Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r.

RG-III.6230.7.2017

Lipnik, 31.08.201 7ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Lipnik zaprasza  do złożenia oferty cenowej


na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Lipniku - zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno przyrodniczej w szkole podstawowej

 

Nazwa  i adres  Zamawiającego:

Gmina Lipnik 

Lipnik 20, 27-540 Lipnik

tel. 15 869 14 10 fax. 15 869 17 54


Przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Lipniku — zadanie realizowane w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej.

Przedmiot zamówienia przedstawia załącznik  nr 1 do Zaproszenia.


Sposób, miejsce i termin dostawy:

1) Zamawiający zastrzega, iż w cenie należy uwzględnić koszty związane z dostawą elementów wyposażenia  pracowni w szkole, dla którego Gmina Lipnik jest organem  prowadzący, tj. Zespół Szklno-Przedszkolny w Lipniku ,  Lipnik 23, 27-540 Lipnik  

2) Dostawa obejmuje transport, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń budynku elementów  wyposażenia pracowni.

3)  Całość zamówienia zostanie dostarczona do szkoły jednego dnia, w godz.  8:00— 14:00.

4) Odbiór przedmiotu  zamówienia  zostanie potwierdzony  w formie protokołu odbioru

5) Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

6) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone elementy wyposażenia pracowni są niezgodne z zamówieniem, są niekompletne lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając  protokół zawierający  przyczyny  odmowy odbioru.


Kryteria  oceny ofert oraz Wynagrodzenie:

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100% cena). Cenę w ofercie należy podać w złotych polskich. Ceny jednostkowe w ofercie należy ująć w kwocie brutto natomiast  wartość oferty należy ująć w kwocie brutto  i netto. Ceny w ofercie należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmieniać jej treści w okresie trwania umowy.

- Ceny jednostkowe z oferty stanowić będą podstawę do ustalenia wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w granicach do 15 % wartości oferowanej ceny brutto.

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania całości towaru bez uszkodzeń i defektów oraz faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, stwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Fakturę wraz z protokołem odbioru należy złożyć na dziennik podawczy Zamawiającego.


Gwarancja:

Wykonawca udziela na dostarczone elementy wyposażenia pracowni gwarancji na okres 36 miesięcy niezależnie od długości  gwarancji  udzielonej  przez producenta.


Termin oraz sposób składania ofert:

1) Ofertę cenową  należy  złożyć do dnia 06 września  2017  r. do godz. 12:00

2) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

3) Ofertę cenową należy złożyć na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik w zamkniętym,  nieprzezroczystym opakowaniu  zawierającym oznaczenie:OFERTA CENOWA


na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik- zadanie  realizowane  w  ramach  Programu  dla  gmin  województwa świętokrzyskiego

pn. Pracownia  edukacji  ekologiczno  -  przyrodniczej  w szkole  podstawowej

NIE OTWIERAĆ przed 06.09.2017 godz. 12:00


1. Zamawiający dopuszcza aby oferta cenowa (uzupełniony, wydrukowany i podpisany przez osobę upoważnioną dokument, stanowiący (załącznik nr 2 do Zaproszenia) została przesłana w formie skanu na adres e-mail:  ug@lipnik.pl  lub  nadana  faxem:  15 869 17 54.

2.Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 22.09.2017r.


Kontakt  z Zamawiającym:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Arkadiusz Kowalczyk (budynek Urzędu Gminy, pok. 27, tel. (015) 869 14 10, w godz.: poniedziałek - piątek— 8.00-14.00.Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

2.  Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.Załączniki:

Załącznik nr 1 — Szczegółowy opis elementów wyposażenia pracowni.

Załącznik nr 2 - Formularz oferty cenowej.

Załącznik nr 3 – Umowa


Zastępca Wójta

dr Artur Lis   

Informację wytworzył: Artur Lis - Zastępca Wójta 2017-08-31
Opublikował: Mariusz Olech 2017-08-31 15:01:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2017-08-31 15:15:41
Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.