Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik

Ogłoszenie nr 312814 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.

Lipnik: Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, krajowy numer identyfikacyjny 83040983800000, ul. Lipnik  20, 27540   Lipnik, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 15 8691410, 8691419, e-mail inwestycje@lipnik.pl, faks 158 691 754.
Adres strony internetowej (URL): www.lipnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://bip.lipnik.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
bip.lipnik.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik
Numer referencyjny: ZP.271.3.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I Przebudowa dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych • Przebudowa drogi gminnej nr 337002T Kleczanów – Międzygórz na odcinku 795mb, od km 2+445 o km 3+240 - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz ze składowaniem i odwozem - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie - wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z pisku na całej szerokości drogi o gr 15cm. - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 0-63mm gr. 20 cm po zagęszczeniu - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 4cm. - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 4cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu – pobocze • Przebudowa drogi gminnej nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560mb od 0+0,00 do km 1+560. - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz ze składowaniem i odwozem - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie - wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z pisku na całej szerokości drogi o gr 15cm. - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 0-63mm gr. 20 cm po zagęszczeniu - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 6cm. - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo żwirową po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi. - ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn pow. 50kN/m - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 4cm. - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 3cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm po zagęszczeniu – pobocze - plantowanie terenu pomiędzy krawędzią pobocza a skarpą rowu Część II • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km 0 + 590 -wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących poboczy w celu uzyskania pierwotnej szerokości korpusu oraz odcinkowym korytowaniem pod kompleksową konstrukcję nawierzchni jezdni - profilowanie (oskarpowanie istniejącej nawierzchni drogi w celu wyprowadzenia spadków), wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej) z ich odcinkowym powierzchniowym podwójnym utrwalenie, - w ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku drogi przewidziano plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna do każdego zadania.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45200000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/11/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

95

gwarancja

5


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2.Postanowienia istotne dla Zamawiającego określa wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ ( załącznik nr 4 do SIWZ ). 3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i będzie dotyczyć: 1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej 2) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej 5.Zmiana umowy może dotyczyć podwykonawstwa, a szczególności: 1) wskazanie innych podwykonawców 2) rezygnacja z podwykonawców 3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa 6.Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem : 1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom , 2) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót w terminie określonym w §2 3) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił usunąć błędy lub dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 5) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia 7.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. 8.Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 9.Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót i pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę do sporządzenia oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: I    Nazwa: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych • Przebudowa drogi gminnej nr 337002T Kleczanów – Międzygórz na odcinku 795mb, od km 2+445 o km 3+240 - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz ze składowaniem i odwozem - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie - wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z pisku na całej szerokości drogi o gr 15cm. - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 0-63mm gr. 20 cm po zagęszczeniu - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 4cm. - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 4cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu – pobocze • Przebudowa drogi gminnej nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560mb od 0+0,00 do km 1+560. - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz ze składowaniem i odwozem - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie - wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z pisku na całej szerokości drogi o gr 15cm. - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 0-63mm gr. 20 cm po zagęszczeniu - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 6cm. - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo żwirową po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi. - ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn pow. 50kN/m - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 4cm. - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo żwirowej gr warstwy po zagęszczeniu 3cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm po zagęszczeniu – pobocze - plantowanie terenu pomiędzy krawędzią pobocza a skarpą rowu
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

95

gwarancja

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: II    Nazwa: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km 0 + 590

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km 0 + 590 -wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących poboczy w celu uzyskania pierwotnej szerokości korpusu oraz odcinkowym korytowaniem pod kompleksową konstrukcję nawierzchni jezdni - profilowanie (oskarpowanie istniejącej nawierzchni drogi w celu wyprowadzenia spadków), wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej) z ich odcinkowym powierzchniowym podwójnym utrwalenie, - w ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku drogi przewidziano plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-7, 45200000-9,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

95

gwarancja

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 Informację wytworzył: 2016-09-23
Opublikował: Mariusz Olech 2016-09-23 14:26:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-09-23 14:38:00
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.