce pierwszy poziom wodonośny znajduje się na głębokości 8-10 m p.p.t. i jest izolowany od powierzchni warstwą lessu, charakteryzującą się średnią przepuszczalnością. Prowadzone prace ziemne będą wiązały się z wykonaniem wykopów maksymalnie do ok. 1 m głębokości pod planowane fundamenty budynków chlewni i zbiorników na gnojowicę. W związku z powyższym nie przewiduje się prowadzenia prac związanych z odwodnieniem terenu i konieczności stosowania rozwiązań minimalizujących oddziaływanie odwodnień. W przypadku zalania wykopów wodami opadowymi, prace budowlane zostaną przerwane do czasu naturalnego osuszenia gruntu. Prace należy wykonywać w porze dziennej w godz. 6.00-22.00. Podczas prowadzenia prac należy prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem zminimalizowania poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń, jak również przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów samochodowych, ewentualne zanieczyszczenia gruntu ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane sorbentami. W okresie letnim przy zwiększonym pyleniu, nawierzchnie ciągów komunikacyjnych należy zraszać wodą celem ograniczenia emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych. W związku z realizacją inwestycji powstałe masy ziemne z wykopów należy wykorzystać do niwelacji terenu w granicach własności Inwestora, ewentualny ich nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom. Prace związane z przemieszczaniem mas ziemnych należy prowadzić w sposób niepowodujący szkodliwych zmian stanu wody na gruntach sąsiednich. Na etapie budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi i w sposób niestanowiący zagrożenia dla środowiska. Powstające odpady należy segregować, magazynować w zabezpieczony sposób i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania w zakresie gospodarki odpadami.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca gromadzona będzie selektywnie w szczelnych pojemnikach, w pomieszczeniu chłodni zlokalizowanej w części budynku planowanej chlewni, do czasu odbioru przez specjalistyczną firmę (zakład utylizacji). Zapewniona zostanie kontrola, aby odpady powstałe ze stałej obsługi weterynaryjnej gospodarstwa zostały bezpośrednio zbierane przez lekarza weterynarii po zakończeniu leczenia.

Zgodnie z art.143 ustawy Prawo ochrony środowiska, technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożenia - w przedmiotowym gospodarstwie nie będą stosowane substancje chemiczne stwarzające zagrożenie dla środowiska naturalnego i dla zdrowia ludzi.
 2. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw - woda wykorzystywana będzie głównie do pojenia zwierząt i zapotrzebowanie na nią jest ściśle uwarunkowane ich potrzebami. Mycie pomieszczeń będzie prowadzone przy użyciu myjki ciśnieniowej. Aby zapewnić wysoką higienę wody pitnej w planowanym budynku zostaną zainstalowane poidełka odpowiednio dobrane do potrzeb zwierząt.
 3. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów - odpowiednio dobrana technologia i wdrożenie działań organizacyjno-technicznych ma na celu optymalne wykorzystanie surowców minimalizujących tym samym ilość powstających odpadów.
 4. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji - wyniki przeprowadzonych analiz oddziaływań wskazują, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało ponadnormatywnie na środowisko. Przewidziano działania mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych.
 5. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które są skutecznie stosowane w postęp naukowy - Projekt technologiczny uwzględnia stosowanie powszechne rozwiązania w chowie zwierząt oraz wynikające z wymagań Unii Europejskiej, prawa krajowego i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

Na terenie gospodarstwa będą powstawały ścieki przemysłowe z mycia i dezynfekcji chlewni, stanowiące wody z mycia i dezynfekcji chlewni, stanowiące wody z mycia bez dodatku środków chemicznych. Oczyszczone powierzchnie posadzek dezynfekowane będą wapnem. W raporcie oszacowano, że w ciągu roku będzie powstawało ok. 370 m3 ścieków z mycia chlewni. Ścieki te będą odprowadzane do projektowanych szczelnych, przykrytych zbiorników na gnojowicę o odpowiednio dobranej pojemności.

Teren gospodarstwa rolnego w większości jest nieutwardzony. Część szlaków komunikacyjnych i placów będzie utwardzona materiałem przepuszczalnym (gruzem i szlaką). Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu, w granicach terenu do którego Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich. Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię biologicznie czynną działek inwestycyjnych w odniesieniu do planowanego zagospodarowania, mały ruch komunikacyjny, zaproponowaną gospodarkę ściekową, odpadową i nawozem naturalnym, nie przewiduje się, że spływające z obszaru zlewni gospodarstwa wody opadowe i roztopowe będą zawierać stężenia zanieczyszczeń tj.: zawiesiny ogólnej wyższe niż 100 g/m3, substancji ropopochodnych wyższe niż 15 g/m3. Tym samym nie zachodzi konieczność ich ujmowania i oczyszczania.

W projektowanych budynkach chlewni w ciągu roku będzie powstawało łącznie ok. 2688,8 m3 gnojowicy i wód z mycia, które podlegać będą rolniczemu wykorzystaniu. Łączna pojemność zbiorników na gnojowicę będzie wynosiła 2000 m3. Przy założeniu, że zbiorniki będą opróżniane dwukrotnie w ciągu roku, będą one miały pojemność wystarczającą na potrzeby gospodarstwa i umożliwią przechowywanie gnojowicy przez minimum pół roku. Aktualnie Inwestor jest w posiadaniu gruntów ornych o powierzchni 46 ha. Jest to zbyt mała powierzchnia, by zagospodarować wytworzoną ilość gnojowicy bez przekroczenia dawki nawozu zawierającego znaczne ilości azotu. W związku z powyższym Inwestor zawarł stosowną umowę z rolnikiem, który będzie odbierał nadmiar gnojowicy i wykorzystywał ją do nawożenia gruntów ornych o łącznej powierzchni 30,65 ha.

Nawożenie będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ilości nawozu oraz z zachowaniem odległości minimum 10 m od rowów melioracyjnych i cieków wodnych, przy zachowaniu warunków stosowania gnojowicy:

- nie będzie przekraczana ilość 170 kg azotu wprowadzanego rocznie na 1 ha,

- gnojowica będzie wylewana na pola wyłącznie w okresie od 1 marca do 30 listopada,

- gnojowica nie będzie wylewana na pola o nachyleniu większym niż 10%,

- gnojowica nie będzie stosowana pogłównie na rośliny przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi,

- gnojowica nie będzie wylewana w odległości mniejszej niż 20 m od stref ochronnych ujęć wody,

- wierzchnia warstwa gleby jest mieszana z gnojowicą najpóźniej następnego dnia po wylaniu gnojowicy na pola,

- gnojowica nie będzie wylewana na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, na terenach zalewowych,

- gnojowica nie będzie wylewana w obrębie obszarów chronionych przyrodniczo.

Zbiorniki na gromadzoną gnojowicę powinny spełniać wszelkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).

Teren przedsięwzięcia i gruntów przewidzianych do nawożenia jest zlokalizowany poza strefami ujęć wód. Grunty, na które będzie trafiała gnojowica położone są w znacznej odległości od znajdujących się w gminie Lipnik (m. Włostów) i gminie Iwaniska (m. Mydłów i m. Planta) ujęć wód podziemnych. Żaden z powyższych gruntów nie znajduje się w strefie ochrony ujęć wody. Teren działek inwestycyjnych znajduje się w odległości ok. 3 km w kierunku północno-zachodnim od ujęcia wody w m. Mydłów oraz 4,3 km w kierunku północno-wschodnim od ujęcia Włostów.

Rolnicze wykorzystanie gnojowicy nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ujęcia wody ze względu na znaczną odległość pól, na które będzie wylewana gnojowica od ujęć wody oraz przy założeniu dawki i wymogów prowadzenia nawożenia wynikających z Dobrych Praktyk Rolniczych.

Działki inwestycyjne znajdują się poza obszarem GZWP Zbiornik Włostów (ok. 300 m w kierunku północno-wschodnim), natomiast działki Inwestora przewidziane do nawożenia powstałą gnojowicą znajdują się w części na obszarze w/w GZWP oraz poza obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Najbliższa rzeka Kozinka znajduje się w odległości ok. 840 m w kierunku wschodnim od działek inwestycyjnych. Ponadto w odległości ok. 380 m w kierunku północno-wschodnim oraz 820m w kierunku południowo-zachodnim od działek inwestycyjnych zlokalizowane są cieki do 5 m oraz rowy. Obszar działek przewidziany przez Inwestora do nawożenia oraz teren inwestycji znajdują się na obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonych Europejskim kodem PLGW2200123 zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, która została wskazana jako część wód o dobrym stanie chemicznym i ilościowym z oceną ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW20006219449 o nazwie Kozinka, tj. scalona część wód GW0305, region wodny Górnej Wisły, typ - naturalna część wód; stan - zły, ocena ryzyka dla celów środowiskowych - zagrożona.

Natomiast grunty Inwestora przewidziane do rolniczego nawożenia zlokalizowane są na terenie JCWP - o kodzie PLRW20006219449 o nazwie Kozinka, tj. scalona część wód GW0305, region wodny Górnej Wisły, typ - naturalna część wód; stan - zły, ocena ryzyka dla celów środowiskowych - zagrożona;

- o kodzie PLRW20006219449 o nazwie Kozinka, tj. scalona część wód GW0305, region wodny Górnej Wisły, typ - naturalna część wód; stan - zły, ocena ryzyka dla celów środowiskowych - zagrożona.

Zgodnie z wynikami klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim wykonanym w 2014 r. przez WIOŚ w Kielcach w/w ciek o nazwie Kozinka nie został wskazany jako narażony na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Mając na uwadze powyższe uznaje się, że funkcjonowanie obiektów oraz planowane stosowanie gnojowicy jako nawozu naturalnego nie wpłynie znacząco na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizację celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - nie wpłynie na pogorszenie stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych.

                        Użytkowanie chlewni wiązać się będzie z emisją hałasu do środowiska. Źródłami hałasu będzie praca wentylatorów dachowych, odgłosy wydawane przez zwierzęta, praca urządzeń wewnątrz budynków, a także hałas komunikacyjny związany z działalnością przedsięwzięcia. Analizę dotyczącą lokalizacji terenów chronionych akustycznie w rejonie inwestycji dokonano na podstawie faktycznego zagospodarowania i użytkowania terenu. Najbliższe w stosunku do planowanych budynków chlewni tereny zabudowy zagrodowej, chronionej akustycznie zlokalizowane są w odległości ok. 120 m na północ od planowanych chlewni w granicach działek o nr ewid. 192, 191 (tj. ok. 20 m od północnej granicy działki 245/1).

                        Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalny poziom hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów zabudowy zagrodowej wynoszą 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla nocy.

W przeprowadzonej w raporcie analizie obliczeniowej uwzględniono 32 szt. Wentylatorów dachowych projektowanych budynków oraz ruch komunikacyjny pojazdów i ciągników. Ponadto dokonano oddzielnych obliczeń w ramach uzupełnienia raportu hałasu powodowanego przez urządzenia i zwierzęta znajdujące się w budynkach z uwzględnieniem izolacyjności akustycznej przegród. W raporcie wykazano, iż biorąc pod uwagę poziom mocy akustycznej pojedynczych wentylatorów zainstalowanych na budynkach inwentarskich wynoszący max 85 dB oraz uwzględniając, że takich wentylatorów będzie 32 szt. oddziaływanie akustyczne obiektów chowu wraz z infrastrukturą wewnętrzną nie będzie miało wpływu na przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

W raporcie na podstawie przeprowadzonych obliczeń oceniono, iż w związku z realizacją inwestycji biorąc pod uwagę istniejące tło akustyczne terenów rolnych i zabudowy zagrodowej, nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie na terenach chronionych akustycznie.

W ramach planowanej działalności i funkcjonowania całego gospodarstwa będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą procesy rozkładu metabolizmu zwierząt, załadunek pasz do silosów, ogrzewanie chlewni nr 1 z wykorzystaniem kotła opalanego ekogroszkiem o mocy 40 kW, emisji ze zbiorników na gnojowicę, ruchu samochodowego i ciągników związanych z obsługą gospodarstwa. Budynki chlewni zlokalizowane będą w odległości ok 105 m od północnej granicy działki Nr 245/1. Zbiorniki na gnojowicę usytuowane będą pomiędzy budynkami, natomiast silosy na paszę po 2 sztuki przy ścianie północnej budynku wschodniego oraz w centralnej części przy ścianie zachodniej drugiego budynku. Zanieczyszczenia z wnętrza chlewni emitowane będą przez wentylatory dachowe.

Dostawa paszy i zboża z zewnątrz odbywać się będzie pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w kompresor, który tłoczy ładunek bezpośrednio do silosu. Podczas załadunku silosów niewielka ilość pyłu wydostaje się na zewnątrz przez ich odpowietrzanie. W celu ograniczenia emisji w czasie odpowietrzania silosów, otwory wyposażone będą w filtry tkaninowe o wysokiej sprawności.

W związku z powyższym w raporcie uznano, iż emisja powstająca podczas pracy silosów jest znikoma i nie mająca większego wpływu na oddziaływanie gospodarstwa jako całości na stan powietrza atmosferycznego. Przedstawiona w raporcie analiza dot. emisji do powietrza wykazała, iż planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) poza terenem władania Inwestora. Powyższe dotyczy także substancji powodujących uciążliwości odorowe tj. siarkowodoru i amoniaku. W celu minimalizacji uciążliwości odorotwórczych należy w szczególności stosować odpowiednio zbilansowane pasze; zamontować szczelne przykrycie zbiorników na gnojowicę; zastosować hermetyzację procesu opróżniania zbiorników na gnojowicę oraz aktywne mikroorganizmy.

 W czasie funkcjonowania chlewni mogą wystąpić sytuacje awaryjne związane z:

- nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu wentylacji,

- pożarem,

- masową śmiertelnością zwierząt spowodowaną chorobą zakaźną.

                        Wobec powyższego odpowiednie procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, monitorowanie procesów technologicznych, przestrzeganie przepisów BHP, przestrzeganie warunków eksploatacji urządzeń zainstalowanych w chlewni zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu tego typu awarii.

                        Jak wskazano w raporcie świat zwierząt rejonu gospodarstwa reprezentowany jest przez pospolite gatunku przystosowane do występowania w przekształconym antropogenicznie środowisku tj.: sarny, dziki, lisy, zające; ptaki: myszołów, jastrząb gołębiarz, kobuz i pustułka; płazy i gady: żaby( śmieszka, wodna, trawna, moczarowa), jaszczurka zwinka. Obszar na którym będą usytuowane chlewnie pozbawiony jest szaty roślinnej na skutek corocznych zabiegów agrotechnicznych.
Na skutek budowy nie zostaną zniszczone siedliska gatunków chronionych roślin. Nie będą także wycinane drzewa i krzewy. W związku z powyższym podczas realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje się zniszczenia siedlisk gatunków chronionych roślin czy zwierząt. Jednak podczas prowadzenia prac budowlanych należy przewidzieć działania minimalizujące wpływ na środowisko przyrodnicze, tj. przed przystąpieniem do prac należy wykonać przegląd terenu pod kątem obecności zwierząt, a zauważone zwierzęta (drobne ssaki, płazy i gady) przenieść poza teren budowy w podobne siedliskowo miejsca. Planowana inwestycja i tereny działek przewidzianych do rolniczego nawożenia gnojowicą zlokalizowane są poza obszarowymi formami ochrony przyrody. Brak jest również obszarów przylegających do jezior i wybrzeży oraz terenów uzdrowiskowych, starorzeczy, obszarów wodno-błotnych. W najbliższej odległości od działek inwestycyjnych ok. 4 km w kierunku południowo-zachodnim zlokalizowany jest Jeleniowsko-Staszowki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz ok 3 km w kierunku zachodnim Ostoja Żyznów. Krajowy Korytarz Migracji Zwierząt zlokalizowany jest w odległości ok. 11 km w kierunku południowym. Biorąc pod uwagę powyższe planowane zamierzenie inwestycyjne ze względu na lokalizację, planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej  i nawożenia, obliczony zasięg oddziaływania nie będzie znacząco wpływał na przyrodę, w tym obszary sieci Natura 2000.

Inwestycja będzie nowym elementem w lokalnym krajobrazie, w rejonie użytków rolnych i zabudowy zagrodowej.

                        Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w związku z zapotrzebowaniem na ciepło, chowem zwierząt oraz ruchem pojazdów związanych z obsługą gospodarstwa;

- realizacja inwestycji związana będzie z zajętością terenu biologicznie czynnego i jego przekształceniem; ponadto funkcjonowanie inwestycji wiąże się z emisją gazów cieplarnianych;

do ogrzewania zastosowane zostanie konwencjonalne źródło energii;

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk, oraz zagrożonych podtopieniami oraz terenami zagrożenia powodzią;

- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi jak np. podnoszący się powolnie poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych; odporność inwestycji na sile wiatry, fale mrozu będzie przedmiotem analizy projektu budowlanego (pozwolenie na budowę);

- spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej prawa budowlanego i aktów wykonawczych do nich, ograniczy podatność obiektów na ewentualne zjawiska pogodowe, np. silne wiatry, katastrofalne opady śniegu;

- z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze terenu inwestycyjnego, istniejące i projektowane rozwiązania dot. gospodarki wodno-ściekowej, nie przewiduje się znaczącego wpływu na ekosystemy zależne od wód.

            Jak wskazano w raporcie, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia, zgodnie z wykazem zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (stan na 31.12.2014 r.) na terenie miejscowości Kaczyce nie znajdują się żadne zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

                        W odległości ok. 0,85 km i 1,56 km od działek inwestycyjnych tut. organ uzgodnił budowę farmy wiatrowej składającej się z dwóch elektrowni wiatrowych w m. Kaczyce i m. Swojków, gm. Lipnik, natomiast w odległości ok. 0,98 km i 1,45 km od działek inwestycyjnych opiniował zamierzenie w zakresie budowy farmy wiatrowej składającej się z dwóch elektrowni wiatrowych w m. Kaczyce i m. Słoptów, gm. Lipnik. Biorąc pod uwagę charakter w/w przedsięwzięć oraz odległość od planowanych budynków chlewni nie przewiduje się wystąpienia kumulacji oddziaływań. Niemniej jednak realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z innymi przedsięwzięciami realizowanymi w najbliższej odległości na terenie gminy Lipnik, tak by wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonego przedsięwzięcia

            Posiadane na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia, jak również elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania, pozwalają na tym etapie, ocenić jego oddziaływanie na środowisko i określić warunki jego realizacji. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi, więc konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

            Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centralnej części kraju, a więc nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. Planowana inwestycja nie należy do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Budynki inwentarskie nie należą do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania.

            W związku z powyższym Inwestor realizując przedmiotową inwestycję powinien przyjąć takie rozwiązania i założenia, aby spełniały one wymogi obowiązujące w zakresie ochrony środowiska i nie powodowały przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, przez co nie stworzy zagrożenia dla środowiska, warunków życia i zdrowia ludzi oraz nie będzie powodować konfliktów społecznych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji  niniejszej decyzji.

 

P o u c z e n i e

 

Zgodnie z art. 72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia doręczenia inwestycji.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Informację o niniejszym postępowaniu zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz w miejscowości Kaczyce,

2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku

 

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 

 

WÓJT    

Józef Bulira

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Pan Mirosław Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów,

2. Pani Zdzisława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów,

3. Pan Robert Siudak „Ekostandard” Pracownia Analiz Środowiskowych, ul. Wiązowa 1B/2,  60-002 Suchy Las,

4. Strony wg wykazu,

5. a/a.

 

 Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

 

Załącznik nr 1 do decyzji

Nr RG –VI.6220.4.2015/2016

z dnia 17.06.2016 r.

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik”, planowanego do realizacji przez Pana Mirosława Placha i Panią Zdzisławę Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów

 

            Planowana do realizacji inwestycja obejmować będzie posadowienie obiektów budowalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby gospodarstwa rolnego, tj. budowę:

- dwóch chlewni: chlewnia nr 1 (powierzchnia zabudowy ok. 1250 m2, przeznaczona do chowu loch, prosiąt i knurów); chlewnia nr 2 (powierzchnia zabudowy ok. 1595 m2, przeznaczona do chowu tuczników i warchlaków);

- 4 szt. silosów na paszę o pojemności ok. 15 Mg każdy;

- dwóch bezodpływowych, żelbetonowych zbiorników na gnojowicę pojemności ok. 1000 m3 każdy.

Obie chlewnie będą murowane, kryte blachą. Chlewnie przeznaczone do prowadzenia chowu według w/w założeń technologicznych będą podzielone na poszczególne sektory. Każdy sektor chowu będzie podzielony na mniejsze kojce, tj.: sektor krycia na 72 kojce indywidualne; sektor porodowy na 5 kojców po 10 indywidualnych stanowisk; sektor prosiąt na 5 komór, każda podzielona na 4 kojce po 25 prosiąt; sektor warchlaków na 16 komór o obsadzie maksymalnej 40 zwierząt każda; sektor tuczników na 16 komór o obsadzie maksymalnej 40 zwierząt każda, sektor utrzymania grupowego loch – sektor będzie podzielony na 18 kojców użytkowanych rotacyjnie.

Chlewnie zostaną zlokalizowane w północnej części działki o nr ewid. 371 w odległości ok. 105m od północnej granicy działki nr ewid. 245/1. Po wybudowaniu dwóch nowych chlewni maksymalna obsada zwierząt w gospodarstwie wyniesie 230,35 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP):

- chlewnia nr 1, przeznaczona do chowu: loch (241 szt. / 210 szt. loch produkcyjnych + 15% zapas / - 84,35 DJP); prosiąt (500 szt. – 10 DJP) i knurów (4 szt. – 1,6 DJP);

- chlewnia nr 2, przeznaczona do chowu: tuczników (640 szt. – 89,60 DJP) i warchlaków (640 szt. – 44,80 DJP).

Wskazana powyżej maksymalna obsada trzody chlewnej zostanie osiągnięta przy poniższych założeniach technologicznych chowu:

- 210 loch produkcyjnych + 15% zapas = 241 loch w stadzie;

- Rytm produkcji 7 dni;

- Okres ssania prosiąt przy losze – do 28 dni;

- Wskaźnik zapłodnień – 85%;

- Częstotliwość porodów loch produkcyjnych – 2,44;

- Czas przebywania lochy w kojcu porodowym – do 35 dni;

- Pobyt lochy w kojcu indywidualnym – do 6 tygodni.

Zwierzęta nie będą kupowane od zewnętrznych dostawców, będą pochodziły wyłącznie z własnej produkcji. Obie chlewnie będą murowane, kryte blachą. Zwierzęta będą utrzymane w systemie bezściółkowym, na rusztach. Całość chowu będzie odbywać się na rusztowanych i częściowo rusztowanych podłogach, które nie wymagają użycia słomy jako ściółki. Sektor porodowy i sektor odchowu prosiąt będą ogrzewane instalacją C.O. zasilaną z pieca ekogroszek o mocy 40 kW. Wentylacja budynku zrealizowana będzie przy użyciu wentylatorów mechanicznych. Do obu budynków zostanie wykonana droga serwisowa, o nawierzchni utwardzonej, półprzepuszczalnej. Dojazd do gospodarstwa, z drogi publicznej będzie się odbywał drogą gruntową znajdującą się na działce o nr ewid. 345. Inwestycja będzie nowym elementem w lokalnym krajobrazie, w rejonie użytków rolnych i zabudowy zagrodowej. Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest  w centralnej części kraju, a więc nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

 

WÓJT    

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-06-17
Opublikował: Mariusz Olech 2016-06-17 14:28:23
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-06-27 08:22:12
Rejestr zmian dla: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.