Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r - POBIERZ

RG-IV.ZPP.23.2019

Lipnik, dn. 30.10.2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Gmina Lipnik zaprasza  do złożenia oferty cenowej

na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

 

 

Nazwa  i adres  Zamawiającego:

Gmina Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik

tel. 15 869 14 10 fax. 15 869 17 54

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia klubu tworzonego na potrzeby realizacji zadania pn.  Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Kurów — zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Zamówienie podzielone jest na części:

1. Wyposażenie: AGD, RTV, komputery wg. wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

2. Wyposażenie: meble wg. wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

3. Wyposażenie: przyrządy do ćwiczeń fizycznych wg. wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

4. Wyposażenie: gry planszowe, rolety okienne, akcesoria kuchenne i łazienkowe wg. wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Sposób, miejsce i termin dostawy:

1)    Zamawiający zastrzega, iż w cenie należy uwzględnić koszty związane z dostawą, montażem i uruchomieniem elementów wyposażenia klubu.

2)    Dostawa obejmuje transport, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń budynku elementów  wyposażenia pracowni.

3)    Całość poszczególnych części zamówienia zostanie dostarczona do klubu jednego dnia, w godz.  8:00-14:00.

4)    Odbiór przedmiotu  zamówienia  zostanie potwierdzony  w formie protokołu odbioru

5)    Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

6)    W przypadku stwierdzenia, że dostarczone elementy wyposażenia pracowni są niezgodne z zamówieniem, są  niekompletne lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając  protokół zawierający  przyczyny  odmowy odbioru.

 

Kryteria  oceny ofert oraz Wynagrodzenie:

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100% cena). Cenę w ofercie należy podać w złotych polskich. Ceny jednostkowe w ofercie należy ująć w kwocie brutto natomiast  wartość oferty należy ująć w kwocie brutto  i netto. Ceny w ofercie należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmieniać jej treści w okresie trwania umowy.

- Ceny jednostkowe z oferty stanowić będą podstawę do ustalenia wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w granicach do 15 % wartości oferowanej ceny brutto.

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania całości towaru bez uszkodzeń i defektów oraz faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, stwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Fakturę wraz z protokołem odbioru należy złożyć na dziennik podawczy Zamawiającego.

Gwarancja:

Wykonawca udziela na dostarczone elementy wyposażenia klubu gwarancji na okres 36 miesięcy niezależnie od długości  gwarancji  udzielonej  przez producenta.

 

Termin oraz sposób składania ofert:

1)     Ofertę cenową  należy  złożyć do dnia 07 listopada 2019  r. do godz. 12:00

2)     Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia.

3)     Ofertę cenową należy złożyć na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

4)     Zamawiający dopuszcza aby oferta cenowa (uzupełniony, wydrukowany i podpisany przez osobę upoważnioną dokument, stanowiący (załącznik nr 5 do Zaproszenia) została przesłana w formie skanu na adres e-mail:  inwestycje@lipnik.pl  lub  nadana  faxem:  15 869 17 54.

5)     Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 29.11.2019 r.

 

Kontakt  z Zamawiającym:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Zieliński (budynek Urzędu Gminy, pok. 23, tel. (015) 869 14 10, w godz.: poniedziałek - piątek— 8.00-14.00.

 

Informacje dodatkowe:

1.  Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20, tel. 15 8691410, fax: 15 8691754; § w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lipnik.pl, tel. 15 8691410; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RG-IV.ZPP.23.2019 pn. Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Kurów  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Załącznik nr 1 - Wyposażenie:

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wyposażenie: AGD, RTV, komputery

2. Załącznik nr 2 - Wyposażenie: meble

3. Załącznik nr 3 - Wyposażenie: przyrządy do ćwiczeń fizycznych

4. Załącznik nr 4 - Wyposażenie: gry planszowe, rolety okienne, akcesoria kuchenne i łazienkowe

5. Załącznik nr 5 – Formularz oferty cenowej

6. Załącznik nr 6 – projekt Umowy

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej GrządzielTa strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.